מסכת בבא מציעא
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ברוך וינטרוב ב`מ מב - גנבת אונס שומר שכר שהטמין מעות בקרקע ונגנבו משם – מה דינו? ומה ניתן ללמוד מכך על גדרי החיוב של שומר שכר? דף יומיומי בבא מציעא
הרב ברוך וינטרוב ב`מ מז - קניין בכליו של מקנה כיצד ניתן להבין את שיטת לוי שקניין חליפין נעשה בכליו של מַקנה? דף יומיומי בבא מציעא
הרב ברוך וינטרוב ב`מ מח - דבר תורה מעות קונות באילו מקרים מודה רבי יוחנן שקניין נעשה במשיכה דווקא? דף יומיומי בבא מציעא
הרב ברוך וינטרוב ב`מ מט - יסוד דין `מי שפרע` מה יסודו של דין `מי שפרע`? מה בינו ובין דין `מחוסרי אמנה`? דף יומיומי בבא מציעא
הרב ברוך וינטרוב ב`מ נד - קרן וחומש בכמה תחומים חייבה התורה להוסיף חומש. מה היחס בין תשלום החומש ובין תשלום הקרן? דף יומיומי בבא מציעא
הרב ברוך וינטרוב ב`מ נה - הזדקקות בית דין לפחות משווה פרוטה מדוע אין בית דין נזקק לפחות משווה פרוטה, ואימתי עליו להיזקק גם לכך? דף יומיומי בבא מציעא
הרב ברוך וינטרוב ב`מ נו - אונאה בקרקעות אילו דיני אונאה שייכים בקרקעות ואילו דיני אונאה אינם שייכים בהן? דף יומיומי בבא מציעא
הרב ברוך וינטרוב ב`מ סא - ריבית, גזל ואונאה האם ריבית כמוה כגזלה ממש? מה בין הלוואה בריבית להשכרת כלי? דף יומיומי בבא מציעא
הרב ברוך וינטרוב ב`מ סב - השבת ריבית חיוב השבת ריבית ומשמעותו להבנת יסוד איסור ריבית. דף יומיומי בבא מציעא
הרב ברוך וינטרוב ב`מ סג - צד אחד בריבית מדוע התיר רבי יהודה צד אחד בריבית? דף יומיומי בבא מציעא
הרב ברוך וינטרוב ב`מ סח - שכר המקבל עסקה מה יסודן של מחלוקות התנאים והראשונים בדבר גובה השכר המתיר קבלת עִסקה למחצית שכר? דף יומיומי בבא מציעא
הרב ברוך וינטרוב ב`מ סט - ריבית הבאה מִלוֹוה למַלווה מה היחס בין שני חידושיו של רבא: `לא אסרה תורה אלא רבית הבאה מלוה למלוה`, ו`הכא שכר אמירה קא שקיל`? דף יומיומי בבא מציעא
הרב ברוך וינטרוב בבא מציעא דף ע - הלוואה בריבית לגויים ובין גויים הלוואה בריבית לגוי – האם היא איסור, או שמא מצוה? ומה הדין בגויים: האם הם מותרים להלוות בריבית זה לזה? דף יומיומי בבא מציעא
הרב ברוך וינטרוב ב`מ עה - הלוואת סאה בסאה לדעת חכמים באיזה אופן התירו חכמים ללוות סאה בסאה? דף יומיומי בבא מציעא
הרב ברוך וינטרוב ב`מ עו - חיובו של בעל הבית שהזמין פועלים והתחרט מדוע אם הלכו הפועלים לשדה ואז התחרט בעל הבית, עליו לשלם להם? דף יומיומי בבא מציעא
הרב ברוך וינטרוב ב`מ עז - חשיבות התשלום לקיום המכר מה ההבדל בין `עייל ונפיק אזוזי` ובין מקרה שהמוכר אינו רודף אחר הלוקח בתביעה לקבל את כספו? דף יומיומי בבא מציעא
הרב ברוך וינטרוב ב`מ פב - אומן שהזיק האם ניתן לחייב פועל שהזיק גם מצד דיני נזיקין, או שמא אין הוא עשוי להתחייב אלא מצד דיני שומרים בלבד? דף יומיומי בבא מציעא
הרב ברוך וינטרוב ב`מ פג - שבועה במקום שניתן להביא ראיה `איסי בן יהודה אומר: 'אין רואה שבועת ה' תהיה בין שניהם' – הא יש רואה, יביא ראיה ויפטר`. מדוע שולל איסי בן יהודה מן השומר את האפשרות להיפטר בשבועה במקום שיש עדים? דף יומיומי בבא מציעא
הרב ברוך וינטרוב ב`מ פד - רבי יוחנן וריש לקיש: מסורת וחידוש מה עומד מאחורי סיפור פגישתם ופרדתם הטרגית של רבי יוחנן וריש לקיש? דף יומיומי בבא מציעא
הרב ברוך וינטרוב ב`מ פט - אכילה קודם גמר מלאכה מדוע מותר לפועל לאכול רק עד גמר מלאכה? מה הדין במוצרים שיש להם שני גמרי מלאכה, למעשר ולחלה? דף יומיומי בבא מציעא
הרב ברוך וינטרוב ב`מ צ - בשעת דישה לא תהא חסימה מה היחס בין מעשה החסימה לבין מעשה הדישה באיסור `לא תחסֹם שור בדישו`? מי מהם הוא מעשה האיסור, ומי מהם תנאי בלבד? דף יומיומי בבא מציעא
הרב ברוך וינטרוב ב`מ צא - קים ליה בדרבה מיניה בהסכמי ממון `רבא אמר: אתנן אסרה תורה, ואפילו בא על אמו`. האם דין `קים ליה בדרבה מיניה` תקף גם לעניין חיובים שאינם עונשים? דף יומיומי בבא מציעא
הרב ברוך וינטרוב ב`מ צו - שלוחו של אדם כמותו בהפרת נדרים ובשאילה בבעלים מה יסוד ההשוואה בין הפרת נדרים ושאילה בבעלים לעניין שלוחו של אדם כמותו? דף יומיומי בבא מציעא
הרב ברוך וינטרוב ב`מ צז - הבאת עדים במתה מחמת מלאכה מדוע חִייב רב פפא את השואל להביא עדים כדי להיפטר בטענת מתה מחמת מלאכה? מה הם יסודותיו של פטור זה? דף יומיומי בבא מציעא
הרב ברוך וינטרוב ב`מ צח - גלגול שבועה שתי הבנות בדין גלגול שבועה ומשמעויותיהן. דף יומיומי בבא מציעא

עמודים