מאמר הזבח
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב משה ליכטנשטיין מאמר הזבח - תוכן העניינים והקדמה מאמר הזבח - תוכן העניינים והקדמה, כולל הקדשה
הרב אהרן ליכטנשטיין 01: בעניין מחשבה ודיבור בקדשים בעולם הלכות קדשים, מהווה מחשבה אחת מאבני היסוד המרכזיות.
הרב יאיר קאהן 02: ברכה על אכילת שלמים אף על פי שאין אכילת הבשר נמנית כמצוות עשה בפני עצמה - יש מקום לברך עליה.
הרב יהודה לב גולדברג 03: בעניין סכין מכלי שרת לשחיטה שחיטה איננה שירות לפני ה', אלא רק יצירת חלות בקרבן, והסכין אינו משרת אלא רק מבצע את קידוש הקרבן.
הרב מרדכי נוביק 04: בעניין מעמד שחיטה כעבודה מצד ה'זביחה' שחיטה עליונה על ההגרלה, ואילו מצד ה'שחיטה', הגרלה נחשבת כעבודה ביחס לשחיטה.
הרב משה ליכטנשטיין 05: זאת תורת הקרבנות אם נתבונן בפרשות ויקרא וצו, נראה שאין הן כוללות באמת את "כלקרבנך", וישנם קרבנות שנעדר מקומם בפרשות הללו.
הרב יהודה לב גולדברג 06: קדשי עכו"ם קרבן הנכרי מבוקש ומתקבל על המזבח כחפצא של קרבן, כמנחה המוגשת לפני המלך, וזכות גדולה תעמוד לבעליו. ישראל, לעומת זאת, נדרש להרים את עבודתו לרמה גבוהה יותר.
הרב מתן גלידאי 07: קדימות חטאת לעולה יש לדון בכל דיני הקדימות לבחון מהו העיקרון העומד מאחורי הדין, ועד כמה הוא חשוב ביחס לעקרונות האחרים. במאמר זה נתמקד בדין קדימות אחד המופיע בפרק: קדימות החטאת לעולה.
הרב אמנון בזק 08: דין פיגול בפשוטו של מקרא ובמדרש ההלכה לעומת מה שנראה מפשוטו של מקרא, הרי שחז"ל קבעו דין פיגול שונה לחלוטין.
הרב יצחק בן-דוד 09: הערל - בין טומאה לזרות מאמרנו מוקדש לעיון בזהותו של הערל ובמעמדו ההלכתי, ביחס לתחומים שונים. בין השאר, ננסה לבחון האם עמדת הרבנים יכולה היתה להיסמך לא רק על שיקולים פוליטיים ומעשיים, אלא גם על עמדה הלכתית צרופה ומגובשת, לפיה זהותו של האדם כערל פוגעת גם בהשתייכותו הלאומית כאדם מישראל.
הרב מרדכי נוביק 10: כניסת פסולים בין האולם והמזבח הצענו כאן הסבר לשיטת הרמב"ם ביחס לאיסור כניסת שתויי יין בין האולם ולמזבח, והסבר זה בנוי על שני יסודות...
הרב יוסף דב הלוי סולובייצ'יק 11: בעניין מומרות בשחיטה ובסת"ם אנו רוצים לעמוד כאן על המשותף והמפריד בפסולי שחיטה וכתיבת סת"ם.
הרב שמואל שמעוני 12: מצוות שחיטה ואיסור נבלה היחס בין איסור נבלה לחובת שחיטה. לא תאכלו כל נבלה לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה או מכר לנכרי כי עם קדוש אתה לה' א-לקיך... (דברים י"ד, כא). מהי הנבלה שעליה דיבר הכתוב?
הרב עמית משגב 13: אבר מן החי בבהמה שמתה הגמרא בפרק גיד הנשה עוסקת במחלוקתם של רבי יוחנן וריש לקיש האם איסור בשר מן החי כלול בלאו של אבר מן החי או לחילופין בלאו של טרפה.
הרב יואב שחם 14: יסוד דין שחיטה ברצוננו לבחון במאמר זה את היחס בין מעשה השחיטה להיתר הבהמה.
הרב עמית משגב 15: פסול מומר בשחיטה הגמרא דנה במחלוקת האם ישראל מומר לעבודת כוכבים כשר לשחוט, ומסקנתה שפסול.
הרב נחמיה רענן 16: מצוות כיסוי הדם - טעמיה והלכותיה בתחילת דברינו נסקור את הטעמים השונים שניתנו למצוות כיסוי הדם, והבאנו את ההסבר שניתן לפטור בהמה מכיסוי לפי כל אחת מהשיטות. בהמשך נעבור לדון בשאלות הלכתיות שונות שעולות מתוך פרק "כיסוי הדם", ונראות כקשורות להבנות השונות בטעם המצווה.
הרב נחמיה רענן 17: איסור גיד הנשה - אופיו, טעמו והלכותיו בחלקו הראשון של המאמר נצביע על כמה מחלוקות המתמודדות עם שאלת אופי איסור גיד: האם הוא שווה לאופי שאר איסורי אכילה, או שונה מהם. בחלק השני נעלה שלושה מישורים, שמהם יכולה לנבוע המחלוקת ביחס לאופיו של האיסור.
הרב שמואל שמעוני 18: אין בגידין בנותן טעם המשנה מניחה שיש בגיד הנשה טעם, ועל כן אוסרת את הירך שנתבשלה עמו, ודבר זה תלוי במחלוקת תנאים. הראשונים העלו כיוונים שונים בביאור מחלוקת זו, תוך התייחסות למחלוקת אמוראים בסוגיה אחרת.
הרב עמיחי גורדין 19: סוגי הצרעת לפנינו חמישה סוגי צרעת. ננסה לבחון את ההבדלים הבסיסיים שביניהם, ודרכם לעמוד על עקרונות יסודיים בדיני הצרעת.
הרב משה ליכטנשטיין 20: תערובת איסור ואיסור תערובת אם החפץ נתבטל ואינו קיים עוד - אין כאן כלל איסור והוא מותר אף באכילה; ואם עדיין הוא עומד בעינו ולא נתבטל בנפילה לתערובת - איסור ההנאה שבו להיכן הלך?
הרב נחמיה רענן 21: בשר בחלב - בין טעמי האיסור לגדריו איסור בשר בחלב (בב"ח) מופיע שלוש פעמים בתורה, אך טעמו לא התפרש. במאמר זה ננסה לעמוד על טעמי המצווה, באמצעות עיון בדברי התנאים והאמוראים בסוגיות פרק 'כל הבשר' - המוקדש בעיקרו לאיסור זה.
הרב יואב שחם 22: הגדרת איסור בשר בחלב עלינו להבין שיסוד איסור האכילה מושרש בהעברת הטעם כשלעצמה (ולא במעשה הבישול), כפי שקיים ביחס לשאר איסורי אכילה שבתורה.