מסכת חולין
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אברהם סתיו חולין דף סו – סימני הטהרה בדגים בעיון זה נדון במשמעותם של סימני הטהרה בדגים – סימן זיהוי או גורם טהרה?
הרב אברהם סתיו חולין דף עב – טומאת עובר במעי אישה בעיון זה נדון ביסוד מחלוקת רבי עקיבא ורבי ישמעאל בדן טומאת עובר במעי אמו.
הרב אברהם סתיו חולין דף עג – עובר שהוציא ידו קודם שחיטת אמו בעיון זה נדון בשיטת חכמים, שלפיה כאשר עובר הוציא את ידו קודם שחיטת אמו אסורה היד באכילה, אך אין בה טומאת נבלה.
הרב אברהם סתיו חולין דף עט – חוששין לזרע האב בעיון זה נדון במהותו של דין "חוששין לזרע האב" ובהשלכותיו השונות.
הרב אברהם סתיו חולין דף פ – אותו ואת בנו בקדשים בעיון זה נדון האם שחיטת בהמת קדשים שאמה נשחטה נחשבת כשחיטה שאינה ראויה לדעת רבי שמעון.
הרב אברהם סתיו חולין דף פו – הפסק בברכות השחיטה והכיסוי בעיון זה נדון בדיני הפסק בברכות השחיטה והכיסוי כאשר שוחט חיה ואחר כך שוחט עוף.
הרב אברהם סתיו חולין דף פז – כיסוי הדם על ידי אחר בעיון זה נדון בכיסוי על ידי אדם אחר וביחס שבין הפעולה והתוצאה במצוות כיסוי הדם.
הרב אברהם סתיו חולין דף צג – טבח שנמצא חלב אחריו בעיון זה נדון מהו ההבדל בין טבח שנמצא אחריו חלב כשעורה ובין טבח שנמצא אחריו חלב כזית.
הרב אברהם סתיו חולין דף צד – גניבת דעת בעיון זה נדון במהותו של איסור גניבת דעת.
הרב אברהם סתיו חולין דף ק – דין בריה וחתיכה הראויה להתכבד בעיון זה נדון ביחס שבין דין בריה, חתיכה הראויה להתכבד ודבר חשוב.
הרב אברהם סתיו חולין דף קא – איסור כולל חמור בעיון זה נדון בדעת רבי יוסי הגלילי, הסובר שאיסור כולל חל על איסור דווקא אם הוא חמור.
הרב אברהם סתיו חולין דף קז – שיעור המים בנטילת ידיים נדון במהותו של הצורך בשיעור רביעית לנטילת ידים.
הרב אברהם סתיו חולין דף קח – חתיכה נעשית נבלה נדון ביסוד דין חתיכה נעשית נבלה.
הרב אברהם סתיו חולין דף קיד – בישול ואכילה בבשר בחלב נדון ביחס בין איסור בישול ואיסור אכילה בבשר וחלב.
הרב אברהם סתיו חולין דף קטו – אכילה והנאה בבשר בחלב נדון ביחס בין איסור האכילה ואיסור ההנאה בבשר בחלב.
הרב אברהם סתיו חולין דף קכא – מפרכסת דיון במעמדה של בהמה שנשחטה שחיטה כשרה ועדיין מפרכסת.
הרב אברהם סתיו חולין דף קכב – טומאת עור אדם דיון בטומאת עור אדם ובגזירת חכמים שמא יעשה עורות אביו ואמו שטיחין.
הרב אברהם סתיו חולין דף קכח – איסור חלב דיון באיכותו הקולינארית של החלב ובסיבת איסור אכילתו.
הרב אברהם סתיו חולין דף קכט – טומאת אוכלין באיסורים דיון בדעת רבי שמעון ביחס לטומאת אוכלין באיסורי אכילה.
הרב אברהם סתיו חולין דף קלה – שותפות בראשית הגז דיון בשיטת רבי אלעאי ביחס לשותפות בראשית הגז ובתחומים נוספים.
הרב אברהם סתיו חולין דף קלו – ראשית הגז ותרומה החילוק המהותי שבין תרומה ובין ראשית הגז והשלכותיו ההלכתיות.
הרב אברהם סתיו חולין דף קמב – למען ייטב לך והארכת ימים דיון בשכרן של מצוות שילוח הקן וכיבוד אב ואם בעולם הזה.
הרב ירון בן צבי חולין דף ד – היחס ליהודי המומר לעבודה זרה יהודי שמומר לעבודה זרה דינו כמי שמומר לכל התורה כולה. בדעת רב ענן ניתן להסביר שכוונת הדברים הם רק ביחס לחומרת החטא, ולא לכך שהוא באמת חשוד בכך שהוא עובר על כל העברות שבתורה.
הרב ירון בן צבי חולין דף ה – האם קבלת או דחיית קרבן ממומר תלויה ברצוננו? בגמרא למדים שאין מקבלים קרבנות ממומר. מלשון פירוש רש"י והרמב"ם ניתן להבין שקבלת הקרבן או אי קבלתו תלויה ברצון שלנו, אפשרות זאת דוחה הגמרא.
הרב ירון בן צבי חולין דף ו – קבלת גזירתם של רבי אמי ורבי אסי רבי מאיר ורבן גמליאל גזרו על הכותים שיהיו כעובדי ע"ז ולא קיבלו את גזירתם. לאחר מכן רבי אמי ורבי אסי גזרו אותה הגזירה וכן קיבלו את גזירתם.

עמודים