מבנה וסדר התפילה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב עזרא ביק ברכות השחר בסדרת שיעורים זו ננסה להבין את החלקים השונים המרכיבים את סדר התפילה, ונתחיל בברכות השחר. נתמקד בשיטת הרמב"ם לפיה את ברכות השחר מברכים רק כאשר נתקלים בתופעה המוזכרת בברכה (למשל – מברכים "הנותן לשכוי בינה" רק כאשר שומעים תרנגול) ונסביר כי גם לשיטתו ברכות השחר אינם חלק מ"ברכות הראיה" - מטרתם של חז"ל אינה לומר לנו איך להגיב לחוויה אנושית מרשימה, אלא להיפך, להסב את תשומת ליבנו לפן של הקיום האנושי שהיינו מתעלמים ממנו אחרת. מבנה וסדר התפילה
הרב עזרא ביק ברכת "אשר יצר" בשיעור זה נעסוק בברכת אשר יצר. מתוך עיון במספר קשיים בנוסח הברכה, נראה כי מהות הברכה היא ביטוי לכרתנו בחוסר היציבות של החיים, ואת חיוניותו של הקב"ה בתמיכה תמידית בעצם חיינו. מבנה וסדר התפילה
הרב עזרא ביק ברכת "אלוקי נשמה" בשיעור זה נעסוק בברכת "אלוקי נשמה". המפתח להבנת ברכה זו הוא ראייתה כמתייחסת לתהליך ההתעוררות, המעבר בין שינה לערות, ובאופן עמוק יותר - ממצב של דמוי מוות למצב של חיים. הברכה אינה מתייחסת לשום תכונה מסוימת של החיים, אלא לעובדה הבסיסית של להיות חי. מבנה וסדר התפילה
הרב עזרא ביק ברכת "המעביר שינה מעיני" בשיעור זה נעסוק בברכת "המעביר שינה מעיני ותנומה מעפעפי". ברכה זו איננה סיכום לשינה, אלא הקדמה לערות: אנו מבקשים מה' לסייע לנו לחיות את היום באופן ראוי, בדרך שתאפשר לנו לעבוד את ה' ככל האפשר. ברכה זו מסיימת את ברכות השחר בכך שהיא מכוונת אותנו למטרה האולטימטיבית של ההתעוררות - עבודת ה'. מבנה וסדר התפילה
הרב עזרא ביק ברכת התורה שיעור זה יתמקד בברכות התורה. ראשית, נראה כי ברכות אלו הן חלק מן התפילה, למרות שממבט ראשן הן נראות כברכת המצוות. לאחר מכן נסביר את מהותן של ברכות אלו, המבטאות את הנקודה כי התורה היא רכיב מהותי בחייו של היהודי, לא פחות מאשר נשימה. מבנה וסדר התפילה
הרב עזרא ביק "לעולם יהא אדם" בשיעור זה נתמקד בתפילת "לעולם יהא אדם" המופיעה בין מופיעה בין ברכות השחר לבין חלק ה"קורבנות". יש בראשונים שתי גישות להסבר מהותה של תפילה זו: על פי גישה אחת, ברכה זו היא ברכה על קידוש השם המשתמע מקיום העם היהודי, ועל פי גישה שנייה התפילה היא מעין זכר לזמנים בהם לא היה נותן לומר את קריאת שמע בשל רדיפה דתית. מבנה וסדר התפילה
הרב עזרא ביק "פרשת הקורבנות" בשיעור זה נעסוק ב"פרשת הקרבנות", על פי שיטתו של רבינו יונה הטוען כי אמירת ה"קרבנות" היא חובה. נסביר כי אמירת הקרבנות איננה תפילה ועבודה שבלב, אלא יצירת קשר בין העולם הגשמי לבין העולם הרוחני. מבנה וסדר התפילה
הרב עזרא ביק פסוקי דזמרה בשיעור זה נתמקד בפסוקי דזמרה. בשיעור נציע שני כיוונים להבנת הצורך באמירתם. כיוון אחד הוא שמדובר ב'פרוטוקול' של פנייה למלך - זה פשוט לא מנומס – להתפרץ אל המלך ולפתוח היישר ברשימת דרישות, כמו שאדם עושה במכולת. כיוון שני הוא שפסוקי דזמרה מכוונים כלפי האדם עצמו, כתהליך של גילוי עצמי והארה מבנה וסדר התפילה
