מסכת מנחות
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביהוד שורץ מנחות דף סא – תנופה בביכורים בגמרא בסוגייתנו מבואר שלדעת ר' אליעזר בן יעקב ולדעת ר' יהודה יש לקיים מצות תנופה בביכורים. לאור דבריו של ר' יהודה במשנה במסכת ביכורים, נדון במשמעות תנופה זו.
הרב אביהוד שורץ מנחות דף סז – גזירת בעלי כיסים נדון במחלוקת הראשונים בביאורה של גזירת "בעלי כיסין" הנזכרת בסוגייתנו.
הרב אביהוד שורץ מנחות דף סח – יום הנף: בהלכה ובאגדה תנאים ואמוראים בסוגייתנו עסקו במעמדו של "יום הנף" – יום ט"ז בניסן. נעיין במדרש האגדה, ונעמוד על משמעותו הרוחנית והרעיונית של "יום הנף".
הרב אביהוד שורץ מנחות דף עד – חטאת כהן בסוגייתנו נאמר שכהן רשאי להקריב את קרבנותיו אף בקרבנות הבאים לכפר. נדון בהלכה זו.
הרב אביהוד שורץ מנחות דף עה – פתיתה במשנה נאמר שכל המנחות חייבות בפתיתה. נדון במשמעותה של חובה זו.
הרב אביהוד שורץ מנחות דף פא – פרשנות נדרים סוגייתנו עוסקת באדם המעוניין להתחייב בלחמי תודה בלי זבח, או בזבח תודה בלי לחם. נבחן את משמעותה של הלכה זו בנוגע לענייני הפלאה ונדרים.
הרב אביהוד שורץ מנחות דף פב – שלמים ומעשר שני הגמרא בדפים פ"א-פ"ב עוסקת באפשרות להביא שלמים ותודה ממעות מעשר שני. נדון בזיקה העקרונית שבין שלמים ומעשר.
הרב אביהוד שורץ מנחות דף פח – שבעה כלים במשנה נאמר שבמקדש היו שבעה כלים למדידת נוזלים, ובגמרא מבואר כי "גמרא גמירי לה". נדון במשמעות קביעה זו, ובשאלת תפקידם של שבעת הכלים.
הרב אביהוד שורץ מנחות דף פט – עשירות וחיסכון סוגייתנו מציינת שתי שיטות למדידת שיעור השמן במנורה, ומבססת אותן על שני עקרונות: "אין עניות במקום עשירות", ו"התורה חסה על ממונם של ישראל". נדון ביחס שבין שני העקרונות.
הרב אביהוד שורץ מנחות דף צה – אופיו הכפול של לחם הפנים נעמוד על אופיו הכפול של לחם הפנים: כחלק ממבנה המקדש, וכקורבן עצמאי.
הרב אביהוד שורץ מנחות דף צו – מלאכות הדוחות את השבת ר' עקיבא קובע שכל מלאכה שניתן לעשותה מערב שבת אינה דוחה את השבת. נדון במשמעותה של קביעה זו במשנתנו, ובמחלוקת הנרחבת בין ר' עקיבא ור' אליעזר בעניינה.
הרב אביהוד שורץ מנחות דף קב – טומאת אוכלים באיסורי הנאה נדון בחידושו של ה"אור שמח" בדבר היחס שבין טומאת אוכלים בדבר שהיה ראוי לאכילה בעבר, ובין הכלל "כל העומד להיזרק כזרוק דמי".
הרב אביהוד שורץ מנחות דף קג – כל הראוי לבילה אין בילה מעכבת בו בסוגייתנו הנחיל ר' זירא את קביעתו העקרונית שלפיה "כל הראוי לבילה אין בילה מעכבת בו". נזכיר מקצת הדוגמאות שבהן יישמו חז"ל כלל זה, ונציע סברה אפשרית.
הרב אביהוד שורץ מנחות דף קט - בית חוניו ר' מאיר ור' יהודה נחלקו בדבר טיבו של מקדש חוניו. נדון בסיפור המעשה, ונציע הסבר אפשרי לשיטתו של ר' יהודה.
הרב אביהוד שורץ מנחות דף קי – מעלה אני עליהן כאילו הן מקטירין הדרן למסכתות זבחים ומנחות.
הרב אברהם סתיו מנחות דף ו – קמיצת פסול בעיון זה נדון בדעת בן בתירא ביחס לפסול שקמץ ונתן בכלי.
הרב אברהם סתיו מנחות דף ז – מנחה על גבי קרקע מהו תפקידה של הגבהת הכלי בעבודות המנחה? ומדוע היא נדרשת רק בקידוש הקומץ?
הרב אברהם סתיו מנחות דף יג – ליקוט לבונה בגמרא נאמר שליקוט לבונה בזר פסול. האם אמירה זו תלויה בהבנה שהולכה שלא ברגל שמה הולכה?
הרב אברהם סתיו מנחות דף יד – פיגול בחלק מהקרבן בעיון זה נדון במחלוקת רבי יוסי ורבנן בדין המפגל חלק מהקרבן.
הרב אברהם סתיו מנחות דף כ – ברית מלח בעיון זה נבחן את דין מליחת הקרבן ונדון האם יש דין הקרבה במלח או רק דין שהקרבן יהיה מומלח.
הרב אברהם סתיו מנחות דף כא – דם שבישלו דם שבישלו פסול לזריקה. האם זהו פסול מהותי בדם או חוסר אפשרות טכנית לבצע את הזריקה?
הרב אברהם סתיו מנחות דף כז – דברים המעכבים זה את זה מהי משמעות האמירה ששני חלקי מצוה מעכבים זה את זה?
הרב אברהם סתיו מנחות דף כח – מנורה משאר מתכות מהו מעמדה של מנורת המקדש שנעשתה משאר מתכות? ומה היחס בינה ובין מנורה מזהב?
הרב אברהם סתיו מנחות לד – תפילין של רש"י ותפילין של ר"ת בעיון זה נדון במשמעותה הרוחנית של מחלוקת רש"י ורבנו תם בסדר פרשיות התפילין.
הרב אברהם סתיו מנחות דף לה – אותיות ש-ד-י בתפילין האם אותיות ש-ד-י שבתפילין נחשבות ככתיבה גמורה או כצורה בעלמא?

עמודים