מסכת בבא מציעא
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב שמואל שמעוני ב`מ נט - תנורו של עכנאי האומנם התקבל מסר ברור מן השמים שהאמת עם רבי אליעזר? כיצד ניתן לפסוק נגד האמת? נעיין מעט בגישתו של הר`ן בנושא. דף יומיומי בבא מציעא
הרב שמואל שמעוני ב`מ ס - איזהו נשך ואיזהו תרבית הגמרא מסבירה שאיסור נשך מתמקד בהפסד של הלווה בריבית, ואילו איסור תרבית – ברווח של המלווה. מה טעמו של כל אחד מן האיסורים? דף יומיומי בבא מציעא
הרב שמואל שמעוני ב`מ סו - מכר שדה מעכשיו בתנאי שנינו לעיל סה ע`ב: `הלוהו על שדהו ואמר לו: אם אי אתה נותן לי מכאן ועד שלש שנים הרי היא שלי – הרי היא שלו`. בסוגייתנו (סו ע`ב) נאמר שיש בהסכמת הבעלים בעיה של אסמכתא, ושלמשנתנו ייתכנו שני הסברים: `איבעית אימא: מתניתין רבי יוסי היא, דאמר אסמכתא קניא; איבעית אימא: דאמר ליה 'קני מעכשיו'`. מה פשר החילוק בין `מעכשיו` ובין אינו `מעכשיו`? דף יומיומי בבא מציעא
הרב שמואל שמעוני ב`מ סז - מחילה בטעות מהי הכרעת הגמרא בדין מחילה בטעות? האומנם ייתכן לומר שמחילה בטעות הוויא מחילה? דף יומיומי בבא מציעא
הרב שמואל שמעוני ב`מ עג - היין של פרוותא דזולשפט כיצד מחייב רב חמא אדם שהתחייב לרכוש יין עבור חברו ופשע ולא קנה? האם יכול אדם לחייב עצמו על נזק כלכלי פוטנציאלי? דף יומיומי בבא מציעא
הרב שמואל שמעוני ב`מ עד - סיטומתא מה תוקפו של דין סיטומתא, ומה יסודו? כיצד הרחיבו הפוסקים את השימוש בו, ואיך יש להבין את ההרחבות הללו? דף יומיומי בבא מציעא
הרב שמואל שמעוני ב`מ פ - שוכר נחלקו התנאים אם שוכר חייב כשומר שכר או כשומר חינם. מה שורש מחלוקתם? האם היה מקום לומר ששוכר חייב כשואל? דף יומיומי בבא מציעא
הרב שמואל שמעוני ב`מ פא - שמור לי ואשמור לך א. כאשר חברי מבקש ממני לשמור על ספרו ואין לו התנגדות שאקרא בו, כיצד אני מוגדר: כשומר חינם, כשומר שכר, כשוכר או כשואל? ב. האם שואל הוא גם שומר? ג. האם יש שעבוד של המשאיל לשואל? דף יומיומי בבא מציעא
הרב שמואל שמעוני ב`מ פז - אכילת פועל מדין תורה מה היסוד להיתר אכילת פועל מדין תורה? האם ההיתר הוא חלק מתנאי השכר של הפועלים, או שמא יסודו בגורם אחר? דף יומיומי בבא מציעא
הרב שמואל שמעוני ב`מ פח - ראיית פני הבית אימתי נקבעים פירות למעשרות רק בראיית פני הבית? דף יומיומי בבא מציעא
הרב שמואל שמעוני ב`מ צד - התניות לקולא בשומרים מדוע מודה רבי מאיר – הסבור, בדרך כלל, שאין אדם מתנה על מה שכתוב בתורה אפילו בדבר שבממון – כי שומר יכול להתנות שחיובו יהיה פחות מן החיוב הסטנדרטי? תשובות הראשונים לבעיה זו נוגעות לשאלות יסוד בדיני שומרים. דף יומיומי בבא מציעא
הרב שמואל שמעוני ב`מ צה - פשיעה בבעלים ובמקרים אחרים של פטור בשמירה נחלקו רב אחא ורבינא בדין פושע בבעלים. מדוע יש מקום לחלק בין פשיעה לשאר חיובי שומרים? האם יש לחילוק זה משמעות גם בהקשרים אחרים? דף יומיומי בבא מציעא
