מסכת בבא מציעא
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביהוד שורץ ב`מ ב - אֱמֶת וּמִשְׁפַּט שָׁלוֹם: פתיחה לפרק שניים אוחזין פרק שניים אוחזין עוסק בדיני ממון המוטל בספק. הסוגיה הראשונה מציגה דרכים שונות להכרעת ההלכה במצב זה, ואנו נסקור בקצרה את הדרכים הללו ואת יסודותיהן המשפטיים. דף יומיומי בבא מציעא
הרב אביהוד שורץ ב`מ ח - המגביה מציאה לחברו: מעשה וחלות בקניינים על רקע המחלוקת בדין המגביה מציאה לחברו נבחן את היחס בין מעשה הקניין ובין חלות הקניין. דף יומיומי בבא מציעא
הרב אביהוד שורץ ב`מ ט - קניין משיכה בבעלי חיים בתוספותיו לסוגיית רכוב ומנהיג מחדש הרי`ד שקניין משיכה בבעלי חיים שונה מקניין משיכה במיטלטלין. דף יומיומי בבא מציעא
הרב אביהוד שורץ ב`מ טו - אופייה של זכות בעל החוב בנכסי הלווה סוגייתנו עוסקת בגביית חוב מנכסי הלווה שמכרם לאחרים, וניתן ללמוד ממנה על אופייה המיוחד של זכותו של בעל חוב בקרקעותיו של הלווה. דף יומיומי בבא מציעא
הרב אביהוד שורץ ב`מ טז - הכיר בה שאינה שלו סוגייתנו עוסקת באדם שקנה שדה מחברו אף שידע שהשדה אינה של המוכר. לכאורה אין תוקף לקניין כזה, אך מתברר כי ייתכן שיש לו בכל זאת משמעות כלשהי, ואנו נציע כמה סברות בדבר. דף יומיומי בבא מציעא
הרב אביהוד שורץ ב`מ כב - אבֵדה ששטפה נהר נחלקו הראשונים בביאור דין אבֵדה ששטפה נהר. נבחן את מחלוקתם ואת היסוד העקרוני העולה ממנה בהבנת חיוב השבת אבדה ובהבנת מושג הבעלות בכלל. דף יומיומי בבא מציעא
הרב אביהוד שורץ ב`מ כג - השבת אבֵדה בטביעות עין וחקירת יסוד בדין סימנים הגמרא קובעת שמשיבים אבדה לתלמיד חכם על פי טביעות עין. לאור הלכה זו נראה חקירת יסוד בדין השבת אבדה על פי סימנים. דף יומיומי בבא מציעא
הרב אביהוד שורץ ב`מ כט - העוסק במצוה פטור מן המצוה אגב מחלוקת רבה ורב יוסף בדין שומר אבדה, מניחים התוספות בסוגייתנו יסוד חשוב בדין העוסק במצוה פטור מן המצוה. נבחן את היסוד הזה וכן דעות של ראשונים אחרים בנושא. דף יומיומי בבא מציעא
הרב אביהוד שורץ ב`מ ל - השבת אבדה לפנים משורת הדין סוגייתנו עוסקת בהשבת אבדה לפנים משורת הדין. נראה מקרה אחר של השבת אבדה לפנים משורת הדין ונבחן חילוק אפשרי בין שני המצבים. דף יומיומי בבא מציעא
הרב אביהוד שורץ ב`מ לו - פשע בה ויצאת לאגם ומתה כדרכה נחלקו רבא ואביי בדין שומר שהתרשל בשמירתו, אך בסופו של דבר מתה הבהמה שלא מחמת רשלנותו. נבחן את ביאורו של בעל השיטה מקובצת לדעת אביי, ולאורו – את הסוגיה כולה. דף יומיומי בבא מציעא
הרב אביהוד שורץ ב`מ לז - בא לצאת ידי שמים בפיקדון סוגייתנו עוסקת בחיוב התשלום של גזלן הבא לצאת ידי שמים. נבחן את ההלכה הזאת ואת יישומה במקרה הנידון במשנה ובברייתא בסוגייתנו: נפקד שאינו יודע כמה עליו לשלם למפקיד. דף יומיומי בבא מציעא
הרב אביהוד שורץ ב`מ מג - תברה או שתייה סוגיית `תברה או שתייה` היא סוגיה יסודית בהלכות גזלה והשבתה. נזכיר בקצרה את יסודותיה. דף יומיומי בבא מציעא
