מסכת חולין
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביהוד שורץ רבי פנחס ורבי חנינא - טבע, ומעל לטבע רבי פנחס ורבי חנינא סבורים כי יש בכוחם להתעלות למעלה מחוקי הטבע. נבחן את משמעותה של קביעה זו, ואת מיקומה כאן - על פתחה של מסכת חולין. דף יומיומי חולין
הרב אביהוד שורץ דוחקא דסכינא הגמרא בסוגיתנו מזכירה את המונח `דוחקא דסכינא`, המאפשר מעבר של טעם מסכין לבשר. נדון ביישומו ההלכתי של מושג זה. דף יומיומי חולין
הרב אביהוד שורץ מוקצה מחמת איסור בכדי להסביר את הוראת רב בעניין איסור אכילה של בהמה שנשחטה בשבת, מצטטת הגמרא בסוגייתינו הלכות שונות העוסקות בענייני מוקצה. נדון באחת מן ההלכות: מוקצה מחמת איסור. דף יומיומי חולין
הרב אביהוד שורץ מעשה שבת נציג בקצרה את יסודות סוגיית הנאה ממעשה שבת: מחלוקת התנאים, סברת האוסרים והמתירים, והכרעת ההלכה. דף יומיומי חולין
הרב אביהוד שורץ שבירת מפרקת וקביעת רגע המוות הגמרא בסוגיתנו מתארת פגיעות פיזיות חמורות הגורמות למוות מיידי. נדון ביישום הדברים שבסוגיתנו בנוגע לשאלת קביעת רגע המוות והשתלת איברים. דף יומיומי חולין
הרב אביהוד שורץ תורים ובני יונה סוגיתנו עוסקת בהשוואת התורים ובני היונה. נצטט מדברי הרמב`ן על משמעות בחירת התורים ובני היונה לקורבנות העוף. דף יומיומי חולין
הרב אביהוד שורץ שחיטת ורידים ר' יהודה דורש לשחוט את הורידים, ולא רק את הקנה והוושט. נעמוד על החידוש שבשיטתו, לאור השוואת שחיטת קודשים ושחיטת חולין. דף יומיומי חולין
הרב אביהוד שורץ ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף נעיין בקצרה ביסוד מחלוקת האמוראים בשאלה האם ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף או אינה לשחיטה אלא לבסוף. דף יומיומי חולין
הרב אביהוד שורץ הכשר לטומאה בשחיטה נדון בעמדת ר' שמעון שלפיה השחיטה מהווה הכשר לקבל טומאה, לאור יסודו של דין הכשר משקה לקבלת טומאה דף יומיומי חולין
הרב אביהוד שורץ חיבת הקודש נעסוק בדין הייחודי של הכשר לטומאה מכוח `חיבת הקודש`. דף יומיומי חולין
הרב אביהוד שורץ פתיחה להלכות טריפות נציג בקצרה את הביאור הפשוט למונח `טריפה`, ולאיסור `ובשר בשדה טריפה לא תאכלו`. דף יומיומי חולין
הרב אביהוד שורץ ח"י טריפות נאמרו למשה בסיני חכמים קבעו כי הטריפות למיניהן נלמדו בהלכה למשה מסיני. נדון במשמעותה המעשית של קביעה זו. דף יומיומי חולין
הרב אביהוד שורץ ברכת כהנים אגב דיון בעניין אחר, נזכרת בסוגיתנו מחלוקת בין ר' ישמעאל ובין ר' עקיבא בעניין ברכת כהנים. נדון בדבריו של ר' ישמעאל, ובברכה שזוכים לה הכהנים מאת ה'. דף יומיומי חולין
הרב אביהוד שורץ מקיפין בבני מעיים בסוגיתנו מבואר שניתן לדמות נקב באיבר פנימי לנקב מלאכותי (`מקיפין`), וכך האם הנקב אירע קודם שחיטה או אחריה. מדובר על קולא גדולה בהלכות טריפות, ונדון בדברי הראשונים אודותיה. דף יומיומי חולין
הרב אביהוד שורץ על האחריות הבין-אישית שבפסיקת הלכה במהלך הדיון בבדיקת דרוסת חולדה, מצטטת הגמרא מחלוקת יסודית בעניין הגישה העקרונית לפסיקת ההלכה. נעיין בפירושו של בעל `מנחת יצחק` לדברי הגמרא. דף יומיומי חולין
הרב אביהוד שורץ מחקר מדעי ורוח הקודש - ביאור דרשני במעשה רבי שמעון בן חלפתא והנמלים הגמרא מספרת סיפור מדהים על ניסוי שערך רבי שמעון בן חלפתא בנמלים. נדון במקצת דברי המפרשים בנושא, ובמשמעותם לסוגיות העוסקות בענייני טריפות. דף יומיומי חולין
הרב אביהוד שורץ רב וצייד עוף טהור נאכל במסורת. מי מוסמך לקבוע את המסורת? האם יהיה זה רב תלמיד חכם, או שמא דווקא צייד-זאולוג, הבקיא בעופות למיניהם? דף יומיומי חולין
הרב אביהוד שורץ כשרות ביצה שנמצא בה דם עיון זה יעסוק בכשרות ביצה שנמצא בה דם. דף יומיומי חולין
הרב אביהוד שורץ קדושת פטר רחם סוגיתנו מעלה ספקות שונים בעניין התקדשות הבכור ביציאתו מן הרחם. נדון בקצרה בחידוש שבאותם ספקות, וביישום הדברים הלכה למעשה. דף יומיומי חולין
הרב אביהוד שורץ טומאה בלועה נדון בשאלת מפתח בביאור דין טומאה בלועה וטהרה בלועה, ונציג יישום מעשי מעניין לסוגיה זו. דף יומיומי חולין
הרב אביהוד שורץ התייעצות עם רב מיקל האם רשאי אדם לפנות בשאלה הלכתית דווקא לרב הידוע כמיקל, כדי שיזכה לתשובה לקולא? ייתכן, שבסוגיתנו ניתן למצוא מענה לשאלה זו. דף יומיומי חולין
הרב אביהוד שורץ פתיחה לפרק "אותו ואת בנו" נדון בקצרה בטעם איסור שחיטת אותו ואת בנו; וכן ביישום איסור זה בשחיטת חולין, ולא רק בשחיטת קודשים. דף יומיומי חולין
הרב אביהוד שורץ כיסוי הדם בבעלי חיים מזומנים מדוע העלתה הברייתא הוה-אמינא שלפיה דמו של בעל חיים מזומן פטור ממצות כיסוי הדם? דף יומיומי חולין
הרב אביהוד שורץ שנאו בלשון חכמים - על הכרעת ההלכה שבמשנה רבי יהודה הנשיא הכריע הלכה בעניין שחיטה שאינה ראויה ביחס לאיסור אותו ואת בנו וביחס למצות כיסוי הדם. נדון בשאלת הכרעת הלכה בעריכת המשנה, ובמשמעות הכרעתו של רבי בעניין כיסוי הדם. דף יומיומי חולין
הרב אביהוד שורץ עד כסא הכבוד הגמרא מתארת את מאבק יעקב והמלאך, ואת אבק רגליהם שהגיע עד כסא הכבוד. נדון במשמעותה של דרשה זו, ובכוחה של תשובה המגעת אף היא עד כסא הכבוד. דף יומיומי חולין

עמודים