ירושלים המקראית ב
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יצחק לוי סיכום סדרה א' סקירת הנושאים בהם עסקנו: 1. הדרך אל ירושלים בתורה: שכם, בית אל וחברון. 2. מדוע אין ירושלים נזכרת בתורה בשמה. 3. ירושלים כעיר הצדק והמלכות. 4. הר המוריה והעקידה. 5. השם ירושלים: יראה ושלם. 6. המקום אשר יבחר ה'. 7. הטופוגרפיה של ירושלים הקדומה, מיקומה ותלותה בגשם. 8. נחלת בנימין – נחלת שכינה. 9. בני ישראל לא כבשו את ירושלים עד ימי דוד. . בחירת ירושלים והמקדש: בחירת דוד ובחירה אלוקית שמקבילות לבחירת ירושלים בתורה ובהגעתנו לירושלים בימינו. ירושלים המקראית ב
הרב יצחק לוי שיעור 1 - מלכות דוד בירושלים (א) - כיבוש ירושלים השיעור עוסק בפרטי כיבוש ירושלים - מעשהו הראשון של דוד אחרי המלכתו בחברון על כל ישראל. הכיבוש מתואר בספרי שמואל ודברי הימים, וכאן נדון בהבדלים ביניהם וננסה לראות כיצד משלימים שני התיאורים זה את זה, ולעמוד באמצעותם על המשמעויות השונות הטמונות בכיבוש ירושלים: ההתמודדות נגד היבוסים ונגד הפלשתים הבאים לעיר עם כיבושה מחד גיסא, וההתמודדות הפנימית של דוד עם חולשות רוחניות שמנעו ממנו, על פי חז"ל, את כיבוש העיר, מאידך גיסא. ירושלים המקראית ב
הרב יצחק לוי שיעור 2 - מלכות דוד בירושלים (ב) - העלאת הארון לירושלים (א) העלאת הארון היא המעשה הממלכתי המשמעותי הראשון שעשה דוד לאחר כיבוש ירושלים והפיכתה לעיר בירת מלכות ישראל. בסדרת השיעורים הקודמת הזכרנו שני חידושים גדולים הקשורים במעשה: ראשית, עצם התעוזה שבהתעניינות בארון ובלקיחתו; שנית, הבאת הארון לבירה ירושלים, ולא למשכן, אצל הבמה הגדולה בגבעון. בשיעור זה נידונים היחס בין התיאור בשמואל לבין תיאור בדברי הימים וחטאו של דוד בהעלאה הראשונה. ירושלים המקראית ב
הרב יצחק לוי שיעור 3 - מלכות דוד בירושלים (ב) - העלאת הארון לירושלים (ב) העלאת הארון היא המעשה הממלכתי המשמעותי הראשון שעשה דוד לאחר כיבוש ירושלים והפיכתה לעיר בירת מלכות ישראל. בסדרת השיעורים הקודמת הזכרנו שני חידושים גדולים הקשורים במעשה: ראשית, עצם התעוזה שבהתעניינות בארון ובלקיחתו; שנית, הבאת הארון לבירה ירושלים, ולא למשכן, אצל הבמה הגדולה בגבעון. בהמשך לשיעור הקודם, שיעור זה משלים את נושא החטא בהעלאה הראשונה ועוסק בהיבטים אחרים בפרשה. ירושלים המקראית ב
הרב יצחק לוי שיעור 4 - מלכות דוד בירושלים (ג) - מדוע לא יכול דוד לבנות את בית ה'? (א) משהושכן הארון באוהל בעיר דוד, מגיע השלב הבא: בקשתו של דוד לבנות את בית ה'. ואולם, ה' משיב לדוד כי לא יוכל לבנות את הבית. בשיעור זה ננסה לבחון חלק מהסיבות לכך. ירושלים המקראית ב
