מסכת בבא מציעא
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב שמואל שמעוני בבא מציעא דף צד - התניות לקולא בשומרים מדוע מודה רבי מאיר – הסבור, בדרך כלל, שאין אדם מתנה על מה שכתוב בתורה אפילו בדבר שבממון – כי שומר יכול להתנות שחיובו יהיה פחות מן החיוב הסטנדרטי? תשובות הראשונים לבעיה זו נוגעות לשאלות יסוד בדיני שומרים.
הרב שמואל שמעוני בבא מציעא דף צה - פשיעה בבעלים ובמקרים אחרים של פטור בשמירה נחלקו רב אחא ורבינא בדין פושע בבעלים. מדוע יש מקום לחלק בין פשיעה לשאר חיובי שומרים? האם יש לחילוק זה משמעות גם בהקשרים אחרים?
הרב שמואל שמעוני בבא מציעא דף קא - היורד לשדה חברו שלא ברשות מה מחייב את בעל הקרקע לשלם ליורד שלא ברשות? מי זכאי להחליט אם להשאיר את המבנה והנטיעות או לסלקם?
הרב שמואל שמעוני בבא מציעא דף קב - קניין חצר בחצר מושכרת למי קונה חצר מושכרת – למשכיר או לשוכר? האם זו שאלה בגדרי שכירות או בגדרי קניין חצר? האם ניתן להקנות חצר לעניין קניין חצר?
הרב שמואל שמעוני בבא מציעא דף קח - דינא דבר מצרא מהם המנגנונים ההלכתיים שעליהם הסמיכו חכמים את דינא דבר מצרא?
הרב שמואל שמעוני בבא מציעא דף קח - דינא דבר מצרא מהם המנגנונים ההלכתיים שעליהם הסמיכו חכמים את דינא דבר מצרא?
הרב שמואל שמעוני בבא מציעא דף קט - חזרת שבח ביובל `'ויצא ממכר בית' – ממכר חוזר, שבח אינו חוזר`. האם יש חילוק בין שבח הבא מאליו לשבח הבא בידיים? האם הבעלות על שבח הקרקע נובעת מבעלות על הקרקע או מההשקעה בשבח?
הרב שמואל שמעוני בבא מציעא דף קטו - אלמנה עשירה וסוגיית טעמא דקרא מה פשר המחלוקת אם דרשינן טעמא דקרא? האם האיסור למשכן אלמנה עשירה לדעת רבי יהודה הוא איסור שרירותי?
הרב שמואל שמעוני בבא מציעא דף קטז - ברי ושמא באבני הבית `הבית והעלייה של שנים שנפלו... אם היה אחד מהן מכיר מקצת אבניו – נוטלן, ועולות לו מן החשבון`. סוגייתנו, המבקשת להביא ממשנה זו ראיה לסוברים ש`ברי ושמא ברי עדיף`, פותחת צוהר להבנת שיטתם.

עמודים