מסכת מנחות
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אברהם סתיו מנחות דף מא – אופי מצוות ציצית מהי המשמעות של הגדרת מצוות ציצית כחובת גברא או חובת טלית לעניין החיוב ללבוש ציצית?
הרב אברהם סתיו מנחות דף מב – ברכת המצוות בעיון זה נדון בשיטות השונות ביחס למצוות שמברכים עליהן ומצוות שאין מברכים עליהן.
הרב אברהם סתיו מנחות דף מח – כבשי עצרת ששחטן שלא לשמן בעיון זה נדון בשיטת רש"י ביחס לכבשי עצרת ששחטן שלא לשמן.
הרב אברהם סתיו מנחות דף מט – תדיר ומקודש מהו היחס בין שאלת העדיפות של תדיר ומקודש בסוגייתנו ובין שאלת סדר ההקרבה של תדיר ומקודש בגמרא בזבחים?
הרב אברהם סתיו מנחות דף נה – איסורי חמץ בשיירי מנחה מה היחס בין האיסור להחמיץ את המנחה ובין האיסור לאפות מנחה שהוחמצה?
הרב אברהם סתיו מנחות דף נו – מחמץ אחר מחמץ בעיון זה נדון בפירושו ומשמעותו של דין "מחמץ אחר מחמץ" במנחה.
הרב אברהם סתיו מנחות דף סב – אופן התנופה ומשמעותה מהי משמעותה של הנפת שתי הלחם למעלה ולמטה וכנגד ארבע הרוחות?
הרב אברהם סתיו מנחות דף סג – מנחת חלות ורקיקים בעיון זה נדון בדעת רבי שמעון שאפשר להביא מנחת מאפה מחצה חלות ומחצה רקיקים.
הרב אברהם סתיו מנחות דף סט – חיטים שזרען בקרקע האם חיטים שנזרעו בקרקע הופכות לגידולי קרקע באופן מוחלט או רק לעניינים מסויימים?
הרב אברהם סתיו מנחות דף ע – חמשת מיני דגן מהם גדרי הצירוף של חמשת מיני הדגן זה עם זה לעניין כלאים, מצה והפרשת חלה?
הרב אברהם סתיו מנחות דף עו – מספר החלות במנחות מהי משמעותה של חלוקת המנחות למספר חלות?
הרב אברהם סתיו מנחות דף עז – תרומת לחמי תודה בעיון זה נדון במשמעותו של שיעור תרומת לחמי תודה.
הרב אברהם סתיו מנחות דף פג – הבאת מנחת העומר ושתי הלחם מן החדש בעיון זה נדון בצורך להביא את העומר ואת שתי הלחם מתבואה חדשה.
הרב אברהם סתיו מנחות דף פד – הבאת ביכורים ומנחות מן המובחר בעיון זה נדון ביחס שבין החיוב להביא ביכורים מן המובחר ובין הדין המקביל בשאר מנחות.
הרב אברהם סתיו מנחות דף צ – קדושת מידות הלח והיבש מדוע קיים חילוק בין קדושת מידות הלח ובין קדושת מידות היבש?
הרב אברהם סתיו מנחות צא – נסכים בקרבנות חובה מה עומד מאחורי החלוקה בין קרבנות שיש עמם נסכים ובין קרבנות שאין עמם נסכים?
הרב אברהם סתיו מנחות דף צז – שולחנו של אדם מכפר כיצד ומדוע שולחנו של אדם מכפר עליו?
הרב אברהם סתיו מנחות דף צח – סידור חלות לחם הפנים בעיון זה נדון ביחס שבין הדינים השונים בסידור חלות לחם הפנים.
הרב אברהם סתיו מנחות דף קד – הבאת קרבנות בשותפות מדוע ניתן להביא קרבנות עוף ובהמה בשותפות ולא ניתן לעשות כן במנחה?
הרב אברהם סתיו מנחות דף קה – האומר הרי עלי מנחה מהו היחס שבין מנחת סולת ובין שאר המנחות?
הרב ברוך וינטרוב מנחות דף ב – המנחות לעומת הזבחים פתיחה למסכת מנחות - רבי שמעון מצביע על כך שבמנחות המעשים משקפים את כוונת המקריב, מה שאין כן בזבחי בהמה. מהו שורשו של הבדל זה? דברי הרב קוק בעניין החלפת הקרבנות במנחות לעתיד לבוא.
הרב ברוך וינטרוב מנחות דף ג – מנחת מחבת ומרחשת האם ישנה משמעות לאופנים השונים של עשיית המנחה אליבא דרבי שמעון?
הרב ברוך וינטרוב מנחות דף ח – קידוש מנחת חביתין וחצי עשרון למנחה מהו היחס בין מחלוקת רב ורבי יוחנן לגבי קידוש מנחת חביתין לבין מחלוקת רבי יוחנן ורבי אלעזר לגבי קידוש עשרון למנחה? האם אי קידושו של חצי העשרון הוא דין במנחה המתקדשת או בכלי המקדש?
הרב ברוך וינטרוב מנחות דף ט – קדושת סולת וקדושת מנחה מהו היחס בין שתי המחלוקות של רבי יוחנן וריש לקיש, האחת לגבי הכשרת המנחה ליפסל ביוצא כבר מעת הבלילה, והשניה לגבי קביעת כמות המנחה עוד קודם הקמיצה? האם רבי יוחנן וריש לקיש הפכו את דעותיהם? האם בלילה צריכה כלי שרת?
הרב ברוך וינטרוב מנחות דף י – מקום נתינת שמן אשם מצורע האם השמן הניתן על המצורע צריך להנתן דווקא על מקום הדם?

עמודים