מאמר הפלאה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב משה ליכטנשטיין מאמר הפלאה - תוכן העניינים והקדמה מאמר הפלאה - תוכן העניינים והקדמה, כולל הקדשה
הרב משה ליכטנשטיין 01: מודר הנאה מחבירו "המודר הנאה מחבירו", מושג המוכר לכולנו, הוא מאבני היסוד של מסכת נדרים ונדון בשלל משניות וסוגיות כדבר המובן מאליו. ואולם, בהתבוננות נוספת נגלה שהוא מושג שקשה ביותר להלום לפי דיני נדרים והבנתו טעונה עיון רב.
הרב יאיר קאהן 02: נדר על תנאי א. המדיר את אשתו
הרב אברהם סתיו 03: דעת ודיבור בנדרים ובשבועות נדמה שלא תהיה זו גוזמא לומר שכמחצית ממסכת נדרים, ומהחלקים הרלוונטיים במסכתות שבועות ונזיר, עוסקת בהיבטים שונים של נושא אחד ויחיד היחס בין כוונתו – של האדם ודיבורו.
הרב דן נבון 04: 'האדם בשבועה' המתח בין העולם האישי לעולם החיצוני בשבועות ובנדרים
הרב משה כהן 05: תנאי בהפלאה ובתחומים אחרים כאשר אנו באים לעסוק במהות התנאי בעולם ההפלאה עלינו לברר מהו המנגנון המאפשר לו להיות תקף, וכך נוכל לעמוד על פרטי התנאי.
הרב צבי חיים קיי 06: שם בשבועה - יסוד השבועה ואיסורהּ אופי השבועה - האם שבועה בעי שם?
הרב ברוך וינטרוב 07: מושבע ועומד מהר סיני ואיסור חל על איסור שבועה שלא אוכל ואכל נבלות
הרב איל ליפשיץ 08: לבירור טיבו של הנידוי מאמר זה יעסוק בתופעה הלכתית שבעבר הייתה תוססת ובעלת משמעות קיומית.
הרב יעקב מדן 09: התרת נדרים - בין פשוטו של מקרא לדרכם של חז"ל התרת נדרים מנלן?
הרב יוסף מרקוס 10: התרת נדרים פרשת נדרי אישה פותחת באזהרה כללית על הצורך שלא לחלל את הדיבור ולעמוד בהתחייבות הנובעת מהנדר או מהשבועה.
הרב ברוך וינטרוב 11: "נדרנא לא נדרי" נדרי זירוזין, מודעא לביטול נדרים ו'כל נדרי'
הרב ברוך גיגי 12: נערה המאורסה אביה ובעלה מפירין נדריה בסוגיה בקידושין )ג: ד.( לומדת הגמרא את זכות האב בקידושי כסף של נערה בדרשה - "ויצאה חינם אין כסף אין כסף לאדון זה אבל יש כסף לאדון אחר", וכך נאמר שם ...
הרב איל ליפשיץ 13: "בין איש לאשתו" הפרת נדרים כביטוי ליחסים בינו – לבינה
הרב אליחי ביטר 14: בענין הפרת נדרים בשבת הפרת נדר בשבת שלא לצורך שבת
הרב אהרן ליכטנשטיין 15: בענין הכשר לעדות של הנשבע לשוא גרסינן בסנהדרין: מומר אוכל נבילות לתיאבון דברי הכל פסול. להכעיס, אביי אמר: פסול, רבא אמר: – כשר. אביי אמר: פסול, דהוה ליה רשע, ורחמנא אמר אל תשת רשע עד. ורבא אמר: ...
הרב אליקים קרומביין 16: "ובשמו תשבע" דברי הרמב"ם בספר המצוות
הרב דניאל וולף 17: קבלת תענית בגמרא בתענית הובא דין חדש: אמר שמואל: כל תענית שלא קיבל עליו מבעוד יום לאו שמיה תענית, ואי יתיב – מאי? אמר רבה בר שילא: דמי למפוחא דמליא זיקא. אימת מקביל ליה? רב אמר: במנחה, ושמואל אמר: בתפלת המנחה (יב.).
הרב יוסף מרקוס 18: בל תאחר הפסוקים בספר דברים עוסקים בציווי שלא לאחר את תשלום הנדר.
הרב שמואל שמעוני 19: איסור טומאה בנזיר נאמר בגמרא בנזיר: בעי רבא: נזיר והוא בבית הקברות, מהו? בעי שהייה למלקות או לא? היכי דמי? ...(יז.).
הרב עמית משגב 20: נזיר מצורע מחלוקת הסוגיות
הרב משה כהן 21: היחס לעולם ההפלאה התורה מתארת את מעשה ההפלאה בצורה מאוד נייטרלית מהי החלות שנוצרת – מפעולת ההפלאה של האדם.
הרב אביעד ברטוב 22: התרת נדרים כחזרה בתשובה עקירת הרצון בהתרת נדרים
הרב איל ליפשיץ 23: עיון רוחבי באגדה דמותו של תלמיד חכם במסכת נדרים
רבני ותלמידי הישיבה 24: מפתחות מפתח נושאים