מסכת גיטין
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביהוד שורץ גיטין דף ז - "דום לה' והתחולל לו" נברר את הדרכת חז"ל להבלגה ול"דממה" כאשר אדם מצטער מידי אחרים
הרב אביהוד שורץ גיטין דף ח - רכישת בית בארץ ישראל בשבת חז"ל קבעו שמותר לבקש מנכרי שיבצע איסור תורה משום ישוב ארץ ישראל. נדון בטעם הלכה זו וביישומיה ההלכתיים.
הרב אביהוד שורץ גיטין דף יד - "הנהו גינאי" – נאמנות בעל דין על קנין בטעות נדון בחידושים של הראשונים בסוגייתינו בדבר נאמנות אדם לומר שטעה או התבלבל במכר, והמכר בטל.
הרב אביהוד שורץ גיטין דף טו - מצוה לקיים דברי המת נציג את חקירת היסוד בדין "מצוה לקיים דברי המת".
הרב אביהוד שורץ גיטין דף כא - כתיבה במחובר נדון בטעם ההלכה שאין כותבים את הגט במחובר.
הרב אביהוד שורץ גיטין דף כב - דין לשמה בכתיבת הגט גיטין דף כב' - דין לשמה בכתיבת הגט
הרב אביהוד שורץ גיטין דף כח - חזקה לשעבר וחזקה להבא נסביר בקצרה את ההבחנה בין חזקה על העבר וחזקה על העתיד.
הרב אביהוד שורץ גיטין דף כט - חזקת חיים ביוצא ליהרג נדון בהכרעת ההלכה בעניין מי שנגזר דינו למיתה בבית דין של עכו"ם, וביישום הדברים בתשובות שנכתבו בעניין היתר העגונות לאחר השואה.
הרב אביהוד שורץ גיטין דף לה - "נמנעו מלהשביעה" נדון במשמעותה של השבועה בבית הדין, מתוך בירור המנהג שלא להשביע אלמנה המבקשת לגבות מנכסי היתומים.
הרב אביהוד שורץ גיטין דף לו - תקנת פרוזבול נדון בפירושים השונים למחלוקת האמוראים בסוגייתינו בדבר השימוש בפרוזבול במצב של שמיטה דאורייתא ושמיטה דרבנן.
הרב אביהוד שורץ גיטין דף מב - חציו עבד וחציו בן חורין נדון בחקירת התוספות בעניין זהותו של מי שחציו עבד וחציו בן חורין.
הרב אביהוד שורץ גיטין דף מג - הפקעת עבד מן המצוות נדון באופי החיוב של העבד במצוות, לאור הקנס שקנסו חכמים את מי שמכר עבדו והפקיעו מן המצוות
הרב אביהוד שורץ גיטין דף מט - תשלומי מזיק וגזלן מן העידית לדעת ר' שמעון נדון בדבריו של ר' שמעון, הסבור ש"תיקון העולם" הוא טעמא דקרא לתשלומי מזיק וגזלן מן העידית.
הרב אביהוד שורץ גיטין דף נ - דין תורה בגביית בעל חוב נעמוד על הקשר שבין גביית משכון ובין גבייה מן הקרקעות, לאור דברי עולא כי מן התורה בעל חוב גובה מזיבורית
הרב אביהוד שורץ גיטין דף נו - שתי הערות-מבוא ללימוד אגדות החורבן נעסוק בשתי הערות-מבוא ללימוד אגודת החורבן.
הרב אביהוד שורץ גיטין דף נז - "מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק" בני בניו של המן למדו תורה בבני ברק. האמנם קיבלו אותם לגרים? ומה משמעות הדברים?
הרב אביהוד שורץ גיטין דף סג - חזרת שליחות אצל הבעל וזהות שליח ומשלח נבאר את יסוד "לא חזרה שליחות אצל הבעל" לאור שאלת מידת הזהות שבין השליח ובין משלחו.
הרב אביהוד שורץ גיטין דף סד - עדות על מינוי שליחות נדון במחלוקת הראשונים אודות עדות על מינוי שליח הולכה וקבלה
הרב אביהוד שורץ גיטין דף ע - שליחות לאחר מיתה ולאחר שנשתטה נחלקו הרמב"ם והטור בהבנת דברי ר' יוחנן בסוגייתינו ביחס למי שמינה שליח לגרש את אשתו ונשתטה. נדון בהסברו של קצות החושן למחלוקתם, לאור הבנת יסוד דין שליחות.
הרב אביהוד שורץ גיטין דף עא - דיבור "חלקי" של חרש-אילם לאור הדיון בסוגייתינו בדבר חרש-אילם המסוגל לכתוב, נעיין בתשובת הגרש"ז אויערבך בדין חרש-אילם המסוגל לתקשר בעזרת קריאת תנועות שפתיים.
הרב אביהוד שורץ גיטין דף עז - חצר מדין יד ומדין שליחות נדון בשאלת חצר מדין יד או מדין שליחות, ובמשמעות הדברים באופן ספציפי ביחס לגירושין בחצר.
הרב אביהוד שורץ גיטין דף עח - אמירת "הא גיטך" ומשמעותה נעמוד על מחלוקת הרמב"ם והתוספות בהבנת הצורך לאמירת "הא גיטך" עם נתינת הגט.
הרב אביהוד שורץ גיטין דף פד - "מפליגה בדברים" נדון במשמעות המושג "מפליגה בדברים" ביחס לתנאי לא הגיוני.
הרב אביהוד שורץ גיטין דף פה - הרי את מותרת לכל אדם נעסוק באבחנה בין גופו של גט שחרור שפחה לגופו של גט אישה, נעמוד על הפער בניסוחים המשקף את הפער המהות בין התחומים
הרב אברהם סתיו גיטין דף ב – סדר המשניות במסכת גיטין דיון במשמעות סדר המשניות הפותחות את מסכת גיטין.

עמודים