מסכת בבא קמא
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ברוך וינטרוב ב`ק קב - שליח ששינה וזכותו של שליח ברווח שליח ששינה – האם זכותו במחצית הרווח (כרבי יהודה) תלויה בהסכם קודם עם הבעלים? דף יומיומי בבא קמא
הרב ברוך וינטרוב ב`ק קג - תקנת רבי אלעזר ברבי צדוק כיצד הבינה הגמרא את מחלוקת רבי עקיבא ורבי טרפון בעניין היקף תקנתו של רבי אלעזר ברבי צדוק, ומה ניתן ללמוד מכך על עוון שבועת הפיקדון ועל כפרתו? דף יומיומי בבא קמא
הרב ברוך וינטרוב ב`ק קד - שליח שעשאו בעדים מדוע שליח שעשאו בעדים הווי שליח לדעת הסוברים כן, ומתי יודו אף הם שלא הווי שליח? דף יומיומי בבא קמא
הרב ברוך וינטרוב ב`ק קט - מחילה לעצמו ביאור החילוק בין מחילה לאחרים למחילה לעצמו. דף יומיומי בבא קמא
הרב ברוך וינטרוב ב`ק קי - נתינת גזל הגר לכוהנים למה ניתן גזל הגר לכוהנים? דף יומיומי בבא קמא
הרב ברוך וינטרוב ב`ק קיא - אכלוה יתומים לאחר ייאוש מדוע בני גזלן שאכלו לאחר ייאוש אינם חייבים על ההנאה? הקהילות יעקב הסביר זאת על ידי ביאור מהותי בהבנת יסוד דין ייאוש. דף יומיומי בבא קמא
הרב ברוך וינטרוב ב`ק קטז - שיירה שעמד עליה גיס כיצד מתחלק נטל התשלום בשיירה שעמד עליה גיס? דף יומיומי בבא קמא
הרב ברוך וינטרוב ב`ק קיז - הריגת מוֹסֵר למה מותר להרוג מוסר? האם צריך שיקבל עליו התראה? דף יומיומי בבא קמא
הרב ברוך וינטרוב ב`ק קיח - איני יודע אם פרעתיך מדוע אף הסוברים שברי אינו עדיף על שמא יודו ב'הלוויתני ואיני יודע אם פרעתיך' שחייב? דף יומיומי בבא קמא
הרב שמואל שמעוני ב`ק ב - פתיחה למסכת בבא קמא: האיסור להזיק בטרם ניכנס לפרטי חיובי התשלום בנזיקין, נעמוד מעט על שאלה ראשונית: האם יש איסור בגרימת נזק לזולת? אם יש איסור – מה תוקפו ומה מקורו? וכיצד מתכפרת העבֵרה עליו? דף יומיומי בבא קמא
הרב שמואל שמעוני ב`ק ג - פתיחה למסכת בבא קמא: האיסור להזיק (ב) נמשיך את העיסוק באיסור להזיק: מה היחס בין חיוב התשלום לאיסור להזיק? האם יהיה זה נכון לומר שהאיסור להזיק מעניק לחיובו של המזיק גדרים מסוימים של עונש? דף יומיומי בבא קמא
הרב שמואל שמעוני ב`ק ט - שמירה ונזיקין `כל שחבתי בשמירתו הכשרתי את נזקו`. מה היחס בין חובת השמירה על חפץ לאחריות עליו בדיני נזיקין? דף יומיומי בבא קמא
הרב שמואל שמעוני ב`ק י - הכוהו עשרה בני אדם בעשר מקלות `הכוהו עשרה בני אדם בעשר מקלות... כולן פטורין`. מה יסודו של פטור זה? מה יהיה הדין אם אחזו העשרה במקל אחד והמיתו? מה משמעות המילים `נפש תחת נפש` לאופיו של חיוב המיתה ברוצח? דף יומיומי בבא קמא
הרב שמואל שמעוני ב`ק טז - על אריות וכלבים האם ניתן לפטור בעליו של אריה מתשלום על בהמות שאכל האריה ברחוב? מה היחס בין דין זה לבין פטור שן ורגל ברשות הרבים? האם מותר בכלל להחזיק חיות מזיקות? ומה באשר להחזקת כלבי מחמד בימינו? דף יומיומי בבא קמא
