מסכת גיטין
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ירון בן צבי גיטין דף עו – 'הרי זה גיטך אם לא באתי מכאן ועד' נעסוק בשאלה עד כמה יש להעניק משקל לאמונה בתחיית המתים על מנת לאפשר לאישה לצאת בגט מותנה 'אם לא באתי מכאן ועד'
הרב ירון בן צבי גיטין דף פא – ריח הגט נעסוק בפער בין גט שנכתב ולא ניתן לדין 'ריח הגט' ולאיסור האישה להתחתן עם כהן במצבים אלה
הרב ירון בן צבי גיטין דף פב – 'הוי גיטא' נעסוק באפיון שני שלבים בגירושין על בסיס הפסול של אישה להינשא לכהונה הנלמד מן הפסוק 'ואישה גרושה מאישה לא יקחו'
הרב ירון בן צבי גיטין דף פג – על דעת בעלה נודרת נעסוק בהגדרת הראשונים בעקבות הגמרא את זכות ההפרה של הבעל כמבוסס על הסברא 'כל הנודרת על דעת בעלה נודרת' ועל גזירת הכתוב.
הרב ירון בן צבי גיטין דף פח – משפט התורה נעסוק בהבדל בין משפטי העכום ומשפטי העמים לבין משפטי ישראל, בעקבות הסוגיה, תוך התייחסות להגות הכללית (מיל, הובס) ולהגות היהודית (המהר"ל, הראי"ה)
הרב ירון בן צבי גיטין דף פט – בפני בעלה נעסוק בנאמנות אישה להעיד כי התגרשה בפני בעלה ולקבל קידושין בפני בעלה.
הרב ירון בן צבי גיטין דף צ - סיום מסכת גיטין נעסוק בהבהרת הקשר הנוצר בקידושין דווקא לאור האפשרות לגירושין, המתחדדת בסוגיה האחרונה במסכת, וביחס שמובא כלפיה
הרב ירון בן צבי גיטין דף ה – לפי שאין בקיאין נעסוק בדיני 'עשה עמי ואיני זנך' בעבד כנעני ומחלוקת הראשונים בביאורו.
הרב ירון בן צבי גיטין דף ו – שרטוט נעסוק בנימוקים השונים שניתנו לחובת הסרטוט בגיטין ובמזוזה, ולפטור בתפילין.
הרב ירון בן צבי גיטין דף יט – כתיבה במשנה שבסוגייתנו אנו למדים מדיני כתיבת גט נאמר שיש לכתוב את הגט בדבר שהוא של קיימא (וזאת בשונה מספר תורה ומגילה שכשרים להכתב רק בדיו ). בגמרא מובא דיון בהלכות שבת ומכך משמע שישנו קשר בין דין כותב בגט לדין כותב בשבת. נעסוק בדיון זה.
הרב ירון בן צבי גיטין דף כ – שכר הסופר בסוגייתנו מובאת אמרה של רב חיסדא שאומר 'יכול אני לפסול את כל הגיטין שבעולם'; אחת האפשרויות המובאות בגמרא להסבר דברי רב חסדא היא שמהתורה צריך צריך הבעל לכתוב את הגט ואם הוא משתמש לכתיבת הגט בסופר עליו לשלם את שכר הסופר ומשום שחכמים תיקנו שהאשה היא זו שתשלם את הגט אז לא מתקיימת הדירשה מהתורה 'וכתב לה'. נעסוק בפער בין הדינים
הרב ירון בן צבי גיטין דף לד – 'דברים שבלב' בסוגייתנו מדובר על מקרה בו ניתן להבין מדבריו של הבעל שהוא חזר בו מרצונו לגרש את אשתו. נעסוק בדיונם של אביי ורבא במקרה זה.
רבני ותלמידי הישיבה גיטין דף מה – אין מבריחין את השבויין דיון בשאלת ההיתר של אדם להציל את עצמו על חשבון אחרים.

עמודים