מסכת בבא מציעא
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ברוך וינטרוב בבא מציעא דף קיט - שדי נופו בתר עיקרו האם רבי שמעון סובר כרבי יהודה או כרבי מאיר? האם ההשוואה בין המחלוקות בעניין `שדי נופו בתר עיקרו` היא מלאה?
הרב שמואל שמעוני בבא מציעא דף י - קניין ד' אמות הגמרא אומרת שקניין ד' אמות הוא תקנה דרבנן שנועדה למנוע מריבות. הראשונים התקשו בכך, שהרי במסכת גטין מבואר שאפשר לגרש אישה על ידי נתינת הגט בד' אמותיה. התשובות שניתנו לשאלה זו משקפות יסודות חשובים בתקנת קניין ד' אמות ובתחומים נוספים.
הרב שמואל שמעוני בבא מציעא דף יא - חצר בקניין ובגט הגמרא מביאה מחלוקת אם ילפינן מציאה מגט. האם הגדר של חצר זהה בגט ובקניין? ולמה יש מקום לחלק בין קטן וקטנה לעניין קניין חצר?
הרב שמואל שמעוני בבא מציעא דף יז - הוחזק כפרן `'מנה לי בידך', והלה אומר: 'אין לך בידי כלום', והעדים מעידים אותו שיש לו, וחזר ואמר: 'פרעתי' – הוחזק כפרן לאותו ממון`. כיצד עומד התובע בגדרי 'המוציא מחברו עליו הראיה' במצב זה?
הרב שמואל שמעוני בבא מציעא דף יח - טומאה וירושה באשתו ובארוסתו האם הבעל הוא קרוב משפחה של אשתו? מדוע יש חילוק בין ארוסה לנשואה לעניין אבלות וירושה?
הרב שמואל שמעוני בבא מציעא דף כד - אבדת נכרי מה היחס בין אבדת נכרי לגזל נכרי? מעיון בדברי המאירי (למסכת בבא קמא) בעניין זה עולה גישה מעניינת למצוַות השבת אבדה.
הרב שמואל שמעוני בבא מציעא דף כה - אבֵדה מדעת נחלקו הרמב`ם והטור אם דין אבֵדה מדעת הוא רק פטור ממצוַת השבת אבדה, או שמא איבד בעל האבדה את בעלותו עליה בחץ שלו. כיצד ניתן להבין את שיטת הטור שהחפץ מותר למוצאו? האם יש קשר בין פטור ממצוַת השבת אבדה לבין אבדן בעלות?
הרב שמואל שמעוני בבא מציעא דף לא - השבה חוזרת `החזירה וברחה, החזירה וברחה, אפילו ארבעה וחמישה פעמים – חייב להחזירה, שנאמר 'השב תשיבם'`. האם החיובים החוזרים הם חיובים חדשים או המשך של החיוב הראשון?
הרב שמואל שמעוני בבא מציעא דף לב - כולכם חייבין בכבודי `מנין שאם אמר לו אביו: היטמא, או שאמר לו: אל תחזיר, שלא ישמע לו?`. ומדוע היה מקום לחשוב שהדבר מותר?!
הרב שמואל שמעוני בבא מציעא דף לח - מכירת פירות על ידי השומר בנסיבות מסוימות שומר יכול, ואף חייב, למכור את הפיקדון כדי להצילו. מניין לשומר היכולת למכור את הנכס? ומה יסוד חובתו לעשות כן: דיני השבת אבדה או דיני שומרים?
הרב שמואל שמעוני בבא מציעא דף לט - אפקעתא דמלכא בשביעית `נטושים – דבעל כרחן, דכתיב 'והשביעִת תשמטנה ונטשתה' – אפקעתא דמלכא`. מה ניתן להסיק מסוגייתנו באשר לשאלה מי מפקיר את פירות השביעית – התורה או האדם?
הרב שמואל שמעוני בבא מציעא דף מה - הזהב מחייב את הכסף הגמרא מבארת שדברי משנתנו `הזהב קונה את הכסף`, אין כוונתם שהזהב באמת קונה את הכסף, אלא שהוא מחייב את הכסף. ננסה לעמוד על החידוש הגלום בקביעה זו.
