מסכת בבא קמא
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב שמואל שמעוני ב`ק נח - מבריח ארי מנכסי חברו במספר מקומות במסכתנו מוזכר העיקרון שגם כאשר, מטעם זה או אחר, אין חיוב בדיני נזיקין, עדיין יש חובה לשלם לאדם שנהניתי ממנו את שווי ההנאה. גדריו של מחייב זה סבוכים, ופזורים בסוגיות רבות בש`ס, ושתי ההבחנות שמעלה סוגייתנו – שההנאה באה שלא מרצונו של המהנה ואף הסבה לו הפסד – הן נדבך משמעותי בהבנתו. ניגע מעט בנקודות אלו. דף יומיומי בבא קמא
הרב שמואל שמעוני ב`ק נט - שומה אגב השדה סוגייתנו עוסקת בבירור דין המשנה, שבנזקי שן אין משלמים תמיד את ערך היבול שנאכל, אלא כפי הפגיעה בשדה. ננסה לברר מעט את גדרו של דין זה. דף יומיומי בבא קמא
הרב שמואל שמעוני ב`ק סה - הגוזל חפץ ועלה ערכו הגוזל חפץ ועלה ערכו דף יומיומי בבא קמא
הרב שמואל שמעוני ב`ק סו - ייאוש ושינוי השם מדוע אין די בייאוש להקנות את החפץ לגזלן? האם שינוי השם פועל לבדו, או רק ביחד עם ייאוש? ומדוע בכלל קיים מצב שבו הגזלן קונה את החפץ? דף יומיומי בבא קמא
הרב שמואל שמעוני ב`ק עב - עד זומם למפרע הוא נפסל נחלקו אביי ורבא אם עד זומם נפסל לעדות למפרע – משעת עדותו. הלישנא קמא בגמרא מבארת בדעת רבא, שהעדפת הכת השנייה על פני הכת הראשונה היא חידוש, ו`אין לך בו אלא משעת חידוש ואילך`. כיצד מביאה סברה זו את רבא למסקנתו? ומה חושב אביי? דף יומיומי בבא קמא
הרב שמואל שמעוני ב`ק עג - הזמת עדות הגנֵבה והטביחה אם עד זומם נפסל למפרע – האם הוא נפסל מסוף מעשה העדות, או שמא כבר מתחילתו? באיזה פסול עוסקת הסוגיה: בפסול הגברא של העד או בפסול החפצא של העדות? דף יומיומי בבא קמא
הרב שמואל שמעוני ב`ק עט. - חיוב ארבעה וחמישה בהקדשה הסוגיה בדף עט ע`א קובעת שניתן לחייב בארבעה וחמישה על הקדשת הבהמה, מדין מכירה. קביעה זו סותרת לכאורה את הגמרא בדף עו ע`א. ביישוב הסתירה חילקו התוספות בין הקדשה למזבח להקדשה לבדק הבית. מה יסוד החילוק? דף יומיומי בבא קמא
הרב שמואל שמעוני ב`ק עט: - גנֵבה וגזֵלה מבחינת דיני קנסות, מחמירה התורה עם גנב יותר מאשר עם גזלן. הגמרא מנמקת זאת בכך שהגנב `עשה עין של מטה כאילו אינה רואה ואוזן של מטה כאילו אינה שומעת`. ייתכן שדבר זה משמעותי לשוני המהותי שבין חיובי הגנב וחיובי הגזלן, והוא מתבטא גם בהקשרים נוספים. דף יומיומי בבא קמא
הרב שמואל שמעוני ב`ק פו - שבת ונזק נחלקו אביי ורבא, האם על חבלה שעתידה להתרפאות משלמים גם תשלומי נזק או רק תשלומי שבת. מה היחס בין שני תשלומים אלו? האם יש לחלק בין חבלה זמנית באדם לחבלה זמנית בבהמה? דף יומיומי בבא קמא
הרב שמואל שמעוני ב`ק פז - החובל בעבד כנעני שלו `החובל בעבד כנעני של אחרים – חייב בכולן... והחובל בעבד כנעני שלו – פטור מכולן`. האם החובל בעבדו עובר על איסור חבלה? האם הוא חייב לרפא את עבדו? דף יומיומי בבא קמא
הרב שמואל שמעוני ב`ק צג - תשלומין: כשעת הגזלה או כשעת השינוי? `גזל פרה מעוברת וילדה, רחל טעונה וגזזה – משלם דמי פרה העומדת לילד, ודמי רחל העומדת ליגזז... זה הכלל: כל הגזלנים משלמים כשעת הגזלה`. האם יש לשלם את דמי הרחל כשהיו בשעת הגזלה, או כפי דמיה בשעה שהיא עומדת להיגזז (דהיינו עם צמר רב יותר)? הראשונים נחלקו בדבר, ובעיון זה ננסה לנתח את תפיסותיהם, ואת היחס בין סוגיה זו לבין סוגיית שבירתה של חבית גזולה שערכה עלה משעת הגזֵלה (לעיל סה ע`א). דף יומיומי בבא קמא
