טהרות
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אהרן ליכטנשטיין טהרות: תוכן העניינים, פתיחה ומבוא
הרב אהרן ליכטנשטיין טהרות: מושגי יסוד (א) אנו עומדים לעסוק במסכת טהרות. לפני שניכנס למסכת עצמה, נשתדל לסקור את עולם הטומאה והטהרה באופן כללי. נפתח בשאלה בסיסית שנוגעת לעצם מעמדם של דיני טומאה וטהרה.
הרב אהרן ליכטנשטיין טהרות: מושגי יסוד (ב) סקרנו באופן כללי את הדברים שמקבלים טומאה - המיטמאים. סקירה מפורטת של הַמְּטַמאים נמצאת בהקדמת הרמב"ם לסדר טהרות, ובמשניות בריש מסכת כלים. בשיעור הזה נשתדל לעסוק בנושא השלישי - דרכי יצירת הטומאה והעברתה.
הרב אהרן ליכטנשטיין טהרות: טומאת נבלת עוף טהור הדין של נבלת עוף טהור, נלמד מתוך צירוף של שתי פרשיות בתורה - בפרשת אחרי מות ובפרשת אמור.
הרב אהרן ליכטנשטיין טהרות: מחשבה והכשר הדינים של מחשבה והכשר קשורים זה לזה במידה מסויימת, אך אנו נתייחס אליהם בצורה נפרדת. הפרטים האלו של מחשבה והכשר, מוזכרים כבר בראשית המשנה : "שלשה עשר דבר בנבלת העוף הטהור - צריכה מחשבה, ואינה צריכה הכשר, ומטמאה טומאת אוכלין בכביצה... " (טהרות פ"א מ"א)
הרב אהרן ליכטנשטיין טהרות: טומאת נבלה וטיהור ממנה בסוף משנה א', מובאת מחלוקת תנאים משולשת ביחס לטיהור מידי נבלת עוף טהור על ידי שחיטה ומליקה.
הרב אהרן ליכטנשטיין טהרות: שיעור קבלת טומאת אוכלין
הרב אהרן ליכטנשטיין טהרות: מניין בטומאה נתחיל בעניין יסודי בטומאת אוכלין, שבשורש הדברים הוא שייך לכל המרחב של דיני טהרות - המעבר בין דרגות שונות בטומאה.
הרב אהרן ליכטנשטיין טהרות: רביעי בקודש הזכרנו בשיעור שעבר, שלפי רש"י חכמים תיקנו את המעמד של 'רביעי בקודש'. רש"י אומר גם בחולין לה. וגם בחגיגה כד., שזו אחת מהמעלות של הקודש שהן מדרבנן. לשיטה הזו ניתן להגיע בשתי דרכים.
הרב אהרן ליכטנשטיין טהרות: חיבור וצירוף ביחס לפירוט של צירופי פחות מכשיעור, נותנת המשנה גם דוגמה של ראשון ושני, וגם דוגמה של שני ושלישי. יתכן שהפירוט איננו סתמי ומדובר ביסודות שונים שעליהם נבנה הצירוף.
הרב אהרן ליכטנשטיין טהרות: עניינים שונים בטומאת ידיים א. משקין הבאים מחמת ידיים לטמא כלים
הרב אהרן ליכטנשטיין טהרות: שיעורין משנה ד' עוסקת בהקשר של שיעורין, בחפצים ששיעורם השתנה - צמקו או תפחו.
הרב אהרן ליכטנשטיין טהרות: ספק טומאה ברשות הרבים בגמ' בע"ז לז: מובא שספק טומאה ברשות הרבים טהור, וזו הלכה שנלמדת מסוטה. כדי ללמוד שספק טומאה ברשות היחיד טמא, ודאי דרושה הלכה מיוחדת וילפותא מפורשת מסוטה, וכך מסכימים הראשונים.
הרב אהרן ליכטנשטיין טהרות: ספק טומאה ברשות היחיד עסקנו בדין של ספק טומאה ברשות הרבים, וראינו שברובד הפשוט מקובל שספק טומאה ברשות הרבים טהור, וברשות היחיד טמא.
הרב אהרן ליכטנשטיין טהרות: הגדרת רשויות במהלך העיסוק בדינים העקרוניים של ספק טומאה, נתקלנו בצורך להגדיר את הקטגוריות ההלכתיות של רשות היחיד ורשות הרבים לעניין טומאה.
הרב אהרן ליכטנשטיין טהרות: אין בו דעת להישאל (א) המערכת הכללית של ספקות בטומאה ובטהרה, מתמקדת בלימוד מסוטה. מסוטה לומדים את חילוק הרשויות, וממנה לומדים גם את ההבדל שבין יש בו דעת להישאל לבין אין בו דעת להישאל.
הרב אהרן ליכטנשטיין טהרות: אין בו דעת להישאל (ב) א. דין תלייה בטומאה
הרב אהרן ליכטנשטיין טהרות: שני שבילין הנושא בו אנו עוסקים מופיע במסגרת המשניות בטהרות, אבל מסתעף לתחומים שונים בהלכה.
הרב אהרן ליכטנשטיין טהרות: יסודות טומאת מת (א) האיזכור של טומאת מת בתורה, מופיע בכמה הקשרים. בפרשת אמור, טומאת מת עולה ביחס לכהן, בפרשת נשא ביחס לנזיר, והמוקד הוא בפרשת חֻקַּת.
הרב אהרן ליכטנשטיין טהרות: יסודות טומאת מת (ב) במת עצמו ובמה שמגלם בתוכו את המת, לטומאה ישנן השלכות מלאות - בנוגע לחלות הטומאה ברמה של טומאת שבעה, לצורך בהזאת ג' ו-ז', לאיסורי כהן ונזיר (הנזיר מגלח וסותר והכהן מוזהר), ולחיובי ביאת מקדש.
הרב אהרן ליכטנשטיין טהרות: מפתחות