הרב יצחק לוי שיעור 5 - מלכות דוד בירושלים (ג) - מדוע לא יכול דוד לבנות את בית ה'? (ב) משהושכן הארון באוהל בעיר דוד, מגיע השלב הבא: בקשתו של דוד לבנות את בית ה'. ואולם, ה' משיב לדוד כי לא יוכל לבנות את הבית. בשיעור זה ננסה לבחון חלק מהסיבות לכך. ירושלים המקראית ב
הרב יצחק לוי שיעור 6 - מלכות דוד בירושלים (ד) - מפקד דוד וגילוי מקום המקדש בגורן ארונה היבוסי (א) בספר שמואל ב' ובספר דברי הימים א' מתוארים המפקד שערך דוד, המגפה שבאה בעקבותיו וגילוי מקום המקדש לראשונה לדוד. שיעור זה עוסק בפרטי הפרשה ומשמעותם. ירושלים המקראית ב
הרב יצחק לוי שיעור 7 - מלכות דוד בירושלים (ד) - מפקד דוד וגילוי מקום המקדש בגורן ארונה היבוסי (ב) בספר שמואל ב' ובספר דברי הימים א' מתוארים המפקד שערך דוד, המגפה שבאה בעקבותיו וגילוי מקום המקדש לראשונה לדוד. שיעור זה עוסק במשמעות ההתגלות, תוך הקבלתה להתגלויות אחרות, ובוחן את פירושו של רמב"ן לפרשה. ירושלים המקראית ב
הרב יצחק לוי שיעור 8 - מלכות דוד בירושלים (ה) - פועלו של דוד למען המקדש (א) שיעורים אלו חותמים את השיעורים על ירושלים בימי דוד בדיון על פועלו של דוד למען בניין המקדש. טענתנו העיקרית היא שבית המקדש הראשון נבנה על ידי שני מלכים - דוד ושלמה. נשמת הבניין - היוזמה, חיפוש המקום ומציאתו, קניינו ובניין מזבח במקום, התכנון והכנת חומרים, בעלי מלאכה, משמרות ומעמדות - את כל אלו עשה דוד, ומחז"ל נראה כי יש גם דברים מעשיים שדוד עשאם בעצמו. ירושלים המקראית ב
הרב יצחק לוי שיעור 9 - מלכות דוד בירושלים (ה) - פועלו של דוד למען המקדש (ב) שיעורים אלו חותמים את השיעורים על ירושלים בימי דוד בדיון על פועלו של דוד למען בניין המקדש. טענתנו העיקרית היא שבית המקדש הראשון נבנה על ידי שני מלכים - דוד ושלמה. נשמת הבניין - היוזמה, חיפוש המקום ומציאתו, קניינו ובניין מזבח במקום, התכנון והכנת חומרים, בעלי מלאכה, משמרות ומעמדות - את כל אלו עשה דוד, ומחז"ל נראה כי יש גם דברים מעשיים שדוד עשאם בעצמו. ירושלים המקראית ב
הרב יצחק לוי שיעור 10 - מלכות שלמה בירושלים (א) שיעור זה - השיעור הראשון על ירושלים בימי שלמה - מנסה להציג תמונה כוללת של תקופה זו מבחינת העיר והמקדש, ולבחון את הדרך שבה ראה שלמה עצמו את משמעותו של בניין בית ה'. ירושלים המקראית ב
הרב יצחק לוי שיעור 11 - מלכות שלמה בירושלים (ב) - בית ה' (א) ענייננו בשיעורים אלו להבין את משמעות החידוש של בניין בית קבוע לקב"ה. לבניין המקדש יש מקור אחד בלבד בתורה - הציווי על בניין המשכן בפרשת תרומה. אין ציווי נפרד לבנות מקדש קבוע. במובן זה, ההבדלים בין משכן למקדש הם לכאורה הבדלים קטנים, טכניים בעיקרם, בחומרים, במבנה ובמקום, אך ביסודו של דבר המקדש והמשכן הם מבנים דומים בעלי תפקיד דומה. למעשה ההבדלים בין המקדש והמשכן - בבחירת המקום, בחומרים, במבנה, בגודל ובעצם קיומו של מקום קבוע להשראת שכינה - הם הבדלים משמעותיים, והנושא המרכזי של שיעורים אלו הוא משמעות ההבדלים הללו ומשמעות המעבר ממשכן למקדש: מאוהל עראי לבית קבוע. ירושלים המקראית ב
