מדרש ופשט
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב עזרא ביק פחדיו של אברהם אבינו המדרש, בכמה מקומות, מדגיש באופן מיוחד את פחדיו של אברהם אבינו לאורך שנות חייו. מדוע חז`ל מתארים את דמותו של אברהם אבינו באופן שכזה? על מה מבוססים תיאורים אלו? והאם יש בתיאורי ההתלבטות של אברהם בכדי להאיר לדורות את דמותו האידאלית של עובד ה'? קש"ת - מדרש ופשט
הרב עזרא ביק עיוורונו של יצחק במדרש נאמר כי עיוורונו של יצחק נבע מדמעות המלאכים אשר זלגו לעיניו בזמן העקידה, או מכך שיצחק ראה את פני השכינה בשעת העקידה. נראה כי המדרש מנסה לומר לנו שיצחק אבינו הוא אדם השייך לעולם הבא, שחזה בזיו השכינה, ומכאן נובע חוסר הבנתו בענייני העולם הזה והעדפתו את עשו על פני יעקב אבינו. קש"ת - מדרש ופשט
הרב עזרא ביק גריו של אברהם חז`ל דורשים בכמה מקומות כי אברהם היה משתדל להפיץ את בשורת האמונה ברבים. ברם, דרשות אלו ממוקמות בעיקר בפרשת לך-לך, ואיננו מוצאים אותם לאחר מלחמת ארבעת המלכים. נראה כי חז`ל מבינים שבשלב מסוים אברהם מפסיק את נסיונות הגיור ועובר להתמקד בחינוך בתוך הבית - חינוכו של יצחק. קש"ת - מדרש ופשט
הרב עזרא ביק יוזמתו של אברהם אברהם אבינו מצטייר במדרשי חז`ל כיוזם ופועל גם ללא הוראה ישירה מהקב`ה. תכונה זו מלווה את אברהם לכל אורך דרכו - הוא מצטווה לעזוב את חרן אך הוא מוביל את הבחירה בארץ כנען; הוא יוצא ביוזמתו להילחם בארבעת המלכים; הוא פונה לקב`ה על מנת להציל את העיר סדום ועוד. תכונה זו נובעת מראשוניותו של אברהם בתחום האמונה בקב`ה. קש"ת - מדרש ופשט
הרב עזרא ביק שלושת האבות במדרש נאמר כי אברהם כינה את מקום המקדש כ'הר', יצחק קראו 'שדה', ויעקב קראו 'בית'. כיצד מתייחסים כינויים אלו למערכת היחסים שבין הקב`ה לבין כל אחד מן האבות? בשיעור זה ננסה להראות כי אכן, כל כינוי מתאים במיוחד לדרך המיוחדת שהייתה לכל אחד מן האבות בעבודת ה'. קש"ת - מדרש ופשט