הרב שמואל שמעוני ב`ק יז - בתר מעיקרא או בתר תבר מנא `דאמר רבה: זרק כלי מראש הגג, ובא אחר ושברו במקל – פטור`. את מי בא רבה לפטור, ומה יסוד הפטור? האם יש מקום לחייב בנזיקין על פגיעה שאין לה משמעות כלכלית? דף יומיומי בבא קמא
הרב שמואל שמעוני ב`ק כג - עוד בעניין אשו משום חִציו הגמרא בדף כג ע`א מציינת כנפקא מינה בין `אשו משום חציו` ל`אשו משום ממונו` את חיוב ד' דברים דחובל על נזקי אש. התוספות העירו, שמדברי הגמרא בעמוד הקודם עולה נפקא מינה חמורה יותר: חיוב מיתה ברוצח. מדוע אין חיוב זה מובא כנפקא מינה בין השיטות? דף יומיומי בבא קמא
הרב שמואל שמעוני ב`ק כד - העדאה מה מהותו של הליך ההעדאה? מה פשר שאלת `לייעודי תורא או לייעודי גברא`? וכיצד מתקשרים דיני העדאת שור לדיני ספקות בהזכרת גשמים? דף יומיומי בבא קמא
הרב שמואל שמעוני ב`ק ל. - מזיק ברשות "כל אלו שאמרו: מותרין לקלקל ברשות הרבים, אם הזיקו – חייבין לשלם; ורבי יהודה פוטר". מה הזיקה בין ההיתר לבין הפטור בשיטת רבי יהודה? ומה סוברים חכמים? דף יומיומי בבא קמא
הרב שמואל שמעוני ב`ק ל: - שטר שכתוב בו ריבית נתעכב היום על נושא נוסף מהדף הקודם. רבי מאיר וחכמים נחלקו אם קנסו בשטר שיש בו ריבית, שלא ניתן יהיה לגבות בו גם את הקרן. ברם, כיצד ניתן בכלל להשתמש בשטר זה – כלום אין עדיו פסולים משום שעברו על הלאו `לא תשימון עליו נשך`? דף יומיומי בבא קמא
הרב שמואל שמעוני ב`ק לז - נזקי הקדש המשנה פוטרת מתשלום אדם ששורו נגח שור של הקדש. האם הפטור הוא רק מנזקי קרן או גם מאבות נזיקין אחרים? האם הפטור נובע מכך שהחפץ הניזוק הוא חפץ קדוש, או מכך שבעליו אינו אדם אלא גבוה? דף יומיומי בבא קמא
הרב שמואל שמעוני ב`ק לח - נזקי גויים מדוע נקנסו הגויים בדיני נזיקין? מה דינם מעיקרא דדינא? ומה מעמד גויים המקיימים שבע מצוות בני נח? דף יומיומי בבא קמא
הרב שמואל שמעוני ב`ק מד - שור הנסקל נחלקו התנאים בדבר סקילת שור של הפקר. הרמב`ן סבר, שהפסיקה שאף שור כזה חייב סקילה מלמדת, כי חיוב זה אינו ענישה של הבעלים, כי אם של השור עצמו. האם יש דיני נפשות בבעלי חיים? דף יומיומי בבא קמא
הרב שמואל שמעוני ב`ק מה - שמירת שור תם ושמירת שור מועד במשנה מה ע`ב מובאות שלוש שיטות תנאים בדבר רמת השמירה הפוטרת בשור תם ובשור מועד. הדעה המפתיעה ביותר היא דעת רבי יהודה, שבשור מועד די בשמירה ראויה, ואילו בשור תם נפטרים רק בשמירה מעולה. כיצד ניתן להבין שיטה זו? דף יומיומי בבא קמא
הרב שמואל שמעוני ב`ק נא - שליחות לדבר עבֵרה בבור הגמרא קובעת שאם אנשים שלחו שליח לכרות בור, הם לא יתחייבו על נזקי הבור, שכן אין שליח לדבר עברה. באיזו עברה מדובר? ומה ניתן ללמוד מסוגיה זו על דין אין שליח לדבר עברה? דף יומיומי בבא קמא
הרב שמואל שמעוני ב`ק נב - מסירת מפתח מסוגייתנו נראה שמסירת מפתח אינה מעשה קניין בבית. האומנם? דף יומיומי בבא קמא

עמודים