מסכת בבא קמא
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביהוד שורץ בבא קמא דפים לג-לד: מעמדו הייחודי של שור בנזיקין ובחבלה [א'] לאור דברי הרמב"ן בפירושו לתורה, הרואה בשור שהרג את הנפש "רוצח", נברר את מעמדו הייחודי של שור שכוונתו להזיק בדיני נזק וחבלה
הרב אביהוד שורץ בבא קמא דפים לג-לד: מעמדו הייחודי של שור בנזיקין ובחבלה [ב'] נוסיף ונדון בתפיסה שהצגנו אתמול בדבר מעמדו של שור המזיק כ"חובל" או כ"רוצח"
הרב אביהוד שורץ בבא קמא דף מא – כופרא ממונא וכופרא כפרה נבאר את המושגים "כופרא ממונא" ו"כופרא כפרה" לאור שתי הבנות יסוד בתשלומים הכרוכים בכפרה.
הרב אביהוד שורץ בבא קמא דף מ - שור האצטדין נדון בשתי מחלוקות בין הראשונים הנוגעות להלכה הייחודית בשור האצטדין.
הרב אביהוד שורץ בבא קמא דף מז – המניח סם המות לפני בהמת חבירו נדון בשתי הבנות להלכה שהמניח סם המות לפני בהמת חבירו פטור מדיני אדם.
הרב אביהוד שורץ בבא קמא דף מח – בור שנחפר ברשותו של אדם נדון ביסוד חיובו של אדם על בור שנחפר ברשותו שלא על ידו ושלא מדעתו.
הרב אביהוד שורץ בבא קמא דף נד – דיבר הכתוב בהווה נדון בהיקף יישומו של הכלל הדרשני "דיבר הכתוב בהווה".
הרב אביהוד שורץ בבא קמא דף נה – לוחות ראשונים ולוחות אחרונים נעסוק באגדה בעניין "טוב" שנאמר בלוחות אחרונים ולא בלוחות ראשונים.
הרב אביהוד שורץ בבא קמא דף סא – "הכל לפי הדליקה" – כלל יסוד בהרחקת נזיקין נדון בדברי ר' שמעון אודות הרחקת נזיקין.
הרב אביהוד שורץ בבא קמא דף סב – פתיחה להלכות גניבה עם פתיחת הפרק השביעי והסוגיות העוסקות בגניבה ובגזילה, נעמוד על חומרתו המיוחדת של איסור "לא תגנוב".
הרב אביהוד שורץ בבא קמא דף סח – "שלו" ו"ברשותו": יסודות הבעלות על פי ההלכה נדון בחידושו של ר' יוחנן בעניין גזל ולא נתייאשו הבעלים, ובמרכיבי הבעלות היסודיים: "שלו" ו"ברשותו".
הרב אביהוד שורץ בבא קמא דף סט – "הלעיטהו לרשע"? נעסוק במחלוקת התנאים אודות החובה להציל עוברי עבירה מאיסורים נוספים.
הרב אביהוד שורץ בבא קמא דף עה – המודה בקנס פטור – שערי תשובה נעסוק בנימוק מחודש, העולה מסוגייתנו, להלכה שלפיה המודה בקנס פטור.
הרב אביהוד שורץ בבא קמא דף עו – בין קדשי מזבח לקדשי בדק הבית לאור דברי התוספות בדין גנב והקדיש, נבחן את החלוקה בין קדשי מזבח וקדשי בדק הבית.
הרב אביהוד שורץ בבא קמא דף פב – תקנת קריאת התורה: צמא למים וצמא לדברי תורה נעסוק במשמעותה ההלכתית של ההשוואה שבין צמא למים ובין צמא לדברי תורה.
הרב אביהוד שורץ בבא קמא דף פג – תספורת למקורבים למלכות ו"פיקוח נפש ציבורי" נעסוק בהיתר הייחודי למקורבי המלכות להסתפר כנכרים.
הרב אביהוד שורץ בבא קמא דף פט – תקנת אושא בנכסי מלוג נדון במעמד נכסי מלוג כקניין פירות וכקניין הגוף.
הרב אביהוד שורץ בבא קמא דף צ – תשלומים קצובים לחובל בחבירו נדון בשיעורי התשלומים הנקובים במשנתנו, וביחודו של חיוב בושת ביחס לחיובי נזיקין אחרים.
הרב אביהוד שורץ בבא קמא דף צו – נחלקה התיומת נעסוק בפסול נחלקה התיומת בלולב, ובהשוואת הדברים להלכות קנייני גזילה.
הרב אביהוד שורץ בבא קמא דף צז – מטבע של ירושלים מהו מטבע של ירושלים ומה משמעותו?
הרב אביהוד שורץ בבא קמא דף קג – "יוליכנו אחריו למדי" נדון במחלוקת הראשונים בהסבר חובת השבת הגזילה עד למדינת הים.
הרב אביהוד שורץ בבא קמא דף קד – חומש ממונא נדון באופי תשלומי החומש.
הרב אברהם סתיו בבא קמא דף ז – תשלום מדעתו ובעל כרחו דיון באופי דין "מיטב" לאור האפשרות לחלק בין המשלם מדעתו למשלם בעל כרחו.
הרב אברהם סתיו בבא קמא דף ח – מהדרנא שטרא למריה דיון באפשרות של הקונה להשיב נכס גרוע למוכר ובכך למנוע מבעלי חוב לגבות נכס איכותי.
הרב אברהם סתיו בבא קמא דף טו – פלגא נזקא ממונא דיון במשמעות שיטת רב פפא הסבור "פלגא נזקא ממונא".

עמודים