מסכת בבא מציעא
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביהוד שורץ ב`מ צב - אכילה `משל שמים` הגמרא חוקרת אם זכות אכילת הפועל היא `משלו` או `משל שמים`. נבחן מה טיבה של זכות אכילה `משל שמים`. דף יומיומי בבא מציעא
הרב אביהוד שורץ ב`מ צג - מבוא לדיני שומרים כמבוא לדיני שומרים נציג את היסוד הכללי של 'מסגרת השמירה', שיש לו כמה וכמה משמעויות בתחום זה. דף יומיומי בבא מציעא
הרב אביהוד שורץ ב`מ צט - תפקיד מעשה הקניין בהחלת שמירה מה מקומו של מעשה הקניין בהחלת המסגרת ההלכתית של שמירה? דף יומיומי בבא מציעא
הרב אביהוד שורץ ב`מ ק - חזקת מרא קמא סוגייתנו מחדשת את עקרון `חזקת מרא קמא`. נביא את חקירתו היסודית של בעל `קונטרס הספקות` בביאור המושג הזה. דף יומיומי בבא מציעא
הרב אביהוד שורץ ב`מ קו - האם סומכים על הנס? בסוגייתנו נאמר, שלעתים יכול בעל השדה לתבוע את מלוא סכום החכירה למרות מכת מדינה שהכתה בשדה, בטענה שהקב`ה היה עושה לו נס או שומע בקול תפילתו ומציל את השדה. האם יש ממש בטענה זו? כלום באמת יכול אדם להיות סמוך ובטוח בסיועו של הקב`ה, עד כדי כך שידרוש מהחוכר לשלם לו טבין ותקילין?! דף יומיומי בבא מציעא
הרב אביהוד שורץ ב`מ קז - למשמעות המושג `עין הרע` סוגייתנו מזכירה את החשש ל`עין הרע`. נבאר את המושג. דף יומיומי בבא מציעא
הרב אביהוד שורץ ב`מ קיג - כניסה לבית הלווה לגביית משכון `כִּי תַשֶּׁה בְרֵעֲךָ מַשַּׁאת מְאוּמָה לֹא תָבֹא אֶל בֵּיתוֹ לַעֲבֹט עֲבֹטוֹ`. נציג שני טעמים אפשריים לאיסור ונפקא מינה ביניהם. דף יומיומי בבא מציעא
הרב אביהוד שורץ ב`מ קיד - טומאת אוהל במת נכרי סוגייתנו עוסקת בהימצאותו של אליהו הנביא – שהיה, על פי המדרש, כוהן – בבית קברות של גויים. אגב הכי הגמרא מבררת את דין טומאת אוהל במת נכרי, ובו יעסוק עיוננו. דף יומיומי בבא מציעא
הרב ברוך וינטרוב ב`מ ה - הילך מה סברתו של רב ששת, הפוסק שהאומר 'הילך' פטור משבועת מודה במקצת? דף יומיומי בבא מציעא
הרב ברוך וינטרוב ב`מ ו - מיגו דחשיד אממונא חשיד אשבועתא מה יסוד המחלוקת אם מיגו דחשיד אממונא חשיד נמי אשבועתא? דף יומיומי בבא מציעא
הרב ברוך וינטרוב ב`מ ז - תפיסה בממון המוטל בספק האם תפיסה מועילה בממון המוטל בספק, ומדוע? דף יומיומי בבא מציעא
הרב ברוך וינטרוב ב`מ יב - חצר איתרבאי משום יד ולא גרעה משליחות סיכום קצר לדיני קניין חצר שנלמדו בדפים י ע`ב – יב ע`א. דף יומיומי בבא מציעא
הרב ברוך וינטרוב ב`מ יג - משמעות ההחזקה בשטר מה המשמעות של החזקת השטר ביד המַלווה? דף יומיומי בבא מציעא
הרב ברוך וינטרוב ב`מ יד - אחריות טעות סופר מתי אומרים 'אחריות טעות סופר' ומתי אין אומרים כן, ומדוע? דף יומיומי בבא מציעא
הרב ברוך וינטרוב ב`מ יט - טביעות עין מהי טביעות עין? דף יומיומי בבא מציעא
הרב ברוך וינטרוב ב`מ כ - חששות לזהות השטר בממונות ובאיסור אשת איש מה הסברה לחלק בין שטרות שונים מבחינת החשש להחלפה במקרה של אבדה? דף יומיומי בבא מציעא
הרב ברוך וינטרוב ב`מ כא - ייאוש וייאוש שלא מדעת מהו ייאוש, וכיצד ייתכן שיועיל אף שלא מדעת? דף יומיומי בבא מציעא
הרב ברוך וינטרוב ב`מ כו - איסור `לא תוכל להתעלם` והיחס בינו ובין מצוַת ההשבה מה היחס בין העשה `השב תשיבם` ובין הלאו `לא תוכל להתעלם`? דף יומיומי בבא מציעא
הרב ברוך וינטרוב ב`מ כז - שעת אבדה ושעת מציאה האם מחלוקת תנא קמא ורבי יהודה משקפת מחלוקת מהותית בהבנת חיוב השבת אבדה? דף יומיומי בבא מציעא
הרב ברוך וינטרוב ב`מ כח - תפקיד הראיה בהשבת אבדה מה תפקיד הראיה שממציא המאבד למוצא? דף יומיומי בבא מציעא
הרב ברוך וינטרוב ב`מ לג - כיצד השומר קונה את הכפל כיצד השומר זוכה בכפל? נחלקו בדבר הבבלי והירושלמי, וייתכן שמחלוקתם משקפת מחלוקת יסודית בהבנת מהותו של חוזה ההפקדה בכלל. דף יומיומי בבא מציעא
הרב ברוך וינטרוב ב`מ לד - חזרת שומר מוויתור על זכותו להישבע ולהיפטר `אמר: הריני משלם, וחזר ואמר: איני משלם – מאי?`. רבנו תם הסתפק אם השומר אכן יכול לחזור בו, ובעיוננו נעמוד על הסברות לשני צדדי הספק. דף יומיומי בבא מציעא
הרב ברוך וינטרוב ב`מ לה - כיצד הלה עושה סחורה בפרתו של חבירו?! `אמר רבי יוסי: כיצד הלה עושה סחורה בפרתו של חבירו?! אלא תחזור פרה לבעלים`. מה נימוקו של רבי יוסי? דף יומיומי בבא מציעא
הרב ברוך וינטרוב ב`מ מ - המשתכר אל ישתכר יתר על שתות `המשתכר – אל ישתכר יתר על שתות`. מה טעמו של דין זה, וכיצד הוא משפיע על היקפו? דף יומיומי בבא מציעא
הרב ברוך וינטרוב ב`מ מא - גזלה ושליחות יד מה בין נטלה על מנת לגזלה לנטלה על מנת לשלוח בה יד? דף יומיומי בבא מציעא

עמודים