מנחה טהורה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב דניאל וולף מנחה טהורה 00: על סדר טהרות - תוכן העניינים והקדמות תוכן העניינים והקדמות מאת הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א, העורכים והמחבר, הרב דניאל וולף
הרב דניאל וולף מנחה טהורה 01: אבות ותולדות בטומאה בשיעור זה ננסה להציע הסבר כללי ומקיף לחלק רב מדיני טומאה והעברתה.
הרב דניאל וולף מנחה טהורה 02: מעבירים ומגדירים דיברנו בשיעור הקודם על חפצים שונים וסיווגם בתוך עולם הטומאה. בשיעור זה נתייחס לעצם התהליך שבו חפצים אלו מקבלים טומאה.
הרב דניאל וולף מנחה טהורה 03: נבלת עוף טהור אדם שנטמא מנבלה נעשה ראשון לטומאה, אבל כל עוד הוא נושא את הנבלה הוא מטמא בגדיו וכלים הנוגעים בו, ואותם כלים נעשים ראשון לטומאה. אולם, בנבלת עוף טהור הדין שונה. נבלת עוף טהור אינה מטמאת במגע או משא, אלא באכילה.
הרב דניאל וולף מנחה טהורה 04: ספק טומאה ברשות הרבים וברשות היחיד בהכרעת ספקות בטומאה קיים כלל ברזל: ספק טומאה ברשות הרבים טהור, וברשות היחיד טמא. ישנם מקורות שונים לדין זה.
הרב דניאל וולף מנחה טהורה 05: טומאת מת וקבר טומאת מת מוזכרת בתורה בכמה וכמה מקומות, בהקשרים שונים. לאורך השיעורים הבאים נדון בחלק גדול מן הנושאים השייכים לטומאה זו, אך בשיעור זה נתמקד ביסוד הטומאה ובמהות הַמְּטַמֵּא.
הרב דניאל וולף מנחה טהורה 06: טומאת אוהל טומאת אוהל קיימת אך ורק בטומאת מת. ישנם שלשה תרחישים שונים של טומאת אוהל.
הרב דניאל וולף מנחה טהורה 07: דבר שמקבל טומאה אינו חוצץ טומאת המת מתפשטת מחדר לחדר תחת תקרה אחת (אוהל), כל עוד אין דבר שחוצץ בפניה. בדרך כלל, מחיצה שאין בה פותח טפח חוצצת בפני הטומאה, אך עולה מתוך המשניות באהלות שדבר שמקבל טומאה אינו חוצץ בפני הטומאה.
הרב דניאל וולף מנחה טהורה 08: חרב כחלל התורה בפרשת חוקת עוסקת בדיני טומאת מת, ובין השאר, מוזכר הדין של חרב. הגמ' בנזיר דורשת את הפסוק: "וְכֹל אֲשֶׁר יִגַּע עַל פְּנֵי הַשָּׂדֶה בַּחֲלַל חֶרֶב אוֹ בְמֵת" ... חרב – הרי זו כחלל.
הרב דניאל וולף מנחה טהורה 09: סוף טומאה לצאת הדין של 'סוף טומאה לצאת' קובע שהדלת שהמת עתיד לצאת בה אינה חוצצת בפני הטומאה. לכן, המחיצה אינה מועילה אפילו כאשר היא שלמה, וכל הנמצא תחת תקרת החדר השני נטמא בטומאת אוהל למרות שישנה מחיצה שלמה עם דלת סגורה ביניהם.
הרב דניאל וולף מנחה טהורה 10: איסור טומאה לכהנים ההשלכה המרכזית לטומאה וטהרה בזמן הזה, כאשר בית המקדש איננו קיים, היא טומאת כהנים.
הרב דניאל וולף מנחה טהורה 11: שיעור כביצה בטומאת אוכלין בתורת כהנים נאמר שאוכל אינו מטמא חפצים אחרים בפחות מכביצה, אבל הוא מקבל טומאה בכלשהו. נחלקו הראשונים מה תוקף הדרשה בעניין קבלת טומאה.
הרב דניאל וולף מנחה טהורה 12: הכשר אוכלין על מנת שאוכל יוכל לקבל טומאה, הוא צריך לעבור תהליך מסויים של "הכשר".
