ירושלים המקראית א
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יצחק לוי הקדמה - מגמת השיעור ותוכנו מקומות רבים בארץ ישראל, ולכל אחד מהם צביון רוחני ומשמעות עצמית. המיקום, השיוך השבטי, הזיקה הגיאוגרפית לסביבה והאירועים המתרחשים בו - כל אלו מבטאים את מהותו של המקום מחד, ויוצרים ומעצבים את אופיו מאידך. על אחת כמה וכמה, שעקרון זה נכון ביחס לירושלים - בירת מלכות ישראל ומקום השראת השכינה בעולם. במהלך השיעורים נבחן את צביונה של העיר בתקופות השונות, ונשתדל לעמוד על משמעות התקופה, המאורעות והדמויות לצביונה של ירושלים. ירושלים המקראית א
הרב יצחק לוי שיעור 1 - הדרך אל ירושלים בתורה (א) הרמב"ן מבאר את משמעותם של סיפורי האבות בבחינת "מעשה אבות סימן לבנים": מעשי האבות הם מעשים נבואיים, הסוללים את הדרך לבנים. אנו ננקוט בגישה זו ביחס למסלול שבו נכנסו אבותינו לארץ, ונבחן את משמעותו ביחס לירושלים לאבות ולדורות. חלק א' ידון במסלול האבות - באילו ערים עברו בכניסתם לארץ, וחלק ב' יעסוק במשמעותו הרוחנית של מהלך זה לדורות. ירושלים המקראית א
הרב יצחק לוי שיעור 2 - הדרך אל ירושלים בתורה (ב) בשיעור זה ננסה להבין את מסלול הכניסה של האבות ושל בני ישראל לארץ על פי אפיונן של הערים שעברו דרכם. מהי משמעותן הרוחנית של שכם ושל בית אל? ירושלים המקראית א
הרב יצחק לוי שיעור 3 - הדרך אל ירושלים בתורה (ג) בשיעור זה ננסה להבין את מסלול הכניסה של האבות ושל בני ישראל לארץ על פי אפיונן של הערים שעברו דרכם. מהי משמעותן הרוחנית של חברון ושל ירושלים? מהי משמעותו של המהלך כולו? ירושלים המקראית א
הרב יצחק לוי שיעור 4 - ירושלים בתורה (א) - מדוע אין ירושלים נזכרת בתורה בשמה? באופן מפתיע, ירושלים אינה מוזכרת בתורה בשמה המלא, והיא מופיעה לראשונה בשם זה רק בספר יהושע. עם זאת, ישנם כמה רמזים לעיר בתורה. מדוע מקום שעתיד להיות בירת מלכות ישראל ומקום השראת שכינה לדורות אינו מוזכר במפורש בשמו? ברור שהדבר אינו יכול להיות מקרי, ובשיעור ננסה לעמוד על סיבותיו. ירושלים המקראית א
הרב יצחק לוי שיעור 5 - ירושלים בתורה (ב) - פגישת אברם עם מלך סדום ועם מלכי-צדק כפי שראינו בשיעור הקודם, ירושלים אינה מוזכרת בתורה בשמה כלל. אף על פי כן, ירושלים רמוזה כבר בפרשת לך-לך: כשאברם חוזר ממלחמת ארבעת וחמשת המלכים, מקבל את פניו מלכיצדק מלך שלם. בשיעור זה נעסוק בפגישה זו, בהיבטים הגאוגרפיים של הפרשה ובמשמעותה הרעיונית. ירושלים המקראית א
הרב יצחק לוי שיעור 6 - ירושלים עיר הצדק אגב עיסוקנו בשיעור הקודם בדמותו של מלכיצדק, נקדיש שיעור זה לאופיים של ירושלים ומקום המקדש כמקומות של צדק. ירושלים המקראית א
הרב יצחק לוי שיעור 7 - ירושלים עיר הצדק והמלכות מהי הגדרתם של מושגי הצדק והמשפט? מהו הקשר המהותי בין הצדק והמלכות - שני היסודות העיקריים העולים מן המפגש בין אברם, מלכיצדק ומלך סדום?כיצד מתגלה קשר זה, הן ביחס למלכות הקב"ה והן ביחס למלכות בשר ודם, בירושלים ובמקדש? ירושלים המקראית א
