מסכת בבא בתרא
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביהוד שורץ ב`ב ב - יסודות דין היזק ראייה הסוגיה הפותחת את מסכת בבא בתרא עוסקת בהיזק ראייה. בעיון הפתיחה למסכת נציג שאלת מפתח בהבנת דין זה, שאלה הנוגעת עוד לסוגיות רבות אחרות במסכת. דף יומיומי בבא בתרא
הרב אביהוד שורץ ב`ב ג - סתירת בית כנסת נדון בקצרה בקדושת בית כנסת ובאיסור לסתרו. דף יומיומי בבא בתרא
הרב אביהוד שורץ ב`ב ט - מצוַת הצדקה נעסוק בקצרה בכמה מהמימרות המפליגות בשבח מצוַת הצדקה. דף יומיומי בבא בתרא
הרב אביהוד שורץ ב`ב י - קבלת צדקה מגוי סוגייתנו מספרת על התלבטותם של חכמים אם לקבל צדקה מגורמי השלטון בבבל. עיוננו יעסוק באיסור לקבל צדקה מן הנכרים. דף יומיומי בבא בתרא
הרב אביהוד שורץ ב`ב טז - הולדת בנות בסוגייתנו מובאת מחלוקת אם הולדת בת היא מאורע משמח. נדון בקצרה במחלוקת זו ובמשמעותה. דף יומיומי בבא בתרא
הרב אביהוד שורץ ב`ב יז - מיתת נשיקה ודין טומאה בקברי צדיקים `ששה לא שלט בהן מלאך המות, ואלו הן: אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרן ומרים`. נדון בקשר שבין מימרה זו ובין השאלה אם קברי צדיקים מטמאים טומאת מת. דף יומיומי בבא בתרא
הרב אביהוד שורץ ב`ב כג - שאלתו של רבי ירמיה בסוגיית `רוב וקרוב` שואל רבי ירמיה שאלה הנוגעת למקרה גבולי ומיוחד. חבריו ראו בשאלתו 'שאלה מתחכמת', והוציאוהו מבית המדרש. נעיין במעשייה זו ובמשמעותה. דף יומיומי בבא בתרא
הרב אביהוד שורץ ב`ב כד - רוב וקרוב סוגייתנו משווה בין שני כלים לבירור ספקות: רוב וקרוב. נבחן את היחס בין שני הכלים הללו. דף יומיומי בבא בתרא
הרב אביהוד שורץ ב`ב ל - סוגיית שכוני גוואי סוגייתנו מעמתת בין פסיקותיהם של רבא ורב נחמן בשתי מחלוקות משפטיות בעניין בעלות בקרקע. הגמרא מיישבת את הסתירה, אך עיוננו יתמקד בניסיון לברר מדוע מלכתחילה חשבה הגמרא שהפסקים סותרים, על פי חידוש מעניין של הר`ן בדיני מוחזקות בקרקע. דף יומיומי בבא בתרא
הרב אביהוד שורץ ב`ב לא - עדות מוכחשת בחזקת ג' שנים נחלקו רבא ורב נחמן בדין שתי כיתות עדים המכחישות זו את זו בנוגע לחזקת ג' שנים. הגרי`ד סולוביצ'יק ביאר כי מחלוקתם סובבת על שאלת יסוד בהבנת אופייה של עדות על חזקת ג' שנים. דף יומיומי בבא בתרא
הרב אביהוד שורץ ב`ב לז - חזקת ראיה וחזקת קניין: פירוש סוגיה על פי הקשרה עד כמה מכתיב לנו ההקשר שהסוגיה מובאת בו את פירושה? נבחן שאלה זו לאור מחלוקת הראשונים בהבנת המימרה של רב זביד בעניין `זה החזיק באילנות וזה החזיק בקרקע`. דף יומיומי בבא בתרא
הרב אביהוד שורץ ב`ב לח - דין מחאה מה תפקידה של המחאה? הדבר תלוי בהבנת דין חזקת ג' שנים. דף יומיומי בבא בתרא
