מסכת בבא מציעא
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ברוך וינטרוב בבא מציעא דף סב - השבת ריבית חיוב השבת ריבית ומשמעותו להבנת יסוד איסור ריבית.
הרב ברוך וינטרוב בבא מציעא דף סג - צד אחד בריבית מדוע התיר רבי יהודה צד אחד בריבית?
הרב ברוך וינטרוב בבא מציעא דף סח - שכר המקבל עסקה מה יסודן של מחלוקות התנאים והראשונים בדבר גובה השכר המתיר קבלת עִסקה למחצית שכר?
הרב ברוך וינטרוב בבא מציעא דף סט - ריבית הבאה מִלוֹוה למַלווה מה היחס בין שני חידושיו של רבא: `לא אסרה תורה אלא רבית הבאה מלוה למלוה`, ו`הכא שכר אמירה קא שקיל`?
הרב ברוך וינטרוב בבא מציעא דף ע - הלוואה בריבית לגויים ובין גויים הלוואה בריבית לגוי – האם היא איסור, או שמא מצוה? ומה הדין בגויים: האם הם מותרים להלוות בריבית זה לזה?
הרב ברוך וינטרוב בבא מציעא דף עה - הלוואת סאה בסאה לדעת חכמים באיזה אופן התירו חכמים ללוות סאה בסאה?
הרב ברוך וינטרוב בבא מציעא דף עו - חיובו של בעל הבית שהזמין פועלים והתחרט מדוע אם הלכו הפועלים לשדה ואז התחרט בעל הבית, עליו לשלם להם?
הרב ברוך וינטרוב בבא מציעא דף עז - חשיבות התשלום לקיום המכר מה ההבדל בין `עייל ונפיק אזוזי` ובין מקרה שהמוכר אינו רודף אחר הלוקח בתביעה לקבל את כספו?
הרב ברוך וינטרוב בבא מציעא דף פב - אומן שהזיק האם ניתן לחייב פועל שהזיק גם מצד דיני נזיקין, או שמא אין הוא עשוי להתחייב אלא מצד דיני שומרים בלבד?
הרב ברוך וינטרוב בבא מציעא דף פג - שבועה במקום שניתן להביא ראיה `איסי בן יהודה אומר: 'אין רואה שבועת ה' תהיה בין שניהם' – הא יש רואה, יביא ראיה ויפטר`. מדוע שולל איסי בן יהודה מן השומר את האפשרות להיפטר בשבועה במקום שיש עדים?
הרב ברוך וינטרוב בבא מציעא דף פד - רבי יוחנן וריש לקיש: מסורת וחידוש מה עומד מאחורי סיפור פגישתם ופרדתם הטרגית של רבי יוחנן וריש לקיש?
הרב ברוך וינטרוב בבא מציעא דף פט - אכילה קודם גמר מלאכה מדוע מותר לפועל לאכול רק עד גמר מלאכה? מה הדין במוצרים שיש להם שני גמרי מלאכה, למעשר ולחלה?
הרב ברוך וינטרוב בבא מציעא דף צ - מעשה החסימה ומעשה הדישה מה היחס בין מעשה החסימה לבין מעשה הדישה באיסור `לא תחסֹם שור בדישו`? מי מהם הוא מעשה האיסור, ומי מהם תנאי בלבד?
הרב ברוך וינטרוב בבא מציעא דף צא - קים ליה בדרבה מיניה בהסכמי ממון `רבא אמר: אתנן אסרה תורה, ואפילו בא על אמו`. האם דין `קים ליה בדרבה מיניה` תקף גם לעניין חיובים שאינם עונשים?
הרב ברוך וינטרוב בבא מציעא דף צו - שלוחו של אדם כמותו בהפרת נדרים ובשאילה בבעלים מה יסוד ההשוואה בין הפרת נדרים ושאילה בבעלים לעניין שלוחו של אדם כמותו?
הרב ברוך וינטרוב בבא מציעא דף צז - הבאת עדים במתה מחמת מלאכה מדוע חִייב רב פפא את השואל להביא עדים כדי להיפטר בטענת מתה מחמת מלאכה? מה הם יסודותיו של פטור זה?
הרב ברוך וינטרוב בבא מציעא דף צח - גלגול שבועה שתי הבנות בדין גלגול שבועה ומשמעויותיהן.
הרב ברוך וינטרוב בבא מציעא דף קג - אריסות וחכירות מהי אריסות ומהי חכירות? האם יש הבדל מהותי בין שני סוגי העסקות האלה?
הרב ברוך וינטרוב בבא מציעא דף קד - דורש לשון הדיוט הגמרא בדף קד מונה כמה וכמה תנאים שהיו דורשים `לשון הדיוט`. 'דרישה' זו – מה טיבה?
הרב ברוך וינטרוב בבא מציעא דף קה - שותפות עסקית ופירוקה אימתי מותר לפרק שותפות עסקית ואימתי אין לעשות כן? מה ניתן ללמוד מכך על אופייה של שותפות?
הרב ברוך וינטרוב בבא מציעא דף קי - גביית בעל חוב משבח שהשביחו יתומים מתי יצטרך בעל חוב לשלם על השבח שגבה מן היתומים ומתי הוא גובה אותו ללא תשלום? האם יש קשר בין שאלה זו ובין השאלה על מי מוטלת חובת הראיה מי הוא זה שהשביח?
הרב ברוך וינטרוב בבא מציעא דף קיא - איסור בל תשהא בשכירות פועלים על ידי שליח `האומר לחבירו 'צא שכור לי פועלים' – שניהן אין עוברין משום בל תלין: זה לפי שלא שכרן, וזה לפי שאין פעולתו אצלו`. מה טעם הפטור מאיסור בל תלין? האם יש כאן משום בל תשהא?
הרב ברוך וינטרוב בבא מציעא דף קיב - שבועת השכיר מדוע נתקנה שבועת השכיר, ולטובת מי נתקנה?
הרב ברוך וינטרוב בבא מציעא דף קיז - חיובי בעל הבית לבעל העלייה מדוע לא יוכל בעל העלייה לחייב את בעל הבית לבנות לו את ביתו? ומה ניתן ללמוד מכאן על חיובי השכנים בבית משותף איש כלפי רעהו?
הרב ברוך וינטרוב בבא מציעא דף קיח - קניין הבטה האם הבטה יכולה לקנות? האם יש הבדל בין הבטה לראייה?

עמודים