מבוא להגותו של הרב סולוביצ'יק
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ראובן ציגלר 00: כתבי הרב סולוביצ'יק עוז וענווה: מבוא להגותו של הרב סולוביצ'יק (ד)
הרב ראובן ציגלר 01: מבוא לחייו ולהגותו של הרב סולוביצ'יק עוז וענווה: מבוא להגותו של הרב סולוביצ'יק (ד)
הרב ראובן ציגלר 02: הקהילה: יחיד וציבור עוז וענווה: מבוא להגותו של הרב סולוביצ'יק (ד)
הרב ראובן ציגלר 03: גאון וענווה: מרכזיות הדיאלקטיקה עוז וענווה: מבוא להגותו של הרב סולוביצ'יק (ד)
הרב ראובן ציגלר 04: צירוף (א): גבורה הלכתית עוז וענווה: מבוא להגותו של הרב סולוביצ'יק (ד)
הרב ראובן ציגלר 05: צירוף (ב): העלאת החיים הגופניים עוז וענווה: מבוא להגותו של הרב סולוביצ'יק (ד)
הרב ראובן ציגלר 06: צירוף (ג): טיהור הרגש עוז וענווה: מבוא להגותו של הרב סולוביצ'יק (ד)
הרב ראובן ציגלר 07: צירוף (ד): ענווה שכלית ודתית עוז וענווה: מבוא להגותו של הרב סולוביצ'יק (ד)
הרב ראובן ציגלר 08: המימד החוויתי ביהדות עוז וענווה: מבוא להגותו של הרב סולוביצ'יק (ד)
הרב ראובן ציגלר 09: לימוד תורה: שכל וחוויה עוז וענווה: מבוא להגותו של הרב סולוביצ'יק (ד)
הרב ראובן ציגלר 10: מצוות: הצורך במעשים עוז וענווה: מבוא להגותו של הרב סולוביצ'יק (ד)
הרב ראובן ציגלר 11: איש האמונה הבודד (א): הצגת הבעיה עוז וענווה: מבוא להגותו של הרב סולוביצ'יק (ד)
הרב ראובן ציגלר 12: איש האמונה הבודד (ב):הגדרת אדם א' ואדם ב' עוז וענווה: מבוא להגותו של הרב סולוביצ'יק (ד)
הרב ראובן ציגלר 13: איש האמונה הבודד (ג):שני סוגים של קהילה עוז וענווה: מבוא להגותו של הרב סולוביצ'יק (ד)
הרב ראובן ציגלר 14: איש האמונה הבודד (ד): דיאלקטיקה תמידית עוז וענווה: מבוא להגותו של הרב סולוביצ'יק (ד)
הרב ראובן ציגלר 15: איש האמונה הבודד (ה): החתירה תחת הדת עוז וענווה: מבוא להגותו של הרב סולוביצ'יק (ד)
הרב ראובן ציגלר 16: איש האמונה הבודד (ו): עצמאות האמונה עוז וענווה: מבוא להגותו של הרב סולוביצ'יק (ד)
הרב ראובן ציגלר 17: איש האמונה הבודד (ז): אתגרים אינטלקטואליים וקיומיים העומדים בפני האמונה עוז וענווה: מבוא להגותו של הרב סולוביצ'יק (ד)
הרב ראובן ציגלר 18: איש האמונה הבודד (ח): ההשלכות המעשיות של עצמאות האמונה עוז וענווה: מבוא להגותו של הרב סולוביצ'יק (ד)
הרב ראובן ציגלר 19: חיי משפחה והחיים הדתיים בפרקים קודמים דנו בשאלה מדוע הרב עוסק בחוויותיו האישיות בכתביו הפילוסופיים, וניסינו לבסס את הטענה כי למימד החוויתי ביהדות תפקיד מכריע ביצירת קשר עם האלוקים ובפיתוח אישיות דתית שלמה. המורה יכול להעביר מימד זה שביהדות אך ורק באמצעות חשיפת עצמו בפני התלמיד, חשיפה שבעקבותיה תיווצר שותפות רגשית, ולא רק מפגש שכלי... עוז וענווה: מבוא להגותו של הרב סולוביצ'יק (ד)
הרב ראובן ציגלר 20: תפילה (א): התפילה כמפגש וכקניין עצמי מקובלים ופילוסופים כאחד תמהו על האפשרות של השפעת התפילות על א-ל אינסופי וכל-יודע, והוגים רבים ביקשו להבין מדוע הקב"ה מקבל תפילות מסוימות ואינו שועה לאחרות. אף על פי כן, בדיוניו העמוקים ומרובי-הפנים בנושא התפילה, נמנע הרב סולוביצ'יק מלעסוק בשאלות אלה. הרב העדיף להתמקד, כתמיד, בצד האנושי של המשוואה ולא בצד האלוקי. מה, שואל הרב, אופיו המדויק של מעשה התפילה? מהם הלכי הנפש הפנימיים הדרושים לה? מה השפעותיה על האדם המתפלל? במילים אחרות, מה משמעותה ותפקידה של התפילה עבור האדם? עוז וענווה: מבוא להגותו של הרב סולוביצ'יק (ד)
הרב ראובן ציגלר 21: תפילה (ב): הקרבה עצמית והתעוזה שבתפילה בעוד שהתפילה גואלת את האדם, הרב פותח את "רעיונות על התפילה" בטענה שהתפילה עצמה נגאלה על ידי אדם, קרי, על ידי הרמב"ם. הרמב"ם, ממשיך הרב ואומר, גאל את התפילה הן ברובד ההלכתי והן ברובד ההגותי... עוז וענווה: מבוא להגותו של הרב סולוביצ'יק (ד)
הרב ראובן ציגלר 22א: תשובה: בריאה עצמית או שיבה אל העצמי? (חלק ראשון) נושא התשובה שבה את דמיונו של הרב סולוביצ'יק וטרד את מחשבתו – ולא קשה להבין מדוע. עוז וענווה: מבוא להגותו של הרב סולוביצ'יק (ד)
הרב ראובן ציגלר 22ב: תשובה: בריאה עצמית או שיבה אל העצמי? (חלק שני) בשבוע שעבר הצגנו את גישותיהם של הרב קוק והרב סולוביצ'יק בנושא התשובה. בקצרה, משמעות התשובה לפי הרב קוק היא שיבה אל העצמי/האלוקי, ולפי הרב סולוביצ'יק התשובה היא יצירה עצמית. גישותיהם מסתעפות לכיוונים רבים ומתעמתות ברבדים שונים. נסקור כעת כמה מההבדלים העולים מתוכן. עוז וענווה: מבוא להגותו של הרב סולוביצ'יק (ד)
הרב ראובן ציגלר 23: התשובה כתגובה לייסורים ולרוע השאלה היסודית ביותר במחשבה הדתית נוגעת לבעיית הרוע: כיצד הא-ל, שכולו טוב והוא כל-יכול ויודע-כל, נותן לצדיקים לסבול? עוז וענווה: מבוא להגותו של הרב סולוביצ'יק (ד)

עמודים