מסכת חולין
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביהוד שורץ חולין דף קכו – עכבר שחציו בשר וחציו אדמה: על סתירות בין דברי חז"ל ובין ממצאים מדעיים האם קיים עכבר שנברא מן האדמה? כיצד יש להתייחס לסתירה שבין דברי המשנה בהקשר זה ובין הממצאים המדעיים המוכרים לנו?
הרב אביהוד שורץ חולין דף קכז – הפלא שבטבע והפלא שבנס היחס בין החוקיות שבטבע ובין הנס המשדד את מערכות הטבע.
הרב אביהוד שורץ חולין דף קלג – מתנות זרוע לחיים וקיבה הלכה למעשה הפרשת מתנות זרוע לחיים וקיבה בעידן המודרני – בעיות ופתרונות.
הרב אביהוד שורץ חולין דף קלד – "נתינה" ו"עזיבה" במתנות עניים משמעותה של דרשת "תעזוב אותם", ואופיין של מתנות עניים.
הרב אביהוד שורץ חולין דף קמ – שילוח הקן בזכר דיון בשילוח הקן בציפור זכר לאור טעמי מצות שילוח הקן.
הרב אביהוד שורץ חולין דף קמא – לאו הניתק לעשה דיון במשמעות הרעיונית של הכלל "אין לוקים על לאו הניתק לעשה".
הרב אברהם סתיו חולין דף ב – פתיחה לדיני שחיטה בעיון זה נדון במהותה של מצוות השחיטה וביחס שבינה ובין איסור נבלה.
הרב אברהם סתיו חולין דף ג – קרומית של קנה בעיון זה נדון בהגדרת קרומית של קנה ככלי לעניין טומאה ושחיטת קדשים.
הרב אברהם סתיו חולין דף ט – סכנתא ואיסורא בעיון זה נדון ביחס שבין ספק איסורא ובין ספק סכנתא.
הרב אברהם סתיו חולין דף י – סכין שנמצאת פגומה בעיון זה נדון במחלוקת רב הונא ורב חסדא בדין סכין שנמצאת פגומה לאחר השחיטה.
הרב אברהם סתיו חולין דף טז – תלוש ולבסוף חיברו בעיון זה נדון במעמדו של חפץ תלוש שלבסוף חיברו בתחומים הלכתיים שונים.
הרב אברהם סתיו חולין יז – שחיטת חולין ושחיטת קדשים בעיון זה נדון בדעת רבי עקיבא שלא הייתה שחיטת חולין במדבר.
הרב אברהם סתיו חולין דף כג – בריה בפני עצמה בעיון זה נדון במעמדם של דברים המוגדרים כ-"בריה בפני עצמה".
הרב אברהם סתיו חולין דף כד – שנות עבודת הלויים בעיון זה נדון בהגבלת הגילאים של עבודת המשא של הלויים.
הרב אברהם סתיו חולין דף ל – אורך סכין השחיטה בעיון זה נדון בצורך שסכין השחיטה תהיה באורך של מלוא צוואר כששוחט בהולכה אחת.
הרב אברהם סתיו חולין לא – כוונת הכופה בעיון זה נדון באפשרות שכוונתו של אדם הכופה את חברו תיחשב ככוונתו של האדם עצמו.
הרב אברהם סתיו חולין דף לז – מסוכנת וטרפה בעיון זה נדון ביחס שבין דין מסוכנת ודין טרפה, ומתוך כך במהות דין טרפה.
הרב אברהם סתיו חולין לח – מסוכנת ופירכוס בעיון זה נדון במשמעותם של דין פירכוס ואיסור מסוכנת.
הרב אברהם סתיו חולין דף מד – הוראת חכם בעיון זה נדון במושג של הוראת חכם וביחס שבין הוראה מסברה והוראה מגמרא.
הרב אברהם סתיו חולין דף מה – צירוף נקבים בעיון זה נדון בסוגיית צירוף מספר נקבים יחד לדיני גרגרת שחסרה ושנפסקה.
הרב אברהם סתיו חולין דף נא – נפלה מן הגג בעיון זה נדון במשמעותו של דין "נפלה מן הגג".
הרב אברהם סתיו חולין דף נב – נשתברו רוב צלעותיה בעיון זה נדון בדין "נשתברו רוב צלעותיה" ובמשמעותו של צירוף מספר צלעות ל"רוב".
הרב אברהם סתיו חולין דף נח – כל יתר כנטול דמי בעיון זה נדון בטעמו ומשמעותו של הכלל "כל יתר כנטול דמי".
הרב אברהם סתיו חולין דף נט – סימני טהרה בעיון זה נדון במשמעותם של סימני הטהרה בבהמות ובעופות.
הרב אברהם סתיו חולין דף סה – חגבים בעיון זה נדון ביחס שבין הסימנים הפיזיים של החגבים ובין הדרישה שיהיה שמם 'חגב'.

עמודים