הרב יצחק לוי שיעור 8 - ירושלים בתורה (ג) - הר המוריה - זיהויו ושמו בפתח פרשת העקדה מצטווה אברהם לקחת את יצחק ולהעלותו לעולה על הר המוריה. אין בפרשה דברים ברורים על מיקומו של ההר, וגם למשמעות שמו ניתנו פירושים שונים. ירושלים המקראית א
הרב יצחק לוי שיעור 9 - ירושלים בתורה (ד) - הר המוריה והעקדה (א) השיעור נוגע בכמה סוגיות הקושרות את מעשה העקדה להר המוריה, ובמשמעותו של קשר זה לדורות. מסתבר, שפרשת העקדה מהווה רמז למקדש שעתיד לקום על ההר, ויש לה השלכות למעמדו של המקדש גם לאחר בניינו. ירושלים המקראית א
הרב יצחק לוי שיעור 10 - ירושלים בתורה (ד) - הר המוריה, העקדה והר סיני (ב) בהיבטים שונים, העקדה רומזת למקומו העתידי של בית המקדש. הדבר מתבטא במזבח המוקם על ראש הר המוריה, בקרבן המוקרב עליו, בהתגלות בהר המוריה (בהשוואה להתגלות ליעקב בבית-אל) וביחס שבין ראיית המקום לבין יראת הקב"ה. בנספח לשיעור זה נעסוק ביחס שבין הר המוריה לבין הר סיני, ובין ההתגלות החד-פעמית במעמד הר סיני לבין ההתגלות התמידית בבית המקדש. ירושלים המקראית א
הרב יצחק לוי שיעור 11 - משמעות השם ירושלים כחלק מסדרת שיעורים על ירושלים המקראית, עוסק הרב יצחק לוי בשם העיר "ירושלים" - במדרשי חז"ל, בפרשנות המסורתית, במקורות חיצוניים ובמחקר המודרני. אגב כך בוחן הרב יצחק לוי את היחס בין שני חלקי השם - "יראה" ו"שלום", ועומד מתוך כך על אופייה של העיר. השיעור עוסק בהבנות השונות למשמעות שמה של העיר, דרך עיון בפרשיות בהם נפגש אברהם עם ירושלים. ירושלים המקראית א
הרב יצחק לוי שיעור 12 - המקום אשר יבחר ה' השיעור עוסק במשמעות הביטוי "המקום אשר יבחר ה'", מתוך עיון במקור המופיע בפרשת ראה . במסגרת זו, עוסק השיעור גם במעמדה של שילה, ובמשמעות הבחירה של ירושלים כעיר. ירושלים המקראית א
הרב יצחק לוי שיעור 13 - הטופוגרפיה של ירושלים הקדומה (א) השיעור עוסק בנחלים העוברים בתוך ירושלים: הגיחון, הנחל האמצעי, וגיא בן הינום. לכל אחד מהנחלים אופי מיוחד, שמהווה מרכיב בהבנת משמעותה של העיר. ירושלים המקראית א
הרב יצחק לוי שיעור 14 - הטופוגרפיה של ירושלים הקדומה (ב) מהם הנתונים הטופוגרפיים שגרמו לבחירתה של ירושלים? מה היו השלבים של התפתחות העיר, ומהי משמעותם הרוחנית? להיכן עתידה ירושלים להתרחב בעתיד? ירושלים המקראית א
הרב יצחק לוי שיעור 15 - הטופוגרפיה של ירושלים הקדומה (ג) - זיקת ירושלים למדבר ירושלים עומדת בסמיכות למדבר. קרבתה למדבר היא בעלת משמעות רוחנית רבת פנים, בעיקר לגבי התלות התמידית בקב"ה, הקשר ההדוק שבין המקדש לבין המים והגשמים, הזיכרון לימי הנדודים במדבר, ההנגדה לשחיתות שפשתה בירושלים והתקווה להחזרת השכינה לירושלים בעתיד. ירושלים המקראית א
