מסכת זבחים
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביהוד שורץ פסולו בגופו הגמרא בדף ד' קובעת שמחשבת שינוי קודש היא `פסול בגופו`. נדון במשמעות המונח, ובייחודן של מחשבות שינוי קודש ובעלים לעומת מחשבות אחרות. דף יומיומי זבחים
הרב אביהוד שורץ כשרים ואינם מרצים נדון בקצרה בספקו של ריש לקיש בביאור הפשרה המוצעת במשנה `כשרים ולא עלו לבעלים לשם חובה`. דף יומיומי זבחים
הרב אביהוד שורץ קרב יום אשר הוא לא יום ולא לילה לאור מחלוקת התנאים והאמוראים בעניין הקרבת פסח בי`ד בניסן, נעמוד על ייחודיות סדר הזמנים שבחג הפסח. דף יומיומי זבחים
הרב אביהוד שורץ הקרבת עולה שלא לשמה בן עזאי מוסיף לרשימת הזבחים שנזבחו שלא לשמם גם את העולה. נבחן את יסוד שיטתו. דף יומיומי זבחים
הרב אביהוד שורץ בגדי כהונה סוגייתינו עוסקת באריכות בבגדי הכהונה. נדון בשיטתו של הרמב`ם בדבר המשמעות המיוחדת שישנה בלבישת הבגדים. דף יומיומי זבחים
הרב אביהוד שורץ קידוש ידיים ורגליים נעסוק בקצרה באופיה ובעניינה של רחיצת הידיים והרגליים קודם העבודה במקדש. דף יומיומי זבחים
הרב אביהוד שורץ קבלת הדם סוגייתינו עוסקת בקבלת דם הבהמה. נדון במשמעותה ובתפקידה של קבלת הדם דף יומיומי זבחים
הרב אביהוד שורץ זריקת דם על הכבש בתוספות בסוגייתינו נחלקו ראשונים האם זריקת דם על הכבש מכפרת. נבחן את המחלוקת לאור שאלת הזיקה שבין הכבש ובין המזבח. דף יומיומי זבחים
הרב אביהוד שורץ ביאה במקצת א' - יסוד הדין עולא קובע כי ביאת מקצת שמה ביאה. נחקור האם הלכה זו מבוססת על כך שמקצת הגוף מייצג את כל הגוף, או שמא ישנו איסור בהכנסת מקצת הגוף, מחמת טומאתו. דף יומיומי זבחים
הרב אביהוד שורץ ביאה במקצת ב' - תחיבת אצבעות לכותל המערבי נעסוק בשאלה הלכתית מעניינת הנובעת מסוגיית `ביאת מקצת שמה ביאה`, והיא - האם מותר לתחוב אצבעות לכותל המערבי? דף יומיומי זבחים
הרב אביהוד שורץ שיירים מעכבים מתוך דיון הגמרא והראשונים בשאלה האם שפיכת שיירי הדם על המזבח החיצון מעכבת את כפרת הקורבן, נדון במשמעותה של פעולת שפיכת השיריים. דף יומיומי זבחים
הרב אביהוד שורץ תקרת היכל שנשברה ומזבח קטורת שאינו ראוי להקטרה סוגייתינו קובעת שאין זורקים דם כאשר נשבר גג ההיכל או אם מזבח הקטורת איננו ממלא את תפקידו. מדוע שנה הרמב`ם הלכות אלה דווקא ביחס לעבודת יום הכיפורים? דף יומיומי זבחים
הרב אביהוד שורץ לשם שישה דברים הזבח נזבח ודין "לשמה" המשנה בדף מ`ו סוקרת שישה דברים שלשמם הזבח נזבח. נדון בהבחנה אפשרית בין שש הכוונות. דף יומיומי זבחים
הרב אביהוד שורץ פתיחה לפרק "איזהו מקומן" לכבוד פתיחת פרק `איזהו מקומן` נדון בסדר המשניות שבפרק, ובזיקה בינו ובין סדר הקורבנות בפרשיות בתורה. דף יומיומי זבחים
הרב אביהוד שורץ חלקו של טורף (א') סוגייתינו עוסקת בשותפות יהודה ובנימין במיקום המזבח. נציג שני ביאורים לפשר מיקום זה. דף יומיומי זבחים
הרב אביהוד שורץ חלקו של טורף (ב') נמשיך בדיון בדבר מיקום המזבח, ונעמוד על הסברים נוספים לפער שבין המסר שאותו נושא שבט יהודה ובין המסר שאותו נושא שבט בנימין. דף יומיומי זבחים
הרב אביהוד שורץ מזבח שנפגם נדון בחידושו של ר' אלעזר בדבר איסור אכילת קודשים כאשר המזבח פגום. דף יומיומי זבחים
הרב אביהוד שורץ אש התמיד שעל המזבח בברייתא בסוגייתינו מתוארת האש שבערה על המזבח מיום הקמתו על ידי משה וכמעט עד סוף ימי הבית הראשון. נדון במשמעות אותה האש, וביחס בין הבית הראשון לבית השני. דף יומיומי זבחים
הרב אביהוד שורץ עולת העוף ש"נמשכה" ונעשתה חטאת העוף הגמרא בדף ס`ז מחדשת, בדעת ר' יהושע, שעולת העוף עשויה להימשך ולהפוך לחטאת העוף. מה פשר אותו מהפך? דף יומיומי זבחים
הרב אביהוד שורץ בין שחיטה למליקה בעיון זה נדון ביחס שבין השחיטה, הנחוצה בבהמות חולין וקדשים, ובין המליקה, שהינה פעולת השחיטה המיוחדת לקורבנות העוף. דף יומיומי זבחים
הרב אביהוד שורץ יסודות דין ספק ספיקא סוגיית ספק ספיקא היא סוגיה רחבה ביותר. לאור דיני ספק ספיקא בתערובת הנידונים בסוגייתינו, נבחן היבט אחד של סוגיה זו. דף יומיומי זבחים
הרב אביהוד שורץ סמיכה בסוגייתינו נאמר, שיש לעשות כל מאמץ כדי לא לבטל את הסמיכה על הקורבן. נציג את הסוגיה, ונבחן את משמעותה של קביעה זו. דף יומיומי זבחים
הרב אביהוד שורץ יסוד פסול דם שנכנס להיכל דם קורבן שנכנס להיכל נפסל. נחלקו תנאים האם הלכה זו נוהגת דווקא בחטאת או גם בשאר קורבנות, וכן האם דווקא הדם הנכנס פסול, או שמא הוא פוסל את הקורבן כולו. נעמוד על שורש מחלוקות תנאים אלה, לאור שתי הבנות יסוד בפסול דם שנכנס להיכל. דף יומיומי זבחים
הרב אביהוד שורץ פסול דם שנכנס לכפרה עיון זה יוסיף לדון בפסול שבהידמות חטאת חיצונית לחטאת פנימית, ויסביר על פי עיקרון זה את מחלוקת התנאים בעניין דם שנכנס להיכל אך לא נזרק. דף יומיומי זבחים
הרב אביהוד שורץ קידוש כלי כלי שרת מקדשים קודשים פסולים (ואף קודשים כשרים). נדון בתפקיד הכפול שאותו נושאים כלי השרת. דף יומיומי זבחים

עמודים