מסכת יומא
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביהוד שורץ הדרן למסכת יומא - תפילת נעילה ננצל את הסוגיה העוסקת בתפילת נעילה כדי להיפרד ולסיים את מסכת יומא. דף יומיומי יומא
הרב אברהם סתיו פרישת הכהן הגדול ומעמד הר סיני דיון במטרת הפרישה של הכהן לקראת יום הכיפורים מתוך השוואה לפרישת משה רבנו בהר סיני. דף יומיומי יומא
הרב אברהם סתיו הצורך בכהן גדול בעבודת יום הכיפורים דיון במהות הצורך בכהן גדול בעבודת יום הכיפורים, מתוך ניתוח מקורותיו. דף יומיומי יומא
הרב אברהם סתיו מזוזת השותפים דיון באופי החיוב של בית השותפים במזוזה. דף יומיומי יומא
הרב אברהם סתיו חינוך כהן גדול על ידי אבנט דיון באפשרויות השונות לחנך כהן גדול חדש במהלך עבודת יום הכיפורים, ובמעמדו של אבנט הבד ביום הכיפורים. דף יומיומי יומא
הרב אברהם סתיו מירוק אכילה ושתיה מהי משמעותה של הדיאטה שבה היה נתון הכהן הגדול לפני יום הכיפורים? דף יומיומי יומא
הרב אברהם סתיו ודברת בם דיון במהות האיסור לדבר דברים בטלים. דף יומיומי יומא
הרב אברהם סתיו אופן חלוקת העבודה על פי הפייס דיון באופן הזכייה של הכהנים בעבודות על פי הפייס, מתוך הבנת תפקידו העקרוני של הפייס במקדש. דף יומיומי יומא
הרב אברהם סתיו הפייס על הקטורת של בין הערבים האם היו מפייסים מחדש על הקטורת של בין הערבים? דף יומיומי יומא
הרב אברהם סתיו תפקיד הטבילות ביום הכיפורים דיון בתפקיד הטבילות של הכהן הגדול בעבודת יום הכיפורים. דף יומיומי יומא
הרב אברהם סתיו סדר מערכה דיון בהיגיון העומד מאחורי סדר המערכה של אביי. דף יומיומי יומא
הרב אברהם סתיו לה' חטאת נעסוק בתפקיד ההכרזה לה' חטאת בסדר העבודה דף יומיומי יומא
הרב אברהם סתיו ההגרלה כהקדשה וכעבודה דיון במהות הגורל ביום הכיפורים כדין בהקדשה או כעבודה עצמאית. דף יומיומי יומא
הרב אברהם סתיו כיבוי גחלת דיון באופי האיסור לכבות את אש המזבח. דף יומיומי יומא
הרב אברהם סתיו הולכת כף ומחתה דיון באופן ההולכה של הכף והמחתה אל הקודש. דף יומיומי יומא
הרב אברהם סתיו מחלוקת הצדוקים והפרושים על הקטרת הקטורת דיון בשורשה של מחלוקת הצדוקים והפרושים בעניין מקום הקטרת הקטורת. דף יומיומי יומא
הרב אברהם סתיו בשעה שנכנסו נכרים להיכל דיון במשמעות האגדה על הוצאת הכרובים מן ההיכל. דף יומיומי יומא
הרב אברהם סתיו כפרת קרבנות היום דיון באופי החובה לעשות את העבודות ביום הכיפורים על הסדר האמור בתורה. דף יומיומי יומא
הרב אברהם סתיו שעירים שווים דיון באופי תהליך הכפרה של הפר ושני השעירים, אליבא דרבי שמעון ורבי יהודה. דף יומיומי יומא
הרב אברהם סתיו מי שיש לו פת בסלו דיון במשמעותה ההלכתית של הצעת המזון והמים לאיש המשלח את השעיר. דף יומיומי יומא
הרב אברהם סתיו קריאת התורה ביום הכיפורים דיון במהותה של קריאת התורה ביום הכיפורים לאור שאלת התוקף והמקור. דף יומיומי יומא
הרב אברהם סתיו חצי שיעור דיון באיסור חצי שיעור מן התורה ובמשמעותה של סברת `כיון דחזי לאיצטרופי`. דף יומיומי יומא
הרב אברהם סתיו קללתו של הקב"ה דיון באופיין ומשמעותן של קללותיו של הקב`ה. דף יומיומי יומא
הרב אברהם סתיו כל האוכל ושותה בתשיעי דיון בטעמה ובמשמעותה של מצוות האכילה בערב יום הכיפורים. דף יומיומי יומא
הרב אברהם סתיו ולנערה לא תעשה דבר דיון באופי פטור המיתה בעבירה שנעשתה באונס. דף יומיומי יומא

עמודים