מסכת כריתות
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביהוד שורץ פיטום הקטורת נדון במחלוקת ראשונים אחת בנוגע לברייתא דפיטום הקטורת, ובמנהג לשלבה בסדר התפילה. דף יומיומי כריתות
הרב אביהוד שורץ חטאת היולדת דיון בתפקידה של חטאת יולדת, וביחס בינה ובין חטאת הבאה על חטא. דף יומיומי כריתות
הרב אביהוד שורץ כזית בכדי אכילת פרס לקראת חג הפסח הממשמש ובא, נדון בנושא המרכזי בסוגייתינו - משמעותו של פרק הזמן `כזית בכדי אכילת אכילת פרס` בנוגע לאיסורים ולמצוות. דף יומיומי כריתות
הרב אביהוד שורץ אין איסור חל על איסור נציג חקירה אחת בגדרי `אין איסור חל על איסור`. דף יומיומי כריתות
הרב אביהוד שורץ איסור דם נעסוק בחומרת איסור דם, ובמימד `חילול הקודש` שיש באכילתו. דף יומיומי כריתות
הרב אביהוד שורץ דם האדם שאלת איסור דם האדם מהווה מפתח חשוב לשאלה ההלכתית והערכית ביחס לבשר אדם. דף יומיומי כריתות
הרב אביהוד שורץ ייעודו של קורבן החטאת נדון בהלכה הקובעת שחטאת עבור שגגה אחת אינה מוקרבת עבור שגגה אחרת. דף יומיומי כריתות
הרב אביהוד שורץ קידוש החומר נדון ב`צווחות העזרה`, ובהבדל שבין יוחנן בן נדבאי המרבה באכילת קודשים ומקדש את האכילה, ובין יששכר איש כפר ברקאי החובש כפפות בשעת עבודה ומבזה אותה. דף יומיומי כריתות
הרב אברהם סתיו עבירות שיש עמן כרת דיון בייחודיותן של העבירות שיש עמן כרת לאור דיניהן המיוחדים של עבירות אלו. דף יומיומי כריתות
הרב אברהם סתיו מחוסרי כפרה דיון באופי החיוב של קרבנות מחוסרי כפרה תוך התמקדות בקרבן גירות. דף יומיומי כריתות
הרב אברהם סתיו אשם שפחה חרופה דיון במהותו של איסור שפחה חרופה לאור משנתנו. דף יומיומי כריתות
הרב אברהם סתיו גופים מוחלקים דיון בדין `גופים מוחלקים` ובדין `תמחויים מוחלקים` וביחס ביניהם. דף יומיומי כריתות
הרב אברהם סתיו העושה מלאכה בשבתות הרבה דיון במהותו של דין `ימים שבינתיים כידיעה לחלק` וביחס בינו ובין דין `שבתות כגופים מוחלקים`. דף יומיומי כריתות
הרב אברהם סתיו אשם תלוי במעילה דיון במחלוקת התנאים בשאלת הבאת אשם תלוי על ספק מעילה. דף יומיומי כריתות
הרב אברהם סתיו איסור חל על איסור בקדשים דיון בכלל שאין איסור חל על איסור בקדשים. דף יומיומי כריתות
הרב ירון בן צבי בין מעשה למעשה נעסוק בהבדל בין מקרים שונים בהם אדם עשה פעולה של השתחוויה לפסל. דף יומיומי כריתות
הרב ירון בן צבי לחם קלי וכרמל דיון במספר האיסורים הקיימים בדין `חדש` וביחס ביניהם. דף יומיומי כריתות
הרב ירון בן צבי מחשבת הלב נעסוק בהגדרת דין מגדף. דף יומיומי כריתות
הרב ירון בן צבי קרבן אשם ושפחה חרופה ננסה להסביר מדוע אדם שבא על שפחה חרופה מביא קרבן אשם. דף יומיומי כריתות
הרב ירון בן צבי קטן פטור נעסוק בדין של קטן שבא על שפחה חרופה. דף יומיומי כריתות
הרב ירון בן צבי אדם כנגד עדים דיון לגבי הצורך בהתראה בחטאים שונים דף יומיומי כריתות
הרב ירון בן צבי חובת הבאת אשם נברר מדוע אדם מחוייב להביא קרבן אשם. דף יומיומי כריתות
הרב ירון בן צבי שחיטת אשם תלוי מחוץ לעזרה דיון בשאלה האם שחיטת אשם תלוי מחוץ לעזרה נידון כספק. דף יומיומי כריתות
הרב ירון בן צבי מתעסק נעסוק בהגדרת מהות ה`מתעסק`. דף יומיומי כריתות
הרב ירון בן צבי כפרה דף יומיומי כריתות

עמודים