מסכת חולין
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ירון בן צבי דחיית מילה נעסוק בעניין דחיית מילה של וולד עקב מחלה. דף יומיומי חולין
הרב ירון בן צבי חותכה מכאן ומתה חותכה מכאן וחיה נעסוק בפירושו של רש`י בנוגע להסברו בד`ה חותכה מכאן ומתה חותכה מכאן וחיה. דף יומיומי חולין
הרב ירון בן צבי מחזיקים מאיסור לאיסור שיטת שמואל וכן להלכה נפסק שכאשר יש חשש שהבהמה טריפה משום דרוסה, יש לבדוק את הבשר אם יש בו סימן של דריסה. נברר מדוע אין מעמידים את הבהמה על חזקתה שהיא לא דרוסה. דף יומיומי חולין
הרב ירון בן צבי חובת קימה נעסוק בחיוב לעמוד בפני העוסקים במצווה. דף יומיומי חולין
הרב ירון בן צבי עד ועד בכלל או עד ולא עד בכלל נעסוק בסוגיית 'עד ועד בכלל או עד ולא עד בכלל' בנוגע לדיני טריפה. דף יומיומי חולין
הרב ירון בן צבי כלאי זרעים והרכבת אילנות נעסוק בדין כלאיים. דף יומיומי חולין
הרב ירון בן צבי בדיני התורה הסימנים הם מהות הדין נעסוק בהבחנה שבין הסימנים שניתנו מהתורה בנוגע לדבר מסויים לבין סימנים שנתנו חכמים בנוגע לדבר מסויים. דף יומיומי חולין
הרב ירון בן צבי אכילת תרנגול הודו עוף טהור נאכל במסורת, אם כן, כיצד אנו אוכלים תרנגול הודו? דף יומיומי חולין
הרב ירון בן צבי תולעים שבדגים האם מותר לאכול את התולעים שבדגים רק ביחד עם בשר הדג או שמותר לאכול אותם גם פני עצמן? דף יומיומי חולין
הרב ירון בן צבי טריפה אין לה היתר נעסוק בכוונת דברי הגמרא בנוגע לקביעתה שטריפה, כיון שנטרפה שוב אין לה היתר. דף יומיומי חולין
הרב ירון בן צבי הוציא העובר את ידו בעזרה נעסוק בספק של הגמרא הדן במקרה בו הוציא העובר את ידו בשעת שחיטת אמו בעזרה. דף יומיומי חולין
הרב ירון בן צבי התר בן פקועה נעסוק בדין פקועה ובמחלוקתם של רבי מאיר וחכמים בהבנת הדין. דף יומיומי חולין
הרב ירון בן צבי טומאת אוכלין בדגים נעסוק בחילוק שבין דגים שניצודו לבין דגים שלא ניצודו.  דף יומיומי חולין
הרב ירון בן צבי תיקון נקב נעסוק ביחס שבין תיקון טריפה לבין תיקון חור בגיד של פצוע דכא. דף יומיומי חולין
הרב ירון בן צבי מיתה או מלקות ודבר אחר האם 'רשעה' שאינה מסורה לבית דין בפועל פוטרת מביצוע רשעה אחרת? דף יומיומי חולין
הרב ירון בן צבי עגלה ערופה נעסוק בדין עגלה ערופה שהורדה לנחל וקודם ששחטו אותה נמצא ההורג. דף יומיומי חולין
הרב ירון בן צבי מצוות כיסוי הדם האם החיוב על כיסוי הדם מטרתו היא מעשית או חינוכית? דף יומיומי חולין
הרב ירון בן צבי עפר ואפר אברהם אבינו השווה עצמו לעפר ואפר ובשל כך זכינו לאפר פרה אדומה ועפר סוטה, נעסוק בהבנת הדברים. דף יומיומי חולין
הרב ירון בן צבי מדוע גיד הנשה במוקדשין נאסר באכילה? נדון בעניין איסור אכילת גיד הנשה בבהמה אשר הוקדשה דף יומיומי חולין
הרב ירון בן צבי איסור גיד הנשה נברר את סיבת החומרה שיש באיסור גיד הנשה אשר ממנה למדים שבעובר של קודשים יש איסור של גיד הנשה. דף יומיומי חולין
הרב ירון בן צבי בשר שנעלם מן העין האם מותר לקנות בשר בחנות של גוי ובאיזה תנאים? דף יומיומי חולין
הרב ירון בן צבי טביעות עין האם מותר לקנות בשר בחנות של גוי ובאיזה תנאים? דף יומיומי חולין
הרב ירון בן צבי קפילא נאמר בגמרא שיש לתת לקפילא לטעום, האם הסיבה היא שיש צורך דווקא במומחה או שמא מדובר רק בדין נאמנות? דף יומיומי חולין
הרב ירון בן צבי הגדרת אבר מן החי ובשר מן החי בגמרא למדים שיש שני איסורים שונים על אכילת בעל חיים חי: איסור אבר מן החי ואיסור בשר מן החי, נברר מה הגדר של כל איסור. דף יומיומי חולין
הרב ירון בן צבי איזו הנאה מחייבת? הסוגיה עוסקת בשאלה מתי מתחייב אדם באכילה – נדון האם הדין תלוי בהנאת הגרון או הנאת המעיים ונתייחס לאיסור אכילה ביום כיפור. דף יומיומי חולין

עמודים