הרב שמואל שמעוני ב`מ קא - היורד לשדה חברו שלא ברשות מה מחייב את בעל הקרקע לשלם ליורד שלא ברשות? מי זכאי להחליט אם להשאיר את המבנה והנטיעות או לסלקם? דף יומיומי בבא מציעא
הרב שמואל שמעוני ב`מ קב - קניין חצר בחצר מושכרת למי קונה חצר מושכרת – למשכיר או לשוכר? האם זו שאלה בגדרי שכירות או בגדרי קניין חצר? האם ניתן להקנות חצר לעניין קניין חצר? דף יומיומי בבא מציעא
הרב שמואל שמעוני ב`מ קח - דינא דבר מצרא מהם המנגנונים ההלכתיים שעליהם הסמיכו חכמים את דינא דבר מצרא? דף יומיומי בבא מציעא
הרב שמואל שמעוני ב`מ קט - חזרת שבח ביובל `'ויצא ממכר בית' – ממכר חוזר, שבח אינו חוזר`. האם יש חילוק בין שבח הבא מאליו לשבח הבא בידיים? האם הבעלות על שבח הקרקע נובעת מבעלות על הקרקע או מההשקעה בשבח? דף יומיומי בבא מציעא
הרב שמואל שמעוני ב`מ קטו - אלמנה עשירה וסוגיית טעמא דקרא מה פשר המחלוקת אם דרשינן טעמא דקרא? האם האיסור למשכן אלמנה עשירה לדעת רבי יהודה הוא איסור שרירותי? דף יומיומי בבא מציעא
הרב שמואל שמעוני ב`מ קטז - ברי ושמא באבני הבית `הבית והעלייה של שנים שנפלו... אם היה אחד מהן מכיר מקצת אבניו – נוטלן, ועולות לו מן החשבון`. סוגייתנו, המבקשת להביא ממשנה זו ראיה לסוברים ש`ברי ושמא ברי עדיף`, פותחת צוהר להבנת שיטתם. דף יומיומי בבא מציעא
הרב אביהוד שורץ בבא מציעא דף ח - המגביה מציאה לחברו: מעשה וחלות בקניינים על רקע המחלוקת בדין המגביה מציאה לחברו נבחן את היחס בין מעשה הקניין ובין חלות הקניין.
הרב אביהוד שורץ בבא מציעא דף ט - קניין משיכה בבעלי חיים בתוספותיו לסוגיית רכוב ומנהיג מחדש הרי`ד שקניין משיכה בבעלי חיים שונה מקניין משיכה במיטלטלין.
הרב אביהוד שורץ בבא מציעא דף טו - אופייה של זכות בעל החוב בנכסי הלווה סוגייתנו עוסקת בגביית חוב מנכסי הלווה שמכרם לאחרים, וניתן ללמוד ממנה על אופייה המיוחד של זכותו של בעל חוב בקרקעותיו של הלווה.
הרב אביהוד שורץ בבא מציעא דף טז - הכיר בה שאינה שלו סוגייתנו עוסקת באדם שקנה שדה מחברו אף שידע שהשדה אינה של המוכר. לכאורה אין תוקף לקניין כזה, אך מתברר כי ייתכן שיש לו בכל זאת משמעות כלשהי, ואנו נציע כמה סברות בדבר.
הרב אביהוד שורץ בבא מציעא דף כב - אבֵדה ששטפה נהר נחלקו הראשונים בביאור דין אבֵדה ששטפה נהר. נבחן את מחלוקתם ואת היסוד העקרוני העולה ממנה בהבנת חיוב השבת אבדה ובהבנת מושג הבעלות בכלל.
הרב אביהוד שורץ בבא מציעא דף כג - השבת אבדה בטביעות עין וחקירת יסוד בדין סימנים הגמרא קובעת שמשיבים אבדה לתלמיד חכם על פי טביעות עין. לאור הלכה זו נראה חקירת יסוד בדין השבת אבדה על פי סימנים.
הרב אביהוד שורץ בבא מציעא דף כט - העוסק במצוה פטור מן המצוה אגב מחלוקת רבה ורב יוסף בדין שומר אבדה, מניחים התוספות בסוגייתנו יסוד חשוב בדין העוסק במצוה פטור מן המצוה. נבחן את היסוד הזה וכן דעות של ראשונים אחרים בנושא.

עמודים