מסכת יבמות
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב נעם מלכי יבמות עט: - על הגאולה ועל התמורה מהי מהותה של מצו?ת הייבום - הדאגה לאלמנה או הצורך לדאוג למת? בשבתך בביתך ברכות
הרב אביהוד שורץ יבמות דף כט - מאמר [א'] מדין תורה, נדרש אחי הנפטר לייבם את אשתו. חכמים תיקנו, שלפני הייבום יתבצע "מאמר" - הליך דמוי קידושין. סוגייתנו בדף כ"ט היא אחת הסוגיות המרכזיות העוסקות בעניינו של "מאמר" זה, ואת שני העיונים הקרובים נייחד לביאור העניין.
הרב אביהוד שורץ יבמות דף לז - ספק ויבם נעסוק בקציר האומר בהיבטים הממוניים שבסוגיית ספק ויבם החולקים בנכסים
הרב אביהוד שורץ יבמות דף מג - הגדרתה ההלכתית של אבילות החורבן נבקש לעמוד על הגדרותיה הייחודיות של אבילות החורבן, כפי שהן משהרתקפות בסוגייתינו.
הרב אביהוד שורץ יבמות דף מד - יסוד דין ממזרות נדון בחקירת יסוד בדין ממזרות.
הרב אביהוד שורץ יבמות דף נ - לשם מה תיקנו חכמים מאמר? נדון בשאלה לשם מה תיקנו חכמים מאמר ביבימתו.
הרב אביהוד שורץ יבמות דף נא - חקירת הרמב"ן ביסוד דין יבום האם הייבום מהווה המשך לנישואי האח המת או יוצר אישות חדשה? חקירה קלאסית זו מתעוררת לאור סוגייתינו, ובה נעסוק.
הרב אביהוד שורץ יבמות דף נז - יסוד דין אכילת ארוסה בתרומה, ויישומו בסוגייתינו נדון בחקירת יסוד בדין אכילת ארוסה בתרומה, ולאורה נבאר את שיטת רש"י בסוגייתינו.
הרב אביהוד שורץ יבמות דף נח - חופה לפסולות נדון בפירוש מחלוקת האמוראים בעניין חופה לפסולות.
הרב אביהוד שורץ יבמות דף סד - אישה קטלנית נביא בקציר האומר את יסודותיה של סוגיית "קטלנית".
הרב אביהוד שורץ יבמות דף סה - חובת האישה במצות פרו ורבו נדון במחלוקת התנאים בעניין חיוב אישה במצות פרו ורבו.
הרב אביהוד שורץ יבמות דף כג - ייבום במשומד עסקנו אתמול בקביעת הגמרא בסוגייתינו שאח ממזר חייב לייבם. הגמרא מסבירה, שמשנתנו באה למעט מי שיש לו אח מן הנכרית או מן השפחה, שלמעשה איננו מוגדר אחיו, וממילא אינו מייבם את אשתו.
הרב אביהוד שורץ יבמות דף ל - מאמר [ב'] - חלותו ההלכתית בעיוננו אתמול עסקנו בשאלה האם מאמר חל מדאורייתא או מדרבנן. נפנה היום לשאלה נוספת בעניין מאמר, והיא: מה היקף חלותו ההלכתית. כזכור, בית שמאי קובעים שאם אדם עשה מאמר ביבימתו, ולאחר מכן נפלה לפניו גם אחותה לייבום - תדחה האחות מפני המאמר. בית הלל חולקים, ולדעתם הוא מחוייב בחליצה לשתיהן.
הרב אביהוד שורץ יבמות דף עא - ערל כטמא נדון בגדר ההלכתי שחידש ר' עקיבא שלפיו ערל כטמא.
הרב אביהוד שורץ יבמות דף עב - משוך נדון בהלכותיו של המושך בערלתו.
הרב אביהוד שורץ יבמות דף עח - "ביישנים, רחמנים, גומלי חסדים" - עיקרון מנחה בהלכות יוחסין לאור סוגיית פסילת ייחוס הגבעונים, נדון בעיקרון יסודי בהלכות יוחסין, ונקשור אותו גם לענייני דיומא ולחג החנוכה.
הרב אביהוד שורץ יבמות דף עט - מעשה הגבעונים נעסוק בפרשייה המקראית של ברית הגבעונים, כפי שהיא מוצגת ומתבארת בסוגייתינו.
הרב אביהוד שורץ יבמות דף פה - חיוב מזונות נדון בהבחנה היסודית הנזכרת בסוגייתינו בין חיוב מזונות, ובין חיוב הכתובה.
הרב אביהוד שורץ יבמות דף פו - מעשר ראשון נדון ביסוד דין מעשר ראשון כפי שהוא משתקף בשתי הלכות בסוגייתינו.
הרב אביהוד שורץ יבמות דף צב - תפיסת קידושין ביבמה נדון בשאלת תפיסת קידושין ביבמה
הרב אביהוד שורץ יבמות דף צג - תרומה שלא מן המוקף לצורך עונג שבת נדון בשאלת תרומה שלא מן המוקף לצורך עונג שבת.
הרב אביהוד שורץ יבמות דף קו - הכרזת "חלוץ הנעל" נעסוק במימד הציבורי שבמצות חליצה, לאור חובת הכרזת "חלוץ הנעל".
הרב אביהוד שורץ יבמות דף קז - יסודות מיאון נדון ביסודות דין מיאון
הרב אביהוד שורץ יבמות דף קיג - הפרשת קטן מאיסורי תורה ומאיסורי דרבנן נעסוק בהלכות אחדות הנוגעות להפרשת קטן מן האיסור.
הרב אביהוד שורץ יבמות דף קכ - זיהוי הנפטר נדון בקיצור נמרץ בסוגי ה"סימנים" השונים להיתר עגונה.

עמודים