מחשבת הרב קוק
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב הלל רחמני רבי עקיבא - חיבור בין שמיים לארץ הרב קוק מתייחס בכמה מקומות לדמותו הענקית של רבי עקיבא. הוא מצביע על כך שרבי עקיבא איחד באישיותו עולמות רבים: ההיבט הפרטי, ההיבט הלאומי וההיבט האלוקי. עניין זה בא לידי ביטוי הן באהבתו לרחל, בתמיכתו בבר כוכבא, במסירות נפשו על קידוש השם, בהיותו אבי תורה שבעל פה ובהכרזתו על כך ששיר השירים הינו קודש קודשים. קש"ת - מחשבת הרב קוק
הרב הלל רחמני מהות תורה שבעל פה תורה שבעל פה קשורה בקשר אמיץ למהותה של כנסת ישראל, בניגוד לתורה שבכתב המגיעה בשלמותה מן השמיים. עיקרון זה מכתיב התייחסות שונה לתורה שבעל פה בכמה מישורים: ההתפתחות ההיסטורית והכרונולוגית של תורה שבעל פה, וכן סוגיית פרטי הפרטים למול העקרונות הכלליים. קש"ת - מחשבת הרב קוק
הרב הלל רחמני אמונה וכפירה הכופר הינו אדם בודד, אשר חייו נמשלים לחיי בהמה מלומדת - כך טוען הרב קוק. טענה זו מבוססת על כך שהאמונה מחברת את האדם למקור החיים, והכופר מנותק ממקור זה. ברם, הרב קוק טוען כי הקביעה מיהו הכופר ומיהו המאמין אינה פשוטה כלל ועיקר, ויש להעמיק את המבט על מנת להבחין בין כפירה שהיא כהודאה ובין אמונה שהיא כעין כפירה. בסיום השיעור - הלכה יומית בעניין ברכה על 'ופלים' מפי הרב יוסף צבי רימון. קש"ת - מחשבת הרב קוק
הרב הלל רחמני עצמיותה של הנשמה עיקר גדול בתורתו של הרב קוק הוא היסוד שנשמתו של אדם מכילה בתוכה מרכיבים רוחניים גבוהים, אשר מיוחדים רק לו, והמפגש בינו לבין התורה אמור להביא מרכיבים אלו לידי ביטוי. עקרון זה מתממש בכמה מקומות בכתביו, בהם הוא דן בלימוד התורה הייחודי לכל אדם ואדם. קש"ת - מחשבת הרב קוק
הרב הלל רחמני השכל והרצון ישנה מערכת יחסים מורכבת בין הצד השכלי-הפנימי של האדם לבין כוחות החיים החיצוניים: מצד אחד השכל הוא זה שאמור להנחות את האדם בבחירותיו, ומאידך השכל זקוק לחיוניות ולאנרגיה שיש בכוחות החיים האחרים. מערכת יחסים מורכבת זו באה לידי ביטוי גם בהקשר חברתי, ביחס שבין האליטה הרוחנית לבין עמי הארץ. בסיום השיעור הלכה יומית מפי הרב יוסף צבי רימון בענייני ברכות הנהנין. קש"ת - מחשבת הרב קוק
הרב הלל רחמני העצבות ורצונו של האדם העצבון נובע מכך שהאדם אינו מרגיש סיפוק במה שיש לו, הוא מרגיש חסרון וחוסר יכולת להשלים חסרון זה. הפתרון לבעיית העצבות נעוץ בהבנה עמוקה של רצונו החופשי של האדם. כאשר מבינים כי אין דבר העומד בפני רצונו של האדם, ובכל רגע נתון ניתן לעבוד על הרצון ולשכללו, הרי שכל חסרון הוא בר השלמה, והעצבות מתפוגגת ממילא. קש"ת - מחשבת הרב קוק

עמודים