הרב אביהוד שורץ ב`מ מד - החושב לשלוח יד בפיקדון `החושב לשלוח יד בפקדון – בית שמאי אומרים: חייב`. נבחן את אופיו של חיוב זה, התלוי במחשבה. דף יומיומי בבא מציעא
הרב אביהוד שורץ ב`מ נ - יסודות דין אונאה (א): בין איסור לממון באונאה נציג את דין אונאה ונבחן אם הוא דין 'ממוני' או דין 'איסורי'. דף יומיומי בבא מציעא
הרב אביהוד שורץ ב`מ נא - יסודות דין אונאה (ב): שתות וביטול מיקח חכמים הגדירו שלושה מצבי אונאה. נבחן את שלושת המצבים האלה ואת ההבדלים ביניהם. דף יומיומי בבא מציעא
הרב אביהוד שורץ ב`מ נז - ריבית בהקדש אגב הדיון בריבית ובאונאה בהקדש נדון את מעמדם של נכסי הקדש בכלל, ובפרט בשאלה אם בנכס של הקדש חייבת להיות קדושה. דף יומיומי בבא מציעא
הרב אביהוד שורץ ב`מ נח - ויראת מא-לוהיך הגמרא מונה שלוש עברות שעונשן גיהינום. נדון ביחס בין העברות אלה, ומתוך כך – בחומרת הפגיעה בזולת ובצלם א?לוקים שבו. דף יומיומי בבא מציעא
הרב אביהוד שורץ ב`מ סד - הלווהו ודר בחצרו אגב הסוגיה העוסקת באיסור המַלווה לדור בחצר השייכת ללווה, נבחן שאלה יסודית בדיני ריבית: האם מוקד האיסור הוא ברווח של המַלווה או בהפסדו של הלווה. דף יומיומי בבא מציעא
הרב אביהוד שורץ ב`מ סה - ריבית בדרך מיקח וממכר ריבית היא תוספת שמוסיף הלווה על סכום ההלוואה. האם ייתכן איסור ריבית גם בעִסקה שאינה הלוואה, כגון במכירה? דף יומיומי בבא מציעא
הרב אביהוד שורץ ב`מ עא - שליחות לנכרי בריבית ובתחומים אחרים אגב סוגיית הלוואת מעות בריבית על ידי נכרי מעלה רש`י את האפשרות שיש 'שליחות לחומרה' בנכרי. נבחן את משמעותו של חידוש זה לעניין איסור אמירה לנכרי בשבת. דף יומיומי בבא מציעא
הרב אביהוד שורץ ב`מ עב - גביית הקרן של הלוואה בריבית נחלקו רבי מאיר וחכמים אם מותר למי שהִלווה בריבית לגבות את הקרן. במה בדיוק נחלקו? דף יומיומי בבא מציעא
הרב אביהוד שורץ ב`מ עח - כל המעביר על דעת של בעל הבית נקרא גזלן `רבי מאיר היא, דאמר: כל המעביר על דעת של בעל הבית נקרא גזלן`. בעיוננו נבחן את ההיבטים השונים בקביעה הזאת של רבי מאיר. דף יומיומי בבא מציעא
הרב אביהוד שורץ ב`מ עט - הכול לפי המנהג הסוגיות שאנו עסוקים בהן מעוררות שאלות שונות בעניין יחסי שוכר ומשכיר. הרמב`ם קובע שמלבד הכרעת ההלכה בשאלות אלה, יש להתייחס גם למנהג המדינה. בעיוננו נבחן את מקומו וחשיבותו של מנהג המדינה בהקשר זה. דף יומיומי בבא מציעא
הרב אביהוד שורץ ב`מ פה - כמה גדולים מעשי חייא! נעסוק בדמותו של רבי חייא, אשר זכה לשבחים רבים על מאמציו הכבירים להנחלת התורה בעם ישראל. דף יומיומי בבא מציעא
הרב אביהוד שורץ ב`מ פו - הכנסת אורחים וביקור חולים סוגייתנו עוסקת בהכנסת האורחים של אברהם אבינו, ובין היתר דורשת שהקב`ה קיים באברהם ביקור חולים. בעיוננו נעמוד על הקשר בין שתי המצוות. דף יומיומי בבא מציעא

עמודים