הרב שמואל שמעוני ב`ק צד - וּבֹצֵעַ בֵּרֵךְ נִאֵץ ה' אביי מונה חמישה תנאים הסבורים, לדעתו, ש`שינוי במקומו עומד`, וביניהם רבי אליעזר בן יעקב: `דתניא ר' אליעזר בן יעקב אומר: הרי שגזל סאה של חטין, טחנה, לשה ואפאה והפריש ממנה חלה, כיצד מברך? אין זה מברך אלא מנאץ, ועל זה נאמר: 'בוצע ברך נאץ ה' (תהילים י', ג)`. בהמשך דוחה רבא את טענתו של אביי, ומסביר שהבעיה במקרה זה היא מצוה הבאה בעבֵרה. מה משמעות הדבר? ומה משמעותה של הברכה בהקשר זה? דף יומיומי בבא קמא
הרב שמואל שמעוני ב`ק ק - גרמא וגרמי סוגייתנו מביאה את שיטת רבי מאיר, שדן דינא דגרמי, ומחפשת את המקור שבו באה שיטתו זו לביטוי. ננצל את ההזדמנות לומר מספר מילים על נושא יסודי זה. דף יומיומי בבא קמא
הרב שמואל שמעוני ב`ק קא - הקוף הצבע הגמרא מסתפקת בבגד של ראובן שנצבע בסממנים של שמעון, אם חייב ראובן לשלם לשמעון, והיא תולה זאת בשאלה כללית אם `חזותא מילתא היא`. מה פשר שאלה זו? ומדוע אינו חייב לשלם על מה שנהנה? דף יומיומי בבא קמא
הרב שמואל שמעוני ב`ק קז - שבועת מודה במקצת ושבועת השומרים אנו מורגלים בתפיסה שיש בתורה שלוש שבועות נפרדות, שלכל אחת מהן מחייב משלה: שבועת מודה במקצת, שבועת השומרים ושבועת עד אחד. ואולם, בסוגייתנו מתעורר סימן שאלה משמעותי באשר לסיווג זה. דף יומיומי בבא קמא
הרב שמואל שמעוני ב`ק קח - ירושה במודר הנאה האם ירושת הבן את אביו נחשבת הנאה מן האב? ייתכן שהדבר תלוי בתפיסות שונות בדבר מעמדו של המוריש בהליך הירושה. דף יומיומי בבא קמא
הרב שמואל שמעוני ב`ק קיד - עדות שני עדים לטובת נכרי הגמרא אומרת שאין משמתים שני עדים המעידים על ישראל שלווה מנכרי, ולפחות לדעת חלק מהראשונים, מותר להם להעיד לכתחילה. מדוע אין בעדותם משום פגיעה בלווה? והלוא היא מונעת אותו מלהפקיע את הלוואתו של הנכרי! נראה שני כיוונים שונים שהציעו בעניין זה שניים מגדולי ישראל בדורות האחרונים: הרב שמעון שקאפ והראי`ה קוק זצ`ל. דף יומיומי בבא קמא
הרב שמואל שמעוני ב`ק קטו - היה טעון כדי יין וכדי שמן וראה שהן משתברות הברייתא קובעת שאי אפשר להפריש תרומות ומעשרות מיין שעומד להישפך לקרקע. הקובץ שיעורים ביאר זאת מדין דבר שאינו ברשותו. אבל הסבר זה אינו חף מקושיות, ונראה שיש מקום להסבר שונה. דף יומיומי בבא קמא
הרב אביהוד שורץ בבא קמא דף ה - "שם מזיק" ויסוד החיוב בנזיקין נדון בחידושו של הגרי"ז בדבר "שם מזיק" המאחד את כל ארבעת אבות הנזיקין, ובהסתייגותו של מורנו הרא"ל זצ"ל מחידוש זה.
הרב אביהוד שורץ בבא קמא דף ו – אבנו סכינו ומשאו שהזיקו בדרך הילוכם אבנו סכינו ומשאו שנפלו מראש הגג ברוח מצויה – חייב עליהם מדין אש. נדון באופיו של חיוב זה.
הרב אביהוד שורץ בבא קמא דף יב – מחלוקת עולא ורב נחמן בדין גבייה מעבדים – על מסורת וחידוש ביום מתן תורתנו נעמוד על המשמעות החבויה בדין ודברים שבין עולא ורב נחמן בעניין גביית חוב מעבדים.
הרב אביהוד שורץ בבא קמא דף יט – שן ו"ושן משונה" ברשות הרבים נדון באופיו של פטור שן ורגל ברשות הרבים, ונתייחס גם לשאלת אכילה משונה, שחייבים עליה רק חצי נזק
הרב אביהוד שורץ בבא קמא דף כ – "זה נהנה וזה לא חסר" ו"מידת סדום" נזכיר בקצרה את דברי הראשונים בסוגייתנו בדבר היחס שבין "זה נהנה וזה לא חסר" ובין "כופים על מידת סדום"
הרב אביהוד שורץ בבא קמא דף כו – מחלוקת הרמב"ן והתוספות בדין אדם המזיק [א'] – יסוד המחלוקת נדון ביסוד המחלוקת בין התוספות והרמב"ן ביחס לחיוב אדם בנזיקין אפילו באונס
הרב אביהוד שורץ בבא קמא דף כז – מחלוקת הרמב"ן והתוספות בדין אדם המזיק [ב'] – הראיות נדון בהוכחות שהביאו הרמב"ן והתוספות לשיטתם בדין אדם המזיק באונס

עמודים