מסכת גיטין
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ירון בן צבי גיטין דף יג – 'צבורין ומונחין בקרן זווית' נעסוק בסיכום דיון הסוגיה בדין מתנה לאחר מיתה, ובדין מתנת שכיב מרע.
הרב ירון בן צבי גיטין דף יג – 'צבורין ומונחין בקרן זווית' נעסוק בסיכום דיון הסוגיה בדין מתנה לאחר מיתה, ובדין מתנת שכיב מרע.
הרב ירון בן צבי גיטין דף יח – נמצא אחד מהם קרוב או פסול בשטר נמצא אחד מהם קרוב או פסול בשטר
הרב ירון בן צבי גיטין דף כה – בין ברירה לתנאי ננסה להבין מהו יסוד ההבדל בין תנאי בגיטין לדין ברירה, אשר יש מחלוקת לגבי יכולתו להתקיים בגיטין
הרב ירון בן צבי גיטין דף כו – כתיבת הטופס לשמה נעסוק בהבנות השונות של כתיבת הגט לשמה, בטופס ובתורף.
הרב ירון בן צבי גיטין דף כז – שטר נפול נדון בהסבר מחלוקת האמוראים מתי ניתן להשתמש בגט שנפל ונמצא
הרב ירון בן צבי גיטין דף לב – מוסרני הגמרא בסוגייתנו מביאה את המשנה במסכת שביעית (י, ד) בעניין נוסח הפרוזבול ממנה למדים שגם שנים נקראים בית דין; נעסוק בתקנה 'מוסרני' בדין זה.
הרב ירון בן צבי גיטין דף לג – התרת ממזרים באמצעות הפקעת קידושין בסוגייתנו אנו למדים לגבי אדם ששלח גט לאשתו באמצעות שליח, ובזמן שהשליח היה בדרכו לבצע את שליחותו חזר בו המשלח, ובכך ביטל את הגט. נדון בהצעה להשתמש בסוגיה זו על מנת להתיר גירושין במקרים מסובכים
הרב ירון בן צבי גיטין דף לט – הפקר וייאוש הפקר וייאוש
הרב ירון בן צבי גיטין דף מ - הודאת בעל דין נעסוק בהבהרת היסוד של משמעותה המשפטית של הודאת בעל דין
הרב ירון בן צבי גיטין דף מו – נדר ברבים ונדר על דעת רבים סוגייתנו עוסקת בדברי רבי יהודה במשנה בעניין נדר שהדרתו נעשתה על ידי האשה בפני רבים ומחמתו גרש אדם את אשתו.נעסוק באבחנה בין נדר שהודר על ידי רבים לנדר שנאמר בפני רבים, ובקשר בין אבחנה זו לנדר ישראל לגבעונים
הרב ירון בן צבי גיטין דף מז – תקנת הפירות ותקנת הפדיון נעסוק בפער בין התקנות השונות של יחסי הממון שבין הבעל לאישה (נכסי מלוג, מעשי ידיה, פרקונה ופרנסתה) ברובד המנהג אל מול תקנת חכמים. כמו כן, נבליט את הקשר שבין פער זה לבין מקרא ביכורים.
הרב ירון בן צבי גיטין דף מח – גביית דמי הנזק נעסוק בנימוקים השונים לחיוב גביית קרקע כתשלום נזיקין מנכסי עדית
הרב ירון בן צבי גיטין דף נג – היזק שאינו ניכר : נעסוק בהגדרת דין 'היזק שאינו ניכר', במחלוקת האמוראים וביחס בין היזק זה להיזק בידיים.
הרב ירון בן צבי גיטין דף נד – 'חד בתרי בטל' נעסוק ביסוד דין ביטול ברוב, מן התורה ומדברי חכמים בשיטת ר' יהודה.
הרב ירון בן צבי גיטין דף נה – תיקון המזבח נעסוק בהסבר רש"י מדוע חטאת שלא נודעה מכפרת, בדגש על דברי עולא: שלא יהו הכהנים עצבים.
הרב ירון בן צבי גיטין דף סא – קניינו של קטן. נעסוק בשאלה האם קטן יכול לזכות במציאה, והאם יש קניין לקטן לעניינים שונים.
הרב ירון בן צבי גיטין דף סא – קניינו של קטן. נעסוק בשאלה האם קטן יכול לזכות במציאה, והאם יש קניין לקטן לעניינים שונים.
הרב ירון בן צבי גיטין דף סב – 'לא שייכא' נעסוק בשאלה האם איש יכול להיות שליח קבלה ואישה שליחת הולכה, וביחס בין דיון זה לכלל 'שלוחו של אדם כמותו'.
הרב ירון בן צבי גיטין דף סז – גל של אגוזים נעסוק באבחנה בין השבח על ר' טרפון 'גל של אגוזים' לבין השבח על ר' עקיבא – 'אוצר בלום'.
הרב ירון בן צבי גיטין דף סח – פסוק לי פסוקיך נעסוק ביחס בין איסור מנחש לביטוי 'פסוק לי פסוקך' ולמקרה שמתואר עם רב חסדא רב ששת והמחצלת.
הרב ירון בן צבי גיטין דף סט – איתמוחי איתמח נעסוק בפציעה של הכבד, ביכולת הריפוי שלה ובהשלכה של קביעות אלה על דיני טרפות.
הרב ירון בן צבי גיטין דף עד - בידה לקיים נעסוק בשני סוגים של תנאי בגירושין, תנאי שבידה לקיימו ותנאי שאין בידה לקיימו, ובהבדלים הקיימים ביניהם לדעת הרא"ש ולדעת הרשב"א.
הרב ירון בן צבי גיטין דף עד - בידה לקיים נעסוק בשני סוגים של תנאי בגירושין, תנאי שבידה לקיימו ותנאי שאין בידה לקיימו, ובהבדלים הקיימים ביניהם לדעת הרא"ש ולדעת הרשב"א.
הרב ירון בן צבי גיטין דף עה – משפט התנאים נעסוק בהקבלה בין דיני תנאי כפול במסכת קידושין לדיני התנאי בגיטין שהובאו בסוגיה שלנו, ובדברי שמואל כפי שנתפרשו על ידי התוספות בקידושין.

עמודים