הרב דניאל וולף מנחה טהורה 13: מחשבה בטומאה בדיני טהרות ישנה הלכה מיוחדת שחפצים מסוימים צריכים "מחשבה" כדי לקבל טומאה. אדם צריך לחשוב שהוא מעוניין להשתמש בחפץ זה, ואם לא חשב עליו והתכוון להשתמש בו, החפץ אינו מקבל טומאה. דין זה קיים בשני סוגי חפצים.
הרב דניאל וולף מנחה טהורה 14: טמא ופסול לגבי אוכל של חולין שהוא שני לטומאה, המשנה אומרת שהוא "פסול ואינו מטמא". כמו כן, תרומה שהיא שלישי לטומאה וקודש שהוא רביעי לטומאה מוגדרים גם הם על ידי המשנה כ"פסולים ואינם מטמאים". ההגדרה של המונח "פסול" במשנה איננה ברורה.
הרב דניאל וולף מנחה טהורה 15: טומאת כלים באופן כללי, כלים מקבלים טומאה. אך יש כמה סוגי כלים שלא מקבלים טומאה בכלל.
הרב דניאל וולף מנחה טהורה 16: טומאת כלי חרס ותנור חז"ל לומדים שכלי חרס מקבל טומאה על ידי האוויר שבתוכו. כלומר, שאם חפץ טמא נכנס לאוויר הכלי, גם בלי לגעת בדפנות הכלי, הכלי נטמא.
הרב דניאל וולף מנחה טהורה 17: נידה וזבה בפרשת מצורע מוזכרות שתי טומאות לאישה; נידה וזבה. שתי הטומאות הללו שייכות לקטגוריה של 'טומאה היוצאת מגופו', בה חומר מסוים יוצא מגוף האדם ובכך הוא נטמא. למרות ההקבלה לשאר הקטגוריה, בשיעור זה נתמקד אך ורק בנידות וזבות.
הרב דניאל וולף מנחה טהורה 18: פרה אדומה פרשת פרה אדומה מופיעה בתורה בספר במדבר בפרק י"ט. שם נאמר כי חפץ שנטמא בטומאת מת טהור לאחר שבעה ימים, בתנאי שהוא עובר תהליך מסוים של טהרה.
הרב דניאל וולף מנחה טהורה 19: תמימה לאדמימות בשיעור הקודם עסקנו בחקירת אופי הפרה, ולשם כך סקרנו את מעמדה כקרבן ואת תהליך הקרבתה. בשיעור הזה ננסה להתמקד בחקירה נוספת הקשורה לאופי הדרישה לפרה אדומה.
הרב דניאל וולף מנחה טהורה 20: אופי הטומאה התורה מלמדת שחפצים מסויימים מקבלים טומאה, חפצים אחרים יוצרים טומאה וכמו כן – טומאה עוברת מחפץ לחפץ בדרכים שונות. אולם, התורה אינה יורדת להסבר שורש המושג.
הרב דניאל וולף מנחה טהורה 21: טיסת כהנים מעל קברים בתקופה האחרונה עלה נושא טיסת כהנים מעל קברים לדיון פומבי, ו'פתרון' אחד במיוחד זכה לפרסום באמצעי התקשורת. מדובר בכהנים שבעקבות התייעצות עם רבניהם התעטפו בשקיות תוך כדי הטיסה על מנת להתכסות ב'צמיד פתיל' ולא להיטמא. המאמר שלפנינו יסביר את הנקודות ההלכתיות המעורבות בשאלה ויסקור פתרונות חלופיים לבעיה זו.
הרב דניאל וולף מנחה טהורה 22: ביקורי כהנים במחנות ההשמדה יש להתיר הגעה לרוב רובם של המקומות, בצירוף כמה סייגים במספר מקומות מסוימים ומוגדרים, בלא שיהיה צורך למנוע כהנים מלבקר ולסייר ברוב האתרים האלו.
הרב דניאל וולף מנחה טהורה 23: מפתחות מפתח נושאים, מפתח התנ"ך, מפתח המדרשים, מפתח הש"ס ומפרשיו, מפתח הרמב"ם ומפרשיו, ומפתח כללי