מסכת חולין
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ירון בן צבי חולין דף סח – טריפה אין לה היתר נעסוק בכוונת דברי הגמרא בנוגע לקביעתה שטריפה, כיון שנטרפה שוב אין לה היתר.
הרב ירון בן צבי חולין דף סט – הוציא העובר את ידו בעזרה נעסוק בספק של הגמרא לגבי מקרה שבו הוציא העובר את ידו בשעת שחיטת אמו בעזרה.
הרב ירון בן צבי חולין דף עד – היתר בן פקועה נעסוק בדין בן פקועה ובמחלוקתם של רבי מאיר וחכמים בהבנת הדין.
הרב ירון בן צבי חולין דף עה – טומאת אוכלין בדגים נעסוק בחילוק שבין דגים שניצודו לבין דגים שלא ניצודו.
הרב ירון בן צבי חולין דף עו – תיקון נקב נעסוק ביחס שבין תיקון טריפה לבין תיקון חור בגיד של פצוע דכא.
הרב ירון בן צבי חולין דף פא – מיתה או מלקות ודבר אחר האם 'רשעה' שאינה מסורה לבית דין בפועל פוטרת מביצוע רשעה אחרת?
הרב ירון בן צבי חולין דף פב – עגלה ערופה נעסוק בדין עגלה ערופה שהורדה לנחל וקודם ששחטו אותה נמצא ההורג.
הרב ירון בן צבי חולין דף פג – מצוות כיסוי הדם האם מטרת החיוב על כיסוי הדם היא מעשית או חינוכית?
הרב ירון בן צבי חולין דף פח – עפר ואפר אברהם אבינו השווה עצמו לעפר ואפר, ובשל כך זכינו לאפר פרה אדומה ועפר סוטה. נעסוק בהבנת הדברים.
הרב ירון בן צבי חולין דף פט – מדוע גיד הנשה במוקדשין נאסר באכילה? נדון בעניין איסור אכילת גיד הנשה בבהמה שהוקדשה.
הרב ירון בן צבי חולין דף צה – בשר שנתעלם מן העין ;האם מותר לקנות בשר בחנות של גוי ובאילו תנאים?
הרב ירון בן צבי חולין דף צז – קפילא נאמר בגמרא שיש לתת לקפילא לטעום. האם הסיבה היא שיש צורך דווקא במומחה או שמא נצרכת כאן רק נאמנות?
הרב ירון בן צבי חולין דף קב – הגדרת אבר מן החי ובשר מן החי בגמרא למדו שיש שני איסורים שונים על אכילת בעל חיים חי: איסור אבר מן החי ואיסור בשר מן החי. נברר את גדרו של כל איסור.
הרב ירון בן צבי חולין דף קג – הנאת גרונו והנאת מעיו הסוגיה עוסקת בשאלה מתי מתחייב אדם באכילה. נדון בשאלה האם הדין תלוי בהנאת הגרון או הנאת המעיים, ונתייחס לאיסור אכילה ביום כיפור.
הרב ירון בן צבי חולין דף קי – החמרה כמנהג העיר מנהגו של אדם העובר דירה וחובת ההימנעות ממחלוקת.
הרב ירון בן צבי חולין דף קיא – דם הכבד רמת האיסור של דם כבד, ודרך הכשרת כבד.
הרב ירון בן צבי חולין דף קטז – מעמיד דין מעמיד וג'לטין.
הרב ירון בן צבי חולין דף קיז – יד ושומר הבנת המושגים יד ושומר
הרב ירון בן צבי חולין דף קכד – צירוף במגע ובמשא דיון בדברי רבי עקיבא, הסובר שחתיכות הבשר שעל העור (שני חצאי זיתים של בשר נבלה בשני מקומות) אינן מטמאות לא במגע ולא במשא.
הרב ירון בן צבי חולין דף קכג – העור המופשט מן הבהמה דיון בשאלה מכח איזה דין נטמא העור המופשט מן הבהמה.
הרב ירון בן צבי חולין דף קל – ממון שאין לו תובעים נדון בשאלה מדוע אדם שהזיק את מתנות הכהונה (קודם שנתן אותן) אינו חייב לשלם את שווין לכהן, ולמי שייכות המתנות קודם שניתנו.
הרב ירון בן צבי חולין דף קלא – נטילת מתנות כהונה על ידי לויים ביאור הספק בסוגייתנו בנוגע ללויים ומתנות הכהונה.
הרב ירון בן צבי חולין דף קלב – פדיון הבן על ידי כהנת האם כהנת יכולה לקבל מתנות כהונה בכלל, ופדיון הבן בפרט.
הרב ירון בן צבי חולין דף קלז – "הלכה כדברי המכריע" ו"אין הכרעה שלישית מכרעת" דיון בהבדל בין 'המכריע', שהלכה כמותו, ל'הכרעה שלישית', שאינה מכרעת.
הרב ירון בן צבי חולין דף קלח – ציץ הזהב דיון בשאלה היכן היה מונח הציץ, ובדברי הברייתא בסוגייתנו לגבי כיפה של צמר המונחת בראש הכהן הגדול.

עמודים