הרב עזרא ביק קדיש ו"ברכו" בשיעור זה נסביר מדוע יש צורך ב"קדיש" ו"ברכו" לפני ברכות קריאת שמע. תפקידם הוא הפיכת מקבץ האנשים אשר הזדמנו לתפילה ל"ציבור", והכנה להמשך: "ברכו" הוא הכנה לברכות קריאת שמע, והקדיש הוא הכנה לתפילת לחש. מבנה וסדר התפילה
הרב עזרא ביק ברכות קריאת שמע - יוצר אור בשיעור זה נתחיל לעיין בברכות קריאת שמע, ונפתח בברכת "יוצר אור". נתמקד בכמה אספקטים של הברכה, ובהם אזכור המלאכים ואמירת הקדושה על ידם, עיסוק הברכה בחילופין שבין היום והלילה ולא ביום והלילה כשלעצמם וה"אור החדש" המוזכר בסופה, ונראה כיצד הם מסבירים את מהות הברכה. מבנה וסדר התפילה
הרב עזרא ביק ברכות קריאת שמע - אהבה רבה בשיעור זה נעסוק בברכה השנייה, של קריאת שמע, ברכת אהבה רבה. נראה כי הברכה אמנם עוסקת בתורה, אבל לא במתן תורה, אלא בחיוב והרצון שלנו ללמוד תורה. כמו כן, נסביר את מהות ה"אהבה" שבברכה. מבנה וסדר התפילה
הרב עזרא ביק ברכת גאל ישראל בשיעור זה נעסוק בברכת "גאל ישראל". הבנת מהות הברכה תסייע להבין את הקשר של הגאולה לקריאת שמע, את פשר ה"אמת" המודגש שוב ושוב בברכה, ואת החובה שלא להפסיק בין "אני ה' אלוקיכם" לבין "אמת". מבנה וסדר התפילה
הרב עזרא ביק גאולה ותפילה בשיעור זה נעסוק בקשר שבין קריאת שמע לבין תפילת לחש. נראה על אף שמדובר בשתי מצוות שונות, קיים קשר ביניהן: מיציאת מצרים למדנו שה' הוא האדון לגורלנו ואנחנו עבדיו, ומתוך נקודת מבט זו נו נגשים לעבדו בתפילה. מבנה וסדר התפילה
הרב עזרא ביק מבנה תפילת שמונה עשרה בשיעור זה נעסוק במבנה הבסיסי של תפילת לחש - שבח, בקשה והודאה - ובמשמעותו. נסביר מדוע קשה לאדם המודרני להבין את ההקשר של מבנה זה, ונראה כיצד הוא מגדיר את משמעות התפילה כעבודה. מבנה וסדר התפילה
הרב עזרא ביק לפני ה' בשיעור זה נעסוק במרכיבים נוספים של תפילת שמונה עשרה, קדושה וברכת כוהנים, הנמצאים בתפילת שמונה עשרה אך אינם מרכיבים בפני עצמם של תפילת בקשות. לא נעסוק בהם בהרחבה, אלא נסביר - בעקבות הרמב"ם - כי תפילת שמונה עשרה היא עמידה לפני המלך, ונראה כיצד קדושה וברכת כוהנים קשורים לכך. מבנה וסדר התפילה
הרב עזרא ביק תחנון בשיעור זה נעסוק בתחנון שלאחר תפילת לחש. מוקד השיעור לא יהיה הטקסט, אלא עצם נפילת האפיים ומשמעותה. מבנה וסדר התפילה
הרב עזרא ביק "אשרי" ו"ובא לציון" בשיעור זה נעסוק בעיקר בקטע הפתוח ב"ובא לציון גואל" לקראת סוף תחילת שחרית, על פי רש"י המסביר כי מהות הקטע היא עיסוק של כל ישראל בלימוד תורה, ואמירת קדושה. מבנה וסדר התפילה
הרב עזרא ביק "עלינו" בשיעור זה נעסוק בתפילת "עלינו לשבח". נסביר את מהותה, ונבהיר מהי המשמעות של העתקתה מתפילת ראש השנה לתפילת היומיומית. מבנה וסדר התפילה