מסכת מנחות
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ברוך וינטרוב מנחות דף טו – פיגול בתודה, כבשים ולחמיהם מדוע הזבח מפגל את הלחם ולא להפך? מה שורש הספק האם כחצי זית מן הלחם ומן הזבח מצטרפים לפיגול?
הרב ברוך וינטרוב מנחות דף טז – פיגול בחצי מתיר בעבודות שאינן מתירות מהי סברת חכמים, הסוברים כי 'אין פיגול בחצי מתיר'? ביאור מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש לגבי עבודות שאינן מתירות כגון הולכת הקומץ.
הרב ברוך וינטרוב מנחות דף יז – גדרי אכילת מזבח כאכילה לעניין פיגול מדוע לא ניתן לחשב מחשבת אכילה חוץ לזמנו על הנקטרים? האם אכילת אש של מזבח דומה לאכילת אדם?
הרב ברוך וינטרוב מנחות דף כב – נתערב קומצה בקומץ חברתה האם יש להקטיר שני קמצים שנתערבו זה בזה ביחד, או שניתן לחלק את התערובת לשני חלקים? מחלוקת החפץ חיים והחזו"א בביאור דברי הרמב"ם.
הרב ברוך וינטרוב מנחות דף כג – בתר בטל ובתר מבטל 'בתר בטל אזלינן או בתר מבטל אזלינן' – הצעה בביאור מחלוקת האמוראים על פי שתי אפשרויות בהבנת שיטת רבי יהודה ש'מין במינו לא בטל'.
הרב ברוך וינטרוב מנחות דף כד – צירוף כלי שני דינים בצירוף כלי – חיבור ממשי וחיבור מקום.
הרב ברוך וינטרוב מנחות דף כה – ריצוי ציץ בגדרי כפרת הציץ על קרבנות שנטמאו וכהנים שנטמאו.
הרב ברוך וינטרוב מנחות דף כט – משה רבינו, רבי עקיבא והתגים ביאור האגדתא המספרת על מפגשו של משה רבינו ברבי עקיבא; תפקיד התגים בספר התורה כמקור לכח הדרשה, וגבולותיו של כח זה.
הרב ברוך וינטרוב מנחות דף ל – מצות כתיבת ספר תורה מהו גדרה של מצות כתיבת ספר תורה – איפשור הלימוד, או עצם הכתיבה?
הרב ברוך וינטרוב מנחות דף לא – קרע בספר תורה מהו הפסול במקרה של קרע ביריעת ספר התורה, והאם יש צורך לתפרו בגידים דווקא?
הרב ברוך וינטרוב מנחות דף לו – ברכות התפילין ביאור המחלוקת האם מברכים ברכה אחת על תפילין של יד ותפילין של ראש, או שתי ברכות נפרדות.
הרב ברוך וינטרוב מנחות דף לז – הנחת תפילין על יד שמאל ביאור דין שמאל בתפילין
הרב ברוך וינטרוב מנחות