הרב שמואל שמעוני בבא מציעא דף מו - קניין חליפין מה היחס בין קניין סודר סמלי לבין סחר חליפין?
הרב שמואל שמעוני בבא מציעא דף נב - מעשר שני שאין בו שווה פרוטה מעשר שני שאין בו שווה פרוטה, אי אפשר לחללו בדרך הרגילה, אך חזקיה הציע שניתן לחללו על מעות שכבר התקדשו בחלקם בקדושת מעשר שני. האם המנגנון שהציע חזקיה תקף מדאורייתא? ומה מעמדו של מעשר שני שאין בו שווה פרוטה לפני פדיונו?
הרב שמואל שמעוני בבא מציעא דף נג - דבר שיש לו מתירין מה יסודו של דין דבר שיש לו מתירין? מה פשר החילוק שהעלו הראשונים בין מין במינו למין בשאינו מינו? האם דין זה הוא מהתורה או מדרבנן?
הרב שמואל שמעוני בבא מציעא דף נט - תנורו של עכנאי האומנם התקבל מסר ברור מן השמים שהאמת עם רבי אליעזר? כיצד ניתן לפסוק נגד האמת? נעיין מעט בגישתו של הר`ן בנושא.
הרב שמואל שמעוני בבא מציעא ס - איזהו נשך ואיזהו תרבית הגמרא מסבירה שאיסור נשך מתמקד בהפסד של הלווה בריבית, ואילו איסור תרבית – ברווח של המלווה. מה טעמו של כל אחד מן האיסורים?
הרב שמואל שמעוני בבא מציעא דף סו - מכר שדה מעכשיו בתנאי שנינו לעיל סה ע`ב: `הלוהו על שדהו ואמר לו: אם אי אתה נותן לי מכאן ועד שלש שנים הרי היא שלי – הרי היא שלו`. בסוגייתנו (סו ע`ב) נאמר שיש בהסכמת הבעלים בעיה של אסמכתא, ושלמשנתנו ייתכנו שני הסברים: `איבעית אימא: מתניתין רבי יוסי היא, דאמר אסמכתא קניא; איבעית אימא: דאמר ליה 'קני מעכשיו'`. מה פשר החילוק בין `מעכשיו` ובין אינו `מעכשיו`?
הרב שמואל שמעוני בבא מציעא דף סז - מחילה בטעות מהי הכרעת הגמרא בדין מחילה בטעות? האומנם ייתכן לומר שמחילה בטעות הוויא מחילה?
הרב שמואל שמעוני בבא מציעא דף עג - היין של פרוותא דזולשפט כיצד מחייב רב חמא אדם שהתחייב לרכוש יין עבור חברו ופשע ולא קנה? האם יכול אדם לחייב עצמו על נזק כלכלי פוטנציאלי?
הרב שמואל שמעוני בבא מציעא דף עד - סיטומתא מה תוקפו של דין סיטומתא, ומה יסודו? כיצד הרחיבו הפוסקים את השימוש בו, ואיך יש להבין את ההרחבות הללו?
הרב שמואל שמעוני בבא מציעא דף פ - שוכר נחלקו התנאים אם שוכר חייב כשומר שכר או כשומר חינם. מה שורש מחלוקתם? האם היה מקום לומר ששוכר חייב כשואל?
הרב שמואל שמעוני בבא מציעא דף פא - שמור לי ואשמור לך א. כאשר חברי מבקש ממני לשמור על ספרו ואין לו התנגדות שאקרא בו, כיצד אני מוגדר: כשומר חינם, כשומר שכר, כשוכר או כשואל? ב. האם שואל הוא גם שומר? ג. האם יש שעבוד של המשאיל לשואל?
הרב שמואל שמעוני בבא מציעא דף פז - אכילת פועל מדין תורה מה היסוד להיתר אכילת פועל מדין תורה? האם ההיתר הוא חלק מתנאי השכר של הפועלים, או שמא יסודו בגורם אחר?
הרב שמואל שמעוני בבא מציעא דף פח - ראיית פני הבית אימתי נקבעים פירות למעשרות רק בראיית פני הבית?

עמודים