מסכת בבא מציעא
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביהוד שורץ בבא מציעא דף ל - השבת אבדה לפנים משורת הדין סוגייתנו עוסקת בהשבת אבדה לפנים משורת הדין. נראה מקרה אחר של השבת אבדה לפנים משורת הדין ונבחן חילוק אפשרי בין שני המצבים.
הרב אביהוד שורץ בבא מציעא דף לו - פשע בה ויצאת לאגם ומתה כדרכה נחלקו רבא ואביי בדין שומר שהתרשל בשמירתו, אך בסופו של דבר מתה הבהמה שלא מחמת רשלנותו. נבחן את ביאורו של בעל השיטה מקובצת לדעת אביי, ולאורו – את הסוגיה כולה.
הרב אביהוד שורץ בבא מציעא דף לז - בא לצאת ידי שמים בפיקדון סוגייתנו עוסקת בחיוב התשלום של גזלן הבא לצאת ידי שמים. נבחן את ההלכה הזאת ואת יישומה במקרה הנידון במשנה ובברייתא בסוגייתנו: נפקד שאינו יודע כמה עליו לשלם למפקיד.
הרב אביהוד שורץ בבא מציעא דף מג - תברה או שתייה סוגיית `תברה או שתייה` היא סוגיה יסודית בהלכות גזלה והשבתה. נזכיר בקצרה את יסודותיה.
הרב אביהוד שורץ בבא מציעא דף מד - החושב לשלוח יד בפיקדון `החושב לשלוח יד בפקדון – בית שמאי אומרים: חייב`. נבחן את אופיו של חיוב זה, התלוי במחשבה.
הרב אביהוד שורץ בבא מציעא דף נ - יסודות דין אונאה (א): בין איסור לממון באונאה נציג את דין אונאה ונבחן אם הוא דין 'ממוני' או דין 'איסורי'.
הרב אביהוד שורץ בבא מציעא דף נא - יסודות דין אונאה (ב): שתות וביטול מקח חכמים הגדירו שלושה מצבי אונאה. נבחן את שלושת המצבים האלה ואת ההבדלים ביניהם.
הרב אביהוד שורץ בבא מציעא דף נז - ריבית בהקדש אגב הדיון בריבית ובאונאה בהקדש נדון את מעמדם של נכסי הקדש בכלל, ובפרט בשאלה אם בנכס של הקדש חייבת להיות קדושה.
הרב אביהוד שורץ בבא מציעא דף נח - "ויראת מא לוהיך" הגמרא מונה שלוש עברות שעונשן גיהינום. נדון ביחס בין העברות אלה, ומתוך כך – בחומרת הפגיעה בזולת ובצלם א?לוקים שבו.
הרב אביהוד שורץ בבא מציעא דף סד - הלווהו ודר בחצרו אגב הסוגיה העוסקת באיסור המַלווה לדור בחצר השייכת ללווה, נבחן שאלה יסודית בדיני ריבית: האם מוקד האיסור הוא ברווח של המַלווה או בהפסדו של הלווה.
הרב אביהוד שורץ בבא מציעא דף סה - ריבית בדרך מקח וממכר ריבית היא תוספת שמוסיף הלווה על סכום ההלוואה. האם ייתכן איסור ריבית גם בעִסקה שאינה הלוואה, כגון במכירה?
הרב אביהוד שורץ בבא מציעא דף עב - גביית הקרן של הלוואה בריבית נחלקו רבי מאיר וחכמים אם מותר למי שהִלווה בריבית לגבות את הקרן. במה בדיוק נחלקו?
הרב אביהוד שורץ בבא מציעא דף עא - שליחות לנכרי בריבית ובתחומים אחרים אגב סוגיית הלוואת מעות בריבית על ידי נכרי מעלה רש`י את האפשרות שיש 'שליחות לחומרה' בנכרי. נבחן את משמעותו של חידוש זה לעניין איסור אמירה לנכרי בשבת.
