מנחה וזבח
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב דניאל וולף 00: מנחה וזבח - תוכן העניינים והקדמות עיונים בסוגיות יסוד בסדר קדשים
הרב דניאל וולף 01: טעמי מצוות הקרבנות עבודת הקרבנות ופרטיה מעלות שאלות יסודיות רבות הנוגעות לעיקרי אמונה ותורה — ביניהן שאלות של הגשמה ושל ביטול מצוות לעתיד לבוא.
הרב דניאל וולף 02: מצוות בניין המקדש בפסוקים ישנה כפילות ביחס למקדש — כמקום השראת שכינה וכמקום הקרבת קרבנות.
הרב דניאל וולף 03: פתיחת דלתות ההיכל הדרישה לפתוח את דלתות ההיכל בעת שחיטת השלמים מאפשרת להבין כי העזרה וההיכל הם שני מרכיבים באותו המכלול — המקדש, והקרבת הקרבנות שנעשות בעזרה צריכה להיות קשורה באופן מהותי להשראת השכינה שבהיכל.
הרב דניאל וולף 04: מנורה ושולחן הבנת מהותם של השולחן והמנורה עשויה להשליך ישירות על היכולת להוסיף כלים נוספים, כפי שעשה שלמה.
הרב דניאל וולף 05: האורים והתומים בעיון זה עמדנו על קשיים רבים הנוגעים ל”אורים ותומים”, המופיעים בתורה בצורה חריגה משאר בגדיו של הכהן הגדול.
הרב דניאל וולף 06: בעלות בהקדש בעלותו של הקדש על הקדשים אינה מוטלת בספק — כפי שבא לידי ביטוי במושג ‘רשות הקדש’ ובקביעה כי ‘אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט’. אמנם, לא ברור כי בעלות זו מוחלטת. בעיון זה העלינו לדיון את שאלת היחס לבעלותו של ההדיוט בקדשים — שהוא נושא מורכב ומעורפל יותר.
הרב דניאל וולף 07: בעלות בקרבנות ציבור כשם שהשלם גדול מסכום חלקיו, או לפחות שונה מהם באופן מהותי — כך הציבור אינו רק אוסף הפרטים המרכיבים אותו, אלא מהווה מושג עצמאי.
הרב דניאל וולף 08: יסודות מעילה המעילה מעורה בשני עולמות הלכתיים שונים — מחד, ההקדשה מעבירה את הבעלות על חפץ מסוים מרשות הדיוט לרשות ההקדש, מה שמכניס אותנו לעולם הגזל והקניינים; מאידך, ההקדשה משפיעה גם על מעמדו של החפץ עצמו, מרחיקה אותו מעולמו של האדם ומקטלגת אותו בתוך עולם האיסורים.
הרב דניאל וולף 09: סוגי הקדשים לעניין מעילה עיון זה יעסוק בהגדרת הקדשים בהם קיימת מעילה.
הרב דניאל וולף 10: תשלומי מעילה התורה מצווה כי המועל מן ההקדש “ישלם” — מילה שהוראתה ‘פיצוי כספי’, אך יכולה להתפרש גם במובן של ‘השלמת החסר’ ותיקונו.
הרב דניאל וולף 11: ייעוד הקדשים וסוג הקדושה עולם ההקדשות מתחלק בחלוקה אחת לקדשי מזבח וקדשי בדק הבית, ובאופן אחר לקדושת הגוף וקדושת דמים. החלוקה הראשונה קשורה לייעוד ואופן השימוש של החפץ, בעוד החלוקה השניה עוסקת במעמדו העצמי של החפץ.
הרב דניאל וולף 12: החלת קדושת הקרבן במנחות ובזבחים לכלי שרת מרכיב חשוב בהחלת קדושת הגוף במנחה. הצענו להסביר זאת בכך שהכלי מגדיר את החומר המתקדש.
הרב דניאל וולף 13: קידוש בכלי שרת לכלי שרת תפקיד מרכזי בעבודת המקדש. בעיון זה ניסינו לבחון את מעמדם של הכלים ואת תפקידם העקרוני.
הרב דניאל וולף 14: נספח - קידוש כלי בקדשים שאינם קרבנות קיימות מספר דוגמאות לדברים שאינם קרבים, אך ייתכן שמתקדשים בכלי שרת.
הרב דניאל וולף 15: שחיטת חולין וקדשים התורה חייבה לשחוט גם קדשים וגם חולין. בעיון זה ננסה לעמוד על הדמיון והשוני בין שני סוגי השחיטות הללו.
הרב דניאל וולף 16: כי הדם הוא הנפש הפסוק קובע “כי נפש הבשר בדם היא”, וכך מוכיחה גם המציאות הנראית לעיניים. על בסיס קביעה זו ניתן להבין כי דם הקרבן מהווה ייצוג של הבהמה כולה התלויה בו.
הרב דניאל וולף 17: זריקת הדם כמקדשת זריקת הדם נושאת אופי כפול: מלבד הפן הברור של השלמת תהליך הכפרה בקרבן, מעורה הזריקה גם בעולם הטהרה והקידוש, כשמן המשחה.
הרב דניאל וולף 18: דם חטאת הנכנס להיכל הקרבנות היחידים שדמם נכנס להיכל משמשים לכפרה עליו מטומאת בני ישראל.
הרב דניאל וולף 19: הקטרת האימורים ייתכן שההקטרה ועבודות הדם נמצאות על רצף אחד של הקרבת הקרבן. מאידך, ייתכן שלהקטרה מעמד שונה לחלוטין, ויסודה אינו בכפרה, אלא בהענקת מתנה לה’
הרב דניאל וולף 20: טומאה ושבת בקרבנות ציבור קיים עיקרון סדר היום הקבוע במקדש, הטומן בחובו את האפשרות שקרבנות ייתקלו בטומאה ובאיסורי שבת, שהם עניינים ‘רגילים’ וצפויים, ומתעלם מהם.
הרב דניאל וולף 21: מחשבה הפוסלת בקדשים המחשבה פוסלת רק בשעת מעשה, אך עלינו לבחון אם בשעה זו המחשבה פוסלת כשלעצמה, או שהיא רק מרכיב בתהליך הפיזי, ופגם בו מוביל לפסילת הקרבן.
הרב דניאל וולף 22: מחשבת לשמה וסתמא לשמה קיימת דרישה עקרונית שהמקריב יתכוון לשם סוג הקרבן שבהקרבתו הוא עוסק.
הרב דניאל וולף 23: מפתחות מפתח עניינים, מפתח תנ"ך, מפתח מדרשים, מפתח ש"ס, מפתח משנה תורה לרמב"ם