הרב יצחק לוי שיעור 12 - מלכות שלמה בירושלים (ב) - בית ה' (ב) ענייננו בשיעורים אלו להבין את משמעות החידוש של בניין בית קבוע לקב"ה. לבניין המקדש יש מקור אחד בלבד בתורה - הציווי על בניין המשכן בפרשת תרומה. אין ציווי נפרד לבנות מקדש קבוע. במובן זה, ההבדלים בין משכן למקדש הם לכאורה הבדלים קטנים, טכניים בעיקרם, בחומרים, במבנה ובמקום, אך ביסודו של דבר המקדש והמשכן הם מבנים דומים בעלי תפקיד דומה. למעשה ההבדלים בין המקדש והמשכן - בבחירת המקום, בחומרים, במבנה, בגודל ובעצם קיומו של מקום קבוע להשראת שכינה - הם הבדלים משמעותיים, והנושא המרכזי של שיעורים אלו הוא משמעות ההבדלים הללו ומשמעות המעבר ממשכן למקדש: מאוהל עראי לבית קבוע. ירושלים המקראית ב
הרב יצחק לוי שיעור 13 - מלכות שלמה בירושלים (ג) - פועלו של שלמה למען בית ה' שיעור זה משלים את קודמיו, שדנו בפרטי בית ה', ועוסק בפועלו הכללי של שלמה למען בניין הבית: הברית עם חירם מלך צור, חלקו של שלמה בבניין לעומת חלקו של דוד בו, והמשמעות של בניין בית ה' על ידי שני מלכים - דוד ושלמה. ירושלים המקראית ב
הרב יצחק לוי שיעור 14 - מלכות שלמה בירושלים (ד) - בית ה' ובית המלך שלמה המלך יזם מפעלי בנייה רבים ביותר בארץ ישראל כולה ובירושלים בפרט, אך גולת הכותרת הייתה בניין בית ה' ובית המלך בירושלים. באופן מפתיע מתוארים שני מבנים אלו כמכלול אחד, הנבנה ברצף מבחינת המקום והזמן. בשיעור זה ברצוננו לעמוד על משמעות הקשר בין שני המבנים. ירושלים המקראית ב
הרב יצחק לוי שיעור 15 - מלכות שלמה בירושלים (ה) - הנפילה השיעור בוחן את המרכיבים השונים בנפילתו האדירה של שלמה - הנישואין לבת פרעה, בניית הבמות לעבודה זרה והעבירה הגורפת על פרשת המלך - שבעטיים נגזרו דווקא בימיו פילוג הממלכה וחורבן הבית. נדון בקצרה גם במסורות על הכנסת הארון לקודש הקדשים ועל הכנת המקום לגניזת הארון. ירושלים המקראית ב
הרב יצחק לוי שיעור 16 - מלכות שלמה בירושלים (ו) - המילוא כהשלמה לעיוננו בימי שלמה ברצוננו לעסוק בסוגיית המילוא, אחד הבניינים החשובים בתקופה זו. נתחיל בזיהויו, נמשיך בבחינת האירועים הקשורים אליו - בניין מכלול בית המלך והבית לבת פרעה ומרד ירבעם - ונסיים בבחינת המשמעות של בניינו כחלק מהשקפתו הכוללת של שלמה. ירושלים המקראית ב
