יום כפור
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב תמיר גרנות יום הכיפורים - מלכות וזכרון בחדש השביעי מתי תוקעים בתפילת ראש השנה? למה? מה עיקרו של יום כפי שעולה ממחלוקת ר' עקיבא ור'יוחנן בן נורי בשאלת מיקומן של המלכויות? מהי נקודת המחלוקת ביניהם, ומהן השלכותיה? כמי נפסקה ההלכה? מהו המקור לאמירת מלכויות בראש השנה? למה המלכות קשורה דווקא ל"חדש השביעי"? למה סודרו המועדים בחודש השביעי דווקא בראשון ,בעשירי ובחמישה עשר? 01- פרשת השבוע
הרב נחמיה רענן "שׁוּבָה יִשְׂרָאֵל עַד ה' אֱלֹקֶיךָ כִּי כָשַׁלְתָּ בַּעֲוֹנֶךָ" אחת הנקודות המרכזיות שנתונה למחלוקת ראשונים ביחס למהותה של התשובה היא מקומו של הקב"ה בתהליך התשובה של האדם. בעלי המוסר על פרשת השבוע
הרב נחמיה רענן עבודת מוצאי יום הכיפורים נעסוק דווקא בעבודת מוצאי יום הכיפורים, שתפסה מקום מרכזי בשיחותיהם של בעלי המוסר לקראת יום הכיפורים. בעלי המוסר על פרשת השבוע
הרב משה טרגין טבילות הכוהן הגדול ביום הכיפורים האם ריבוי טבילותיו של הכהן הגדול ביום הכיפורים נובע מהמעברים הרבים בין מקומות בעלי קדושה שונה, או שטבילות אלו הן חלק מעיצומו של היום הקדוש? האם טבילות יום הכיפורים זהות באופיין לטבילות כל יום רגיל? מתודולוגיה
הרב משה טרגין הזאת הדם בקודש הקדשים ביום כיפור לא ברור מן הפסוקים אם הזאת הדם ביום הכיפורים הייתה לפני הארון או ממש עליו. האם מוקד ההזאה הוא קודש הקדשים, או הארון? מה ניתן להוכיח מההזאה על אבן השתייה בבית המקדש השני? ר' חיים מבריסק הציע שיש קדושה מיוחדת למקום הארון, גם כשהארון איננו נמצא בו. לענייננו שייכת גם מחלוקת התנאים לגבי איסור הכניסה לקודש הקדשים. מתודולוגיה
הרב משה טרגין תהליך הפיס בעבודת יום הכיפורים (א) מתודולוגיה
הרב משה טרגין הקפדה על הסדר בעבודת יום הכיפורים המשנה קובעת שאין לשנות את סדר העבודה בעבודות יום הכיפורים. מהו אופיו של דין זה ומה היקפו? יש שקבעו שהדין חל רק בעבודות פנים, אבל הרחיבו את ההגדרה של עבודות אלו; ויש שקבעו שהדין חל אף בעבודות חוץ, אם הדבר גורם לדחייה בעבודת פנים אחרת. מתודולוגיה
הרב משה טרגין תהליך הפיס בעבודת יום הכיפורים (ב) מתודולוגיה
הרב משה ליכטנשטיין תשובה וכפרה האם הפטרת יום הכיפורים מלמדת אותנו על תשובה או שמא על כפרה? עיון בשני המושגים ומשמעויותיהם, תוך שימת דגש על הזיקה של מצוות שבין אדם לחברו למצוות שבין אדם למקום עיון בהפטרות
הרב אלחנן סמט מִמַּעֲמַקִּים קְרָאתִיךָ – תהילים ק"ל פרשה מועדים
הרב אהרן ליכטנשטיין "מן המצר קראתי י-ה" – על תשובה של נורמה ותשובה של משבר דברים שלהלן אני מבקש לבחון שני דגמים של תשובה, על מקורותיהם, אופיים, והיחס שביניהם. שיחות מועדים
הרב יעקב מדן על התשובה ימי התשובה נקבעו לתחילת השנה. התשובה היא תשובה לקראת ולא תשובה מהעבר בלבד. עיקרה אינו בריחה מן החטא (עם כל חשיבותה) אלא תשובה אל ה'. אנו פותחים את השנה החדשה באמירה לקב"ה כמה חשוב לנו לשוב אליו, להיות קרובים אליו, ללא המחיצה של ”עוונותיכם היו מבדילים ביניכם ובין א–לוהיכם”. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יהודה עמיטל שיחה ליום הכיפורים - שתי עצות ליום הכיפורים שתי עצות ליום הכיפורים מפי הרב עמיטל זצ"ל. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יואל בן נון כפרת שעיר המשתלח ויום הכיפורים ייחודיותו של יום הכיפורים נובעת ממידת הרחמים, שבה מנהיג הקב`ה את עולמו ביום הקדוש.
הרב אליקים קרומביין בזאת יבא אהרן אל הקודש מה טיבה של כניסתו של אהרן אל הקודש ביום הכיפורים? עיון בפירוש הגר''א לפרשה זו.
רבני ותלמידי הישיבה הד עציון תורני לחגי תשרי תש"ף נויזלטר מלא מאמרים תורניים - נוח להדפסה.
הרב בנימין תבורי טבילת ערב יום הכיפורים מה פשר המנהג לטבול בערב יום הכיפורים? האם חייב אדם לטהר עצמו לפני הרגל בגלל מצוַת העלייה לרגל או כחלק מקדושת היום?
הרב יהודה עמיטל כפרת שני השעירים מתוך הספר "עת רצון"
הרב אהרן ליכטנשטיין ערב יום כיפור בצל קורונה מכתב משנת תשס"א, עוד יותר רלוונטי השנה.
הרב חיים נבון 09: עינוי יום הכיפורים ומשמעותו
הרב יהודה עמיטל שתי עצות ליום הכיפורים מעשה בר' אליעזר שירד לפני התיבה ואמר עשרים וארבע ברכות [בתענית על בצורת] ולא נענה. ירד רבי עקיבא אחריו ואמר 'אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה, אבינו מלכנו, למענך רחם עלינו' - וירדו גשמים...
הרב יהודה עמיטל 14: י"ג מידות של רחמים
הרב יוסף דב הלוי סולובייצ'יק 03: "יום אחד" - זה יום הכיפורים מבית מדרשו של הגרי"ד
הרב משה טרגין חפינת הקטורת ביום הכיפורים בתהליך הקטרת הקטורת, התורה מצווה על הכוהן לחפון חלק מהקטורת בידו. האם חפינה זו היא חלק מהותי מעבודות הקטורת, או שזה רק אמצעי טכני להקטרתה? מדוע צריך הכהן הגדול ביום הכיפורים לחפון פעמיים?
הרב משה טרגין 08: טיבה וטבעה של תפילת הנעילה

עמודים