מסכת מנחות
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביהוד שורץ עשירות וחיסכון סוגייתינו מציינת שתי שיטות למדידת שיעור השמן במנורה, ומבססת אותן על שני עקרונות: `אין עניות במקום עשירות`, ו`התורה חסה על ממונם של ישראל`. נדון ביחס שבין שני העקרונות. דף יומיומי מנחות
הרב אביהוד שורץ אופיו הכפול של לחם הפנים נעמוד על אופיו הכפול של לחם הפנים: כחלק ממבנה המקדש, וכקורבן עצמאי. דף יומיומי מנחות
הרב אביהוד שורץ מלאכות הדוחות את השבת ר' עקיבא קובע שכל מלאכה שניתן לעשותה מערב שבת אינה דוחה את השבת. נדון במשמעותה של קביעה זו במשנתנו, ובמחלוקת הנרחבת בין ר' עקיבא ור' אליעזר בעניינה. דף יומיומי מנחות
הרב אביהוד שורץ טומאת אוכלים באיסורי הנאה נדון בחידושו של ה`אור שמח` בדבר היחס שבין טומאת אוכלים בדבר שהיה ראוי לאכילה בעבר, ובין הכלל `כל העומד להיזרק כזרוק דמי`. דף יומיומי מנחות
הרב אביהוד שורץ כל הראוי לבילה אין בילה מעכבת בו בסוגיתנו הנחיל ר' זירא את קביעתו העקרונית שלפיה `כל הראוי לבילה אין בילה מעכבת בו`. נזכיר מקצת הדוגמאות שבהן יישמו חז`ל כלל זה, ונציע סברה אפשרית. דף יומיומי מנחות
הרב אביהוד שורץ בית חוניו ר' מאיר ור' יהודה נחלקו בדבר טיבו של מקדש חוניו. נדון בסיפור המעשה, ונציע הסבר אפשרי לשיטתו של ר' יהודה. דף יומיומי מנחות
הרב אביהוד שורץ מעלה אני עליהן כאילו הן מקטירין הדרן למסכתות זבחים ומנחות. דף יומיומי מנחות
הרב אברהם סתיו קמיצת פסול בעיון זה נדון בדעת בן בתירא ביחס לפסול שקמץ ונתן בכלי. דף יומיומי מנחות
הרב אברהם סתיו מנחה על גבי קרקע מהו תפקידה של הגבההת הכלי בעבודות המנחה? ומדוע היא נדרשת רק בקידוש הקומץ? דף יומיומי מנחות
הרב אברהם סתיו ליקוט לבונה בגמרא נאמר שליקוט לבונה בזר פסול. האם אמירה זו תלויה בהבנה שהולכה שלא ברגל שמה הולכה? דף יומיומי מנחות
הרב אברהם סתיו פיגול בחלק מהקרבן בעיון זה נדן במחלוקת רבי יוסי ורבנן בדין המפגל חלק מהקרבן. דף יומיומי מנחות
הרב אברהם סתיו ברית מלח בעיון זה נבחן את דין מליחת הקרבן ונדון האם יש דין הקרבה במלח או רק דין שהקרבן יהיה מומלח. דף יומיומי מנחות
הרב אברהם סתיו דם שבישלו דם שבישלו פסול לזריקה. האם זהו פסול מהותי בדם או חוסר אפשרות טכנית לבצע את הזריקה? דף יומיומי מנחות
הרב אברהם סתיו דברים המעכבים זה את זה מהי משמעות האמירה ששני חלקי מצווה מעכבים זה את זה? דף יומיומי מנחות
הרב אברהם סתיו מנורה משאר מתכות מהו מעמדה של מנורת המקדש שנעשתה משאר מתכות? ומה היחס בינה ובין מנורה מזהב? דף יומיומי מנחות
הרב אברהם סתיו תפילין של רש"י ותפילין של ר"ת בעיון זה נדון במשמעותה הרוחנית של מחלוקת רש`י ורבנו תם בסדר פרשיות התפילין. דף יומיומי מנחות
הרב אברהם סתיו אותיות ש-ד-י בתפילין האם אותיות ש-ד-י שבתפילין נחשבות ככתיבה גמורה או כצורה בעלמא? דף יומיומי מנחות
הרב אברהם סתיו אופי מצוות ציצית מהי המשמעות של הגדרת מצוות ציצית כחובת גברא או חובת טלית לעניין החיוב ללבוש ציצית? דף יומיומי מנחות
הרב אברהם סתיו ברכת המצוות בעיון זה נדון בשיטות השונות ביחס למצוות שמברכים עליהן ומצוות שאין מברכים עליהן. דף יומיומי מנחות
הרב אברהם סתיו כבשי עצרת ששחטן שלא לשמן בעיון זה נדון בשיטת רש`י ביחס לכבשי עצרת ששחטן שלא לשמן. דף יומיומי מנחות
הרב אברהם סתיו תדיר ומקודש מהו היחס בין שאלת העדיפות של תדיר ומקודש בסוגייתנו ובין שאלת סדר ההקרבה של תדיר ומקודש בגמרא בזבחים? דף יומיומי מנחות
הרב אברהם סתיו איסורי חמץ בשיירי מנחה מה היחס בין האיסור להחמיץ את המנחה ובין האיסור לאפות מנחה שהוחמצה? דף יומיומי מנחות
הרב אברהם סתיו מחמץ אחר מחמץ בעיון זה נדון בפירושו ומשמעותו של דין `מחמץ אחר מחמץ` במנחה. דף יומיומי מנחות
הרב אברהם סתיו אופן התנופה ומשמעותה מהי משמעותה של הנפת שתי הלחם למעלה ולמטה וכנגד ארבע הרוחות? דף יומיומי מנחות
הרב אברהם סתיו מנחת חלות ורקיקים בעיון זה נדון בדעת רבי שמעון שאפשר להביא מנחת מאפה מחצה חלות ומחצה רקיקים. דף יומיומי מנחות

עמודים