הרב אביהוד שורץ בבא מציעא דף עח - כל המעביר על דעת של בעל הבית נקרא גזלן `רבי מאיר היא, דאמר: כל המעביר על דעת של בעל הבית נקרא גזלן`. בעיוננו נבחן את ההיבטים השונים בקביעה הזאת של רבי מאיר.
הרב אביהוד שורץ בבא מציעא דף עט - הכול לפי המנהג הסוגיות שאנו עסוקים בהן מעוררות שאלות שונות בעניין יחסי שוכר ומשכיר. הרמב`ם קובע שמלבד הכרעת ההלכה בשאלות אלה, יש להתייחס גם למנהג המדינה. בעיוננו נבחן את מקומו וחשיבותו של מנהג המדינה בהקשר זה.
הרב אביהוד שורץ בבא מציעא דף פה - "כמה גדולים מעשי חייא!" נעסוק בדמותו של רבי חייא, אשר זכה לשבחים רבים על מאמציו הכבירים להנחלת התורה בעם ישראל.
הרב אביהוד שורץ בבא מציעא דף פו - הכנסת אורחים וביקור חולים סוגייתנו עוסקת בהכנסת האורחים של אברהם אבינו, ובין היתר דורשת שהקב`ה קיים באברהם ביקור חולים. בעיוננו נעמוד על הקשר בין שתי המצוות.
הרב אביהוד שורץ בבא מציעא דף צב - אכילה "משל שמים" הגמרא חוקרת אם זכות אכילת הפועל היא `משלו` או `משל שמים`. נבחן מה טיבה של זכות אכילה `משל שמים`.
הרב אביהוד שורץ בבא מציעא דף צג - מבוא לדיני שומרים כמבוא לדיני שומרים נציג את היסוד הכללי של 'מסגרת השמירה', שיש לו כמה וכמה משמעויות בתחום זה.
הרב אביהוד שורץ בבא מציעא דף צט - תפקיד מעשה הקניין בהחלת שמירה מה מקומו של מעשה הקניין בהחלת המסגרת ההלכתית של שמירה?
הרב אביהוד שורץ בבא מציעא דף ק - חזקת מרא קמא סוגייתנו מחדשת את עקרון `חזקת מרא קמא`. נביא את חקירתו היסודית של בעל `קונטרס הספקות` בביאור המושג הזה.
הרב אביהוד שורץ בבא מציעא דף קו - האם סומכים על הנס? בסוגייתנו נאמר, שלעתים יכול בעל השדה לתבוע את מלוא סכום החכירה למרות מכת מדינה שהכתה בשדה, בטענה שהקב`ה היה עושה לו נס או שומע בקול תפילתו ומציל את השדה. האם יש ממש בטענה זו? כלום באמת יכול אדם להיות סמוך ובטוח בסיועו של הקב`ה, עד כדי כך שידרוש מהחוכר לשלם לו טבין ותקילין?!
הרב אביהוד שורץ בבא מציעא דף קז - למשמעות המושג "עין הרע" סוגייתנו מזכירה את החשש ל`עין הרע`. נבאר את המושג.
הרב אביהוד שורץ בבא מציעא דף קיג - כניסה לבית הלווה לגביית משכון `כִּי תַשֶּׁה בְרֵעֲךָ מַשַּׁאת מְאוּמָה לֹא תָבֹא אֶל בֵּיתוֹ לַעֲבֹט עֲבֹטוֹ`. נציג שני טעמים אפשריים לאיסור ונפקא מינה ביניהם.
הרב אביהוד שורץ בבא מציעא דף קיד - טומאת אוהל במת נכרי סוגייתנו עוסקת בהימצאותו של אליהו הנביא – שהיה, על פי המדרש, כוהן – בבית קברות של גויים. אגב הכי הגמרא מבררת את דין טומאת אוהל במת נכרי, ובו יעסוק עיוננו.

עמודים