הרב יצחק לוי שיעור 16 - ירושלים בתורה (ה) - נחלת בנימין - נחלת שכינה (א) מדוע נקבעה נחלת בנימין כנחלת השכינה? שיעור זה עוסק בברכת משה לבנימין, בפרט במשמעות הביטוי "ובין כתפיו שכן"; וכן במשמעויות השונות של השראת שכינה במקום נמוך, בהתייחסות לסוגיית גובהו של בית המקדש בכלל. ירושלים המקראית א
הרב יצחק לוי שיעור 17 - ירושלים בתורה (ה) - נחלת בנימין - נחלת שכינה (ב) מדוע נקבעה נחלת בנימין כנחלת השכינה? שיעור זה עוסק בברכת משה לבנימין, בפרט במשמעות הביטוי "ובין כתפיו שכן"; וכן במשמעויות השונות של השראת שכינה במקום נמוך, בהתייחסות לסוגיית גובהו של בית המקדש בכלל. ירושלים המקראית א
הרב יצחק לוי שיעור 18 - ירושלים בתורה (ה) - נחלת בנימין - נחלת שכינה (ג) האם נחלת בנימין היא אכן נחלת השכינה? מהי משמעות ההקבלה בין בית אל לבין ירושלים? ירושלים המקראית א
הרב יצחק לוי שיעור 19 - ירושלים בתורה (ה) - נחלת בנימין - נחלת שכינה (ד) מהו ייחודו של שבט בנימין? במה זכה להיות השבט שה' ישרה את שכינתו בנחלתו? מהן המשמעויות של קביעת נחלת בנימין כנחלת השכינה? ירושלים המקראית א
הרב יצחק לוי שיעור 20 - ירושלים בתקופת הכיבוש וההתנחלות (א) - מעמדם של ירושלים והמקדש במשך התקופה חלקו הראשון של השיעור מראה כי מימי יהושע ועד ימי דוד נשארה ירושלים עיר נכרית ועומד על משמעות הדבר. חלקו השני עוסק בהיעלמו של מקום המקדש במשך תקופה זו - כמו גם בהתעלמות של עם ישראל ומנהיגיו ממנו. ירושלים המקראית א
הרב יצחק לוי שיעור 21 - ירושלים בתקופת הכיבוש וההתנחלות (ב) - לאיזה שבט שייכת ירושלים השיעור עוסק בשיוכה השבטי של ירושלים לאור הפסוקים השונים המתייחסים לסוגייה ולאור התיאור המפורט של גבול יהודה ובנימין. ירושלים המקראית א
הרב יצחק לוי שיעור 22 - ירושלים בתקופת הכיבוש וההתנחלות (ג) שיעור זה, החותם את השיעורים על ירושלים בתקופת הכיבוש וההתנחלות, דן בתיאור הגבול בין בנימין ליהודה בחז"ל ובמשמעויותיו, וכן בשאלה מדוע לא כבשו בני ישראל את ירושלים עד ימי דוד. ירושלים המקראית א
הרב יצחק לוי שיעור 23 - מבוא לירושלים בימי דוד (א) - בחירת ירושלים והמקדש (א) שיעור זה פותח את העיסוק בירושלים בימי דוד, ותמצית טענתנו היא שמהלך בחירת העיר והמקדש מורכב משלושה שלבים: בחירה אנושית-מלכותית בעיר ירושלים; בחירה א-לוהית במקום המקדש; בחירה א-לוהית בעיר ירושלים. בשיעור זה נעסוק בבחירתו של דוד בירושלים, ונראה כי היא נעשתה ביוזמתו המוחלטת של דוד, בלי התערבות א-לוהית, וננסה לבחון מה הביא אותו לבחירה זו. ירושלים המקראית א
הרב יצחק לוי שיעור 24 - מבוא לירושלים בימי דוד (א) - בחירת ירושלים והמקדש (ב) שיעור זה פותח בהעלאת הארון ובבקשת דוד לבנות את בית ה', ועוסק בניתוח פועלו של דוד למען המקדש, בבחירה הא-לוהית בירושלים בימי שלמה ובהקבלת המהלך הכולל לצביונה של ירושלים בתורה ולקורות תקופתנו. ירושלים המקראית א

עמודים