מסכת חולין
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ירון בן צבי בשר חיה ועוף בחלב נעסוק בחומרת הדין של אכילת בשר עוף (וחיה) ובאיסור להעלות בשר עוף (וחיה) וחלב על שולחן אחד. דף יומיומי חולין
הרב ירון בן צבי כחל מנהגו של אדם העובר דירה וחובת ההימנעות ממחלוקת. דף יומיומי חולין
הרב ירון בן צבי החמרה כמנהג העיר רמת האיסור של דם כבד, ודרך הכשרת כבד. דף יומיומי חולין
הרב ירון בן צבי כבד האם המלח מרתיח את הבשר, או שואב ממנו את הדם? דף יומיומי חולין
הרב ירון בן צבי מעמיד דין מעמיד וג'לטין דף יומיומי חולין
הרב ירון בן צבי יד ושומר הבנת המושגים יד ושומר דף יומיומי חולין
הרב ירון בן צבי שיעור האוכלין שיש להם דין יד החילוק בין שיעורו של יד ושיעורו של שומר דף יומיומי חולין
הרב ירון בן צבי העור המופשט מן הבהמה דיון בשאלה מדין מה נטמא העור המופשט מן הבהמה. דף יומיומי חולין
הרב ירון בן צבי צירוף במגע ובמשא דיון בדברי רבי עקיבא שאומר שחתיכות הבשר שעל העור (שני חצאי זיתים של בשר נבלה בשני מקומות) אינן מטמאות לא במגע ולא במשא. דף יומיומי חולין
הרב ירון בן צבי מאהיל כנגע ביאור מחלוקת אביי ורבא בדין האהלה על המת. דף יומיומי חולין
הרב ירון בן צבי ממון שאין לו תובעים מדוע אדם שהזיק את מתנות הכהונה (קודם שנתן אותן) אינו חייב לשלם את שווים לכהן, ולמי שייכות המתנות קודם שניתנו. דף יומיומי חולין
הרב ירון בן צבי נטילת מתנות כהונה על ידי לויים ביאור הספק בסוגייתנו בנוגע ללויים ומתנות הכהונה. דף יומיומי חולין
הרב ירון בן צבי פדיון הבן על ידי כוהנת האם כהנת יכולה לקבל מתנות כהונה בכלל ובפדיון הבן בפרט. דף יומיומי חולין
הרב ירון בן צבי הלכה כדברי המכריע ואין הכרעה שלישית מכרעת דיון בהבדל בין המכריע שהלכה כמותו להכרעה שלישית שאינה מכרעת. דף יומיומי חולין
הרב ירון בן צבי ציץ הכהן דיון בשאלה היכן היה מונח הציץ ובדברי הברייתא בסוגייתנו לגבי כיפה של צמר שעליה היה מונח הציץ. דף יומיומי חולין
הרב ירון בן צבי פתיחה לפרק שילוח הקן טעמי דין שילוח הקן וגדר חיוב המצווה. דף יומיומי חולין
הרב אביהוד שורץ חולין דף ז – רבי פנחס ורבי חנינא: טבע, ומעל לטבע רבי פנחס ורבי חנינא סבורים כי יש בכוחם להתעלות למעלה מחוקי הטבע. נבחן את משמעותה של קביעה זו, ואת מיקומה כאן – על פתחה של מסכת חולין.
הרב אביהוד שורץ חולין דף ח – דוחקא דסכינא הגמרא בסוגייתנו מזכירה את המונח "דוחקא דסכינא", המאפשר מעבר של טעם מסכין לבשר. נדון ביישומו ההלכתי של מושג זה.
הרב אביהוד שורץ חולין דף יד – מוקצה מחמת איסור כדי להסביר את הוראת רב בעניין איסור אכילה של בהמה שנשחטה בשבת, מצטטת הגמרא בסוגייתנו הלכות שונות העוסקות בענייני מוקצה. נדון באחת מן ההלכות: מוקצה מחמת איסור.
הרב אביהוד שורץ חולין דף טו – הנאה ממעשה שבת נציג בקצרה את יסודות סוגיית הנאה ממעשה שבת: מחלוקת התנאים, סברת האוסרים והמתירים, והכרעת ההלכה.
הרב אביהוד שורץ חולין דף כא – שבירת מפרקת וקביעת רגע המוות הגמרא בסוגייתנו מתארת פגיעות פיזיות חמורות הגורמות למוות מיידי. נדון ביישום הדברים שבסוגייתנו בנוגע לשאלת קביעת רגע המוות והשתלת איברים.
הרב אביהוד שורץ חולין דף כב – תורים ובני יונה סוגייתנו עוסקת בהשוואת התורים ובני היונה. נצטט מדברי הרמב"ן על משמעות בחירת התורים ובני היונה לקורבנות העוף.
הרב אביהוד שורץ חולין דף כח – שחיטת ורידים ר' יהודה דורש לשחוט את הורידים, ולא רק את הקנה והוושט. נעמוד על החידוש שבשיטתו, לאור השוואת שחיטת קודשים ושחיטת חולין.
הרב אביהוד שורץ חולין דף כט – ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף נעיין בקצרה ביסוד מחלוקת האמוראים בשאלה האם ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף או אינה לשחיטה אלא לבסוף.
הרב אביהוד שורץ חולין דף לה – הכשר לטומאה בשחיטה נדון בעמדת ר' שמעון, שלפיה השחיטה מהווה הכשר לקבל טומאה, לאור יסודו של דין הכשר משקה לקבלת טומאה.

עמודים