הרב אביהוד שורץ ב`ב מד - שעבוד מיטלטלין לחוב סוגייתנו קובעת: `ומטלטלי לבעל חוב לא משתעבדי`. נדון בקצרה בהלכה זו. דף יומיומי בבא בתרא
הרב אביהוד שורץ ב`ב מה - מי נחשב נוגע בעדות אנו עסוקים בימים אלה בדין נוגע בעדות. האם כל נגיעה נחשבת נגיעה בעדות? דף יומיומי בבא בתרא
הרב אביהוד שורץ ב`ב נא - כסף קניין וכסף פירעון `אמר שמואל: לא שנו אלא בשטר מתנה, אבל בשטר מכר – לא קנה עד שיתן לו דמיה`. לאור דברי שמואל נעיין בהבחנה יסודית בדיני קניינים: ההבחנה בין תשלום כפירעון ובין תשלום כמעשה שמחיל את הקניין. דף יומיומי בבא בתרא
הרב אביהוד שורץ ב`ב נב - חזקת ממון של אישה `תנו רבנן: אין מקבלין פקדונות לא מן הנשים ולא מן העבדים ולא מן התינוקות. קבל מן האשה – יחזיר לאשה` (נא ע`ב). ברייתא זו עוררה מחלוקת עקרונית בין הראשונים: האם יש לאישה חזקת ממון, או שמא כל מה שתחת ידיה בחזקת בעלה. דף יומיומי בבא בתרא
הרב אביהוד שורץ ב`ב נח - עלייה לקברי צדיקים נעסוק בחידושו של הרשב`ם בסוגייתנו כי רק אנשים גדולים וחשובים רשאים לפקוד קברי צדיקים. דף יומיומי בבא בתרא
הרב אביהוד שורץ ב`ב נט - דין חזקה במים הניגרים מגג לחצר סוגייתנו מחדשת שאם מרזב מזרים מים לחצר דרך קבע, אין בעליו רשאי לעקרו, משום שבעל החצר משתמש במים. מה אופי זכותו של בעל החצר במים? דף יומיומי בבא בתרא
הרב אביהוד שורץ ב`ב סה - יסוד פסול מים שאובים במקווה עיון זה והבא אחריו יעסקו בפסול מים שאובים למקווה. עיון זה יציג את עמדות היסוד בעניין הפסול הזה. דף יומיומי בבא בתרא
הרב אביהוד שורץ ב`ב סו - דין צינור נשלים את הדיון בפסול שאובים במקווה: נעמוד על ההבחנה שבין צינור שחקקו ולבסוף קבעו ובין צינור שקבעו ולבסוף חקקו. דף יומיומי בבא בתרא
הרב אביהוד שורץ סוגיית פדיון הקדש: מדרשי חז"ל בין 'פשט' ל'דרש' האם מדרשי חז`ל אכן קוראים את המקראות 'בתמימות' ונצמדים למסקנות העולות מפשטיהם, או שמא מסקנת הדרשה מושפעת מהנחות מוקדמות כלשהן? נבחן שאלה זו לאור הסברה של הסוגיה לעמדתם של רבי יהודה ורבי שמעון בעניין פדיון הקדש.
הרב אביהוד שורץ מבוא לאגדות רבה בר בר חנה סוגייתנו פותחת את סדרת המעשיות הידועה בכינוי `אגדות רבה בר בר חנה`. נציג בקצרה את הגישה המקובלת בביאור האגדות האלה.
הרב אביהוד שורץ מעילה בדבר המחובר לקרקע נביא חקירת יסוד בהלכות מעילה: האם המעילה היא פגיעה ממונית בהקדש – סוג של גזל; או שמא יש בה גם ממד של חילול הקודש. לאור חקירה זו יתבאר חידוש שחידש הרשב`ם בסוגייתנו.
הרב אביהוד שורץ צדיק – גזעו מחליף סוגייתנו מביאה בדרך אגב דרשה הנוגעת למידותיו של הצדיק. נעיין באותה דרשה ובמחלוקת מעניינת בדבר אחת ממידותיו של הצדיק.
הרב אביהוד שורץ הפרשת ביכורים סוגייתנו עוסקת בהלכות ביכורים. נזכיר חקירת יסוד אחת בדבר יצירת קדושת הביכורים.

עמודים