מסכת בכורות
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביהוד שורץ היוצא מן הטמא שתי הבנות יסוד בדין היוצא מן הטמא. דף יומיומי בכורות
הרב אביהוד שורץ אכילת דבש דיון במחלוקת התנאים והראשונים אודות היתר דבש, ובהשלכה מעשית למחלוקת זו. דף יומיומי בכורות
הרב אביהוד שורץ בין פדיון לעריפה דיון במחלוקת הרמב`ם והראב`ד בהלכה זו ביחס שבין מצוות פדייה ועריפה. דף יומיומי בכורות
הרב אביהוד שורץ מעמדם הייחודי של פסולי המוקדשין לאחר פידיון דיון במעמדם המיוחד של פסולי המוקדשין לאחר פידיונם, ובאיסור גיזה ועבודה בהם. דף יומיומי בכורות
הרב אביהוד שורץ רוב באיסורין ורוב בממונות בהלכות בכורות קבעו חכמים, שאף שסומכים על רוב בענייני איסור והיתר, אין סומכים עליו בדיני ממונות. נבחן את יישומה של הלכה זו בסוגייתינו. דף יומיומי בכורות
הרב אביהוד שורץ לפני עור במקח וממכר דיון בשאלה האם המוכר דבר מה לחבירו אחראי לכך שהלוקח לא ייכשל באיסור. דף יומיומי בכורות
הרב אביהוד שורץ תרומת חוץ לארץ הפרשת תרומות ומעשרות בחוץ לארץ ומעמדה של התרומה שהופרשה. דף יומיומי בכורות
הרב אביהוד שורץ דיין שטעה דיון בהבדל שבין דיין מומחה ובין דיין שאינו מומחה. דף יומיומי בכורות
הרב אביהוד שורץ על ה"תועבה" שבהטלת מום בקודשים דיון באיסור האכילה מבכור או מקורבן אחר שהוטל בו מום בכוונה לאור דברי התוספות בסוגיתינו. דף יומיומי בכורות
הרב אביהוד שורץ אמירה לנכרי דיון על הקשר שבין אמירה לעכו`ם בשבת, לבין סוגייתינו. דף יומיומי בכורות
הרב אביהוד שורץ פידיון פסולי המוקדשין דיון במשמעות המצוה לפדות בהמת קודשים שנפל בה מום, לאור שיטת הרמב`ם בדבר מעמד פסולי המוקדשין. דף יומיומי בכורות
הרב אביהוד שורץ אנדרוגינוס דיון במעמדם הייחודי של טומטום ואנדרוגינוס. דף יומיומי בכורות
הרב אביהוד שורץ פדיון הבן - בין מצוה לחובה ממונית בחינת אופיה של מצות פדיון הבן, לאור דין פדיון בתוך שלושים יום, ולאור דין ספק פדיון. דף יומיומי בכורות
הרב אביהוד שורץ מצות האב בפדיון הבן דיון באופי חובת האב לפדות את בנו. דף יומיומי בכורות
הרב אביהוד שורץ הירדן מעמדו של נהר הירדן כפי שהוא מוצג בסוגייתינו. דף יומיומי בכורות
הרב אביהוד שורץ בין בכור למעשר נעיין בהסברו של הרש`ר הירש להבדל שבין בכור ומעשר בהמה, ומתוך כך נסביר גם את פטור הלוקח בהמות ממעשר. דף יומיומי בכורות
הרב אברהם סתיו יעבור ולא שיעבירוהו דיון באופן העברת הטלאים לפני הבעלים לצורך מנייתם. דף יומיומי בכורות
הרב אברהם סתיו פתיחה למסכת בכורות דיון בטעמה ומהותה של מצוות קידוש בכורות. דף יומיומי בכורות
הרב אברהם סתיו סבי דבי אתונא ביאור משמעותו של העימות בין רבי יהושע בין חנניה ובין סבי דבי אתונא. דף יומיומי בכורות
הרב אברהם סתיו איסור הנאה מפטר חמור דיון במהותו של איסור ההנאה מפטר חמור בשיטת רבי יהודה. דף יומיומי בכורות
הרב אברהם סתיו כצבי וכאיל דיון במהותה וטעמה של ההשוואה בין פסולי המוקדשים ובין צבי ואיל. דף יומיומי בכורות
הרב אברהם סתיו צאן ברזל וארנונא דיון ביחס שבין צאן ברזל לבין ארנונא לעניין חיוב בבכורה. דף יומיומי בכורות
הרב אברהם סתיו ביטול טומאה ברוב דיון ביחס שבין ביטול איסור ברוב ובין ביטול טומאה ברוב. דף יומיומי בכורות
הרב אברהם סתיו נבלה שאינה ראויה לאכילה דיון במחלוקת האמוראים ביחס לטומאת נבלה שאינה ראוה לאכילה. דף יומיומי בכורות
הרב אברהם סתיו הנוטל שכר דיון בטעמו של האיסור לראות בכורות עבור תשלום ובגדריו. דף יומיומי בכורות

עמודים