הרב יצחק לוי שיעור 17 - מלכות אחז בירושלים כהקדמה לתקופת חזקיהו - תקופה מרכזית בתולדות ממלכת יהודה בכלל ובתולדות ירושלים בפרט - מובא כאן שיעור אחד על ימיו של אביו אחז, שהכרתם חיונית להבנה מעמיקה של מלכות בנו. ירושלים המקראית ב
הרב יצחק לוי שיעור 18 - מלכות חזקיהו בירושלים (א) - מבט כולל (א) תקופת חזקיהו היא תקופה מורכבת וארוכה. כמה מקורות שונים מלמדים על אודותיה, אך אין בשום מקום שהוא כרונולוגיה מסודרת של האירועים המפורטים בהם. שני שיעורים אלו נועדו אפוא לתאר את רצף האירועים בימי חזקיהו כסדרם הכרונולוגי, תוך הארת משמעויותיהם הרוחניות העיקריות. השיעורים הבאים ידונו בסוגיות נבחרות בתקופה זו. ירושלים המקראית ב
הרב יצחק לוי שיעור 19 - מלכות חזקיהו בירושלים (א) - מבט כולל (ב) תקופת חזקיהו היא תקופה מורכבת וארוכה. כמה מקורות שונים מלמדים על אודותיה, אך אין בשום מקום שהוא כרונולוגיה מסודרת של האירועים המפורטים בהם. שני שיעורים אלו נועדו אפוא לתאר את רצף האירועים בימי חזקיהו כסדרם הכרונולוגי, תוך הארת משמעויותיהם הרוחניות העיקריות. השיעורים הבאים ידונו בסוגיות נבחרות בתקופה זו. ירושלים המקראית ב
הרב יצחק לוי שיעור 20 - מלכות חזקיהו בירושלים (ב) - `הוי היורדים מצרים לעזרה... ואת ה' לא דרשו` השיעור מתייחס לשני היבטים מרכזיים של ימי חזקיהו ומדיניותו, אשר הטביעו את חותמם על התקופה כולה ומהווים פתח להבנת דמותו ואופן הנהגתו של מלך זה: הברית עם מצרים כהכנה למרידה באשור, והביקורת על התנהגותו לאחר הניצחון הנסי על צבא אשור. ירושלים המקראית ב
הרב יצחק לוי שיעור 21 - מלכות חזקיהו בירושלים (ג) - לדמותו של חזקיהו (א) בשיעור זה נבחן שני נושאים: נסיונו של חזקיהו להידמות לדוד ולשלמה בפועלו להקמת המקדש ומלכות בית דוד, ומערכת היחסים המורכבת בינו ובין ישעיהו, המהווה חלון להתבוננות ביחס בין המלך והנביא - בין חיי הנצח של האומה ובין חייה הלאומיים הזמניים. ירושלים המקראית ב
הרב יצחק לוי שיעור 22 - מלכות חזקיהו בירושלים (ג) - לדמותו של חזקיהו (ב) בשיעור זה נוסף לדון בהיבטים החיוביים והשליליים בפועלו של חזקיהו וביחסם של חז"ל אליהם, ולסיום ננסה להשיב על השאלה מדוע באה הפורענות דווקא בימיו. ירושלים המקראית ב
הרב יצחק לוי שיעור 23 - הגורמים לחורבן ירושלים והבית הראשון (א) שני שיעורים אלו מוקדשים לשורשי חורבן העיר והמקדש הראשון, הכוללים עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים (יומא ט ע"ב) אך גם גורמים נוספים – כפי שיגלה עיון במקראות ובדברי חז"ל. בחלק א נעסוק בתקופה שמימי שלמה ועד ימי חזקיהו. ירושלים המקראית ב
הרב יצחק לוי שיעור 24 - הגורמים לחורבן ירושלים והבית הראשון (ב) חלק זה של השיעור ידון בתקופה שמימי מנשה ועד החורבן בימי צדקיהו, בהקשר של חורבן הבית. ירושלים המקראית ב

עמודים