מסכת חולין
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביהוד שורץ חולין דף לו – חיבת הקודש נעסוק בדין הייחודי של הכשר לטומאה מכוח "חיבת הקודש".
הרב אביהוד שורץ חולין דף מב – פתיחה להלכות טריפות נציג בקצרה את הביאור הפשוט למונח "טריפה", ולאיסור "ובשר בשדה טריפה לא תאכלו".
הרב אביהוד שורץ חולין דף מג – ח"י טריפות נאמרו למשה בסיני חכמים קבעו כי הטריפות למיניהן נלמדו בהלכה למשה מסיני. נדון במשמעותה המעשית של קביעה זו.
הרב אביהוד שורץ חולין דף מט – ברכת כהנים אגב דיון בעניין אחר, נזכרת בסוגייתנו מחלוקת בין ר' ישמעאל ובין ר' עקיבא בעניין ברכת כהנים. נדון בדבריו של ר' ישמעאל, ובברכה שזוכים לה הכהנים מאת ה'.
הרב אביהוד שורץ חולין דף נ – מקיפים בבני מעיים בסוגייתנו מבואר שניתן לדמות נקב באיבר פנימי לנקב מלאכותי (`מקיפין`), וכך לברר האם הנקב אירע קודם שחיטה או אחריה. מדובר על קולא גדולה בהלכות טריפות, ונדון בדברי הראשונים אודותיה.
הרב אביהוד שורץ חולין דף נו - על האחריות הבין-אישית שבפסיקת הלכה במהלך הדיון בבדיקת דרוסת חולדה, מצטטת הגמרא מחלוקת יסודית בעניין הגישה העקרונית לפסיקת ההלכה. נעיין בפירושו של בעל "מנחת יצחק" לדברי הגמרא.
הרב אביהוד שורץ חולין דף נז – מחקר מדעי ורוח הקודש: ביאור דרשני במעשה רבי שמעון בן חלפתא והנמלים הגמרא מספרת סיפור מדהים על ניסוי שערך רבי שמעון בן חלפתא בנמלים. נדון במקצת דברי המפרשים בנושא, ובמשמעותם לסוגיות העוסקות בענייני טריפות.
הרב אביהוד שורץ חולין דף סג – רב וצייד עוף טהור נאכל במסורת. מי מוסמך לקבוע את המסורת? האם יהיה זה רב תלמיד חכם, או שמא דווקא צייד-זאולוג, הבקיא בעופות למיניהם?
הרב אביהוד שורץ חולין דף סד – כשרות ביצה שנמצא בה דם עיון זה יעסוק בכשרות ביצה שנמצא בה דם.
הרב אביהוד שורץ חולין דף ע – קדושת פטר רחם סוגייתנו מעלה ספקות שונים בעניין התקדשות הבכור ביציאתו מן הרחם. נדון בקצרה בחידוש שבאותם ספקות, וביישום הדברים הלכה למעשה.
הרב אביהוד שורץ חולין דף עא – טומאה בלועה נדון בשאלת מפתח בביאור דין טומאה בלועה וטהרה בלועה, ונציג יישום מעשי מעניין לסוגיה זו.
הרב אביהוד שורץ חולין דף עז – התייעצות עם רב מיקל האם רשאי אדם לפנות בשאלה הלכתית דווקא לרב הידוע כמיקל, כדי שיזכה לתשובה לקולא? ייתכן שבסוגייתנו ניתן למצוא מענה לשאלה זו.
הרב אביהוד שורץ חולין דף עח – פתיחה לפרק "אותו ואת בנו" נדון בקצרה בטעם איסור שחיטת אותו ואת בנו; וכן ביישום איסור זה בשחיטת חולין, ולא רק בשחיטת קודשים.
הרב אביהוד שורץ חולין דף פד – כיסוי הדם בבעלי חיים מזומנים מדוע העלתה הברייתא הוה-אמינא שלפיה דמו של בעל חיים מזומן פטור ממצות כיסוי הדם?
הרב אביהוד שורץ חולין דף פ"ה – "שנאו בלשון חכמים": על הכרעת ההלכה שבמשנה רבי יהודה הנשיא הכריע הלכה בעניין שחיטה שאינה ראויה ביחס לאיסור אותו ואת בנו וביחס למצות כיסוי הדם. נדון בשאלת הכרעת הלכה בעריכת המשנה, ובמשמעות הכרעתו של רבי בעניין כיסוי הדם.
הרב אביהוד שורץ חולין דף צא – עד כסא הכבוד הגמרא מתארת את מאבק יעקב והמלאך, ואת אבק רגליהם שהגיע עד כסא הכבוד. נדון במשמעותה של דרשה זו, ובכוחה של תשובה, המגעת אף היא עד כסא הכבוד.
הרב אביהוד שורץ חולין דף צב – ובכן צדיקים בסוגייתנו נאמר שהעולם מתקיים בזכות מ"ה צדיקים. נדון במשמעות קביעה זו.
הרב אביהוד שורץ חולין דף צח – ביטול בשישים וביטול בשישים ואחד איסור שנתערב בהיתר בטל בשישים. נדון בטעם הלכה זו, וביישום הדברים לגבי ביטול ביצה בשישים ואחת.
הרב אביהוד שורץ חולין דף צט – טעם כעיקר נדון בקצרה ביסוד דין טעם כעיקר.
הרב אביהוד שורץ חולין דף קה – המתנה בין בשר לחלב נדון בחובה להמתין בין אכילת בשר ואכילת חלב.
הרב אביהוד שורץ חולין דף קו – נטילת ידיים לסעודה נעסוק בטעמים לנטילת ידיים לסעודה.
הרב אביהוד שורץ חולין דף קיב – תפקידה של המליחה האם המלח מרתיח את הבשר, או שואב ממנו את הדם?
הרב אביהוד שורץ חולין דף קיג – תהליך המליחה סדר המליחה בשלימותו.
הרב אביהוד שורץ חולין דף קיט – שיעור מינימלי ליד ולשומר היחס בין דין בריה לשיעור המינימאלי של יד ושומר.
הרב אביהוד שורץ חולין דף קכ – משקין שתי אפשרויות בהגדרת משקין – מבוסס על שיעורו של מורנו הרב ליכטנשטיין זצ"ל, שסוכם על ידי הרב מתן גלידאי.

עמודים