מ"ח קנייני תורה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אליקים קרומביין פתיחה שיעור זה הוא שיעור פתיחה לסדרת השיעורים `מ`ח קנייני תורה`. בשיעור זה נראה כי `קנייני התורה` אינם רשימה של אמצעים ללימוד תורה בלבד, אלא מדובר בהדרכות, מעלות ומידות המקיפות את כל החיים הרוחניים. קנייני תורה
הרב ברוך וינטרוב בתלמוד בשיעור זה נעסוק בצבעים השונים המופיעים במשכן. נבחן את דירוגם של הצבעים בחלקיו השונים של המשכן, ונעסוק גם במשמעותם הרוחנית של הצבעים והחומרים מהם הם עשויים. בשיעור זה נתמקד בעיקר בצבע התכלת. קנייני תורה
הרב יצחק חרץ פתיחה שמיעת האוזן היא המידה השנייה בה נקנית התורה, על פי הברייתא של 'קניין תורה" (פרק ו' של מסכת אבות): והתורה נקנית בארבעים ושמונה דברים: בתלמוד, בשמיעת האוזן, בעריכת שפתים... אנו ננסה להבין מהי "שמיעת האוזן", ולשם כך ראשית כל נברר את המושג "שמיעה". קנייני תורה
הרב שמואל שמעוני 'במיעוט דרך ארץ' שיעור זה יעסוק במידה `בתלמוד`, הקניין הראשון מארבעים ושמונת הדברים שהתורה נקנית בהם. תחילה נראה כי שינון ההלכות, עוד קודם הבנתן ולימודן לעומק, קודם, לפי הדרכות חז`ל, לעיון ולהעמקה, ולאחר מכן נסביר מדוע. בהמשך נצביע על שלבים הכרחיים נוספים ללימוד. בסוף השיעור נעמוד על החשיבות בלימוד מרב דווקא, ולא רק דרך לימוד ספרים, ובכך שהלומד תמיד יראה עצמו כתלמיד. קנייני תורה
הרב משה ליכטנשטיין בבינת הלב קנייני תורה
הרב יאיר קאהן בעריכת שפתיים מקום המקדש, ללא שכינתו של הקב`ה בו, מאבד את קדושתו. ביהדות הקדושה אינה תלויה בחפץ או במקום, אלא היא נלוות לאותו חפץ לאותו זמן הראוי לכך. על כן, כיום משמשים בתי כנסת כתחליף למקדש, ויש להזהר שלא לגרום להר הבית, שאינו קדוש ללא המקדש עליו לבזוי בעיני שאר עמ`י. קנייני תורה
יש"י גזונטהייט בשכלות הלב בתחילת המגילה אסתר מגלה פאסיביות ועושה כפי שנאמר לה על ידי מורדכי ואח`כ על ידי המלך ושריו. נקודת השינוי החלה באסתר היא כאשר אומר לה מורדכי כי עליה להחליט מי היא ומה היא עושה למען עם ישראל. עלינו ללמוד מכך על הקרבה למען עמ`י, על אכפתיות כלפי עמ`י. קנייני תורה
הרב עמיחי גורדין באימה וביראה בענווה ובשמחה קנייני תורה
הרב אביעד ברטוב ביראה; על השימוש במתודות מדעיות בלימוד תורה שיעור זה יעסוק במידה `ביראה`, ויתמקד בשאלת השימוש של מדעי היהדות בלימוד תורה. נציג כמה גישות לשאלה זו, בין היתר את גישתו של הרב קוק. לאחר מכן נצביע על המתיחות שבין עולם המחקר לבין בית המדרש, ועל היתרונות שברכישת 'חכמה כללית' לבן תורה. בסוף השיעור נדגיש את החשיבות של הקדמת היראה לחכמה. קנייני תורה
הרב חיים נבון בענווה - על הפרדוקס (לכאורה) של מידת הענווה שיעור זה יעסוק במידה `בענווה` ויעסוק במהותה של הענווה: האם העניו הוא אדם המעריך את עצמו פחות מכפי שהוא באמת? בשיעור נתמקד בעיקר בדעה לפיה מידת הענווה אינה מחנכת אותנו להתבטלות בפני אחרים, אלא להתמקדות במסלול החיים שלנו: העניו אינו מודד את הישגיו ביחס להישגיהם של אחרים, אלא ביחס לפוטנציאל האישי שלו. קנייני תורה
הרב אמנון בזק בשמחה שיעור זה יעסוק במידה `בשמחה`, ויתמקד בהצגת היראה והשמחה כמידות משלימות החשובות לעבודת ה' בכלל, וללימוד תורה בפרט. קנייני תורה
הרב דב קרול בשימוש חכמים שיעור זה יעסוק במידה `בשימוש חכמים`, ויסביר את חשיבות המגע אישי והישיר עם אישיות תורנית בעיקר בשל הפן החוויתי של מגע זה, התורם רבות להפנמת התורה. קנייני תורה
גלעד רוזנברג דיבוק חברים שיעור זה יעסוק במידה `בדיבוק חברים`, בעקבות סיפורו של הקבצן החמישי בסיפורו של ר' נחמן `מעשה משבעה קבצנים`. קנייני תורה
הרב אריאל ג'יאן לב טוב שיעור זה יעסוק במידה `לב טוב`, תוך הצגת קשת רחבה של פירושים למידה זו. קנייני תורה
הרב יעקב מדן במיעוט שינה קנייני תורה
סרן הרב חנניה שפרן ביישוב קנייני תורה
פרופ' שאול שטמפפר פלפול קנייני תורה
אלעזר נחשון במיעוט התענוג שיעור זה יעסוק במידה `במיעוט תענוג`, ויציג ארבע פרשנויות בנושא: שלוש מהן ממוקמות על הסקאלה של רמת המיעוט הנדרשת, והרביעית טוענת שיש להגיע לרמה של חוסר עניין בתענוג. כמו כן, השיעור יעסוק גם בפסקי ההלכה הרלוונטיים, ויבדוק מהי שיטות הפוסקים בשאלת מיעוט התענוג. קנייני תורה
ינון לייטר במיעוט שיחה שיעור זה יעסוק במידה `במיעוט שיחה`. השיעור יעסוק במעלות הדיבור ובסכנותיו, בבדיקה קונקורדנציונית של המושג 'שיחה' בתורה ובחז`ל, ומתוך כך מגיע למסקנה בנושא. קנייני תורה
הרב ניר עזריאלי ארך אפיים שיעור זה יעסוק במידה `ארך אפיים`. תחילה נבדוק במהי מידת ארך אפיים, ולאחר מכן ננסה להבין מהי התכונה המיוחדת דווקא במידה זו, המועילה בקניין התורה.  קנייני תורה
הרב ד"ר יעקב נגן במשנה שיעור זה יעסוק במידה `במשנה`. ללימוד המשנה יש יתרונות רבים, אך לימוד נכון שלה דורש הכרה של כלים ספרותיים שונים, העוזרים להבין את משמעותה. השיעור יציג כמה מן הכלים הללו,  ולאחר מכן ידגים כיצד הם עוזרים להבין את המשנה `כל מצוות האב על הבן...` (קידושין, פרק א', משנה ז). קנייני תורה
הרב ברוך גיגי במיעוט שחוק שיעור זה יעסוק במידה `במיעוט שחוק`, ויעסוק  במתח שבין שמחה של מצווה לבין שחוק של קלות ראש. קנייני תורה
הרב יוסף צבי רימון באמונת חכמים שיעור זה יעוסק במידה `באמונת חכמים`. ראשית, נראה שיש שאמנם יש להתייחס בכבוד לדברי הרב, אך מותר ואך חובה להקשות על דבריו ולפלפל בהם. לאחר מכן נראה שפרט לידיעות רחבות, ישנה גם סייעתא דשמיא מיוחדת כשהרב עונה על שאלות שנשאל, ולבסוף נראה מהו המשקל שיש לדברי הרב בנושאים שאינם הלכתיים. קנייני תורה
גלעד בארי ביסורין בשיעור זה נעסוד במידה `ביסורין`, ונפתח בשאלה  מה הקשר בין תלמוד תורה לבין יסורים. לאחר מכן נעסוק בהרחבה במשמעות המידה לאדם המודרני, בעקבות, קאנט רוזנצוויג והרב קוק. קנייני תורה
הרב דוד עצמון השמח בחלקו בשיעור זה נעסוק במידה `השמח בחלקו`. בראשית השיעור נבדוק את המידה הכללית של `השמח בחלקו`, תוך ישום הדבר למידה פרטית של של קניין תורה. לאחר מכן נציין פרשנויות שרואות במידה זו של קנייני תורה מידה נפרדת ושונה מן המידה הכללית של `השמח בחלקו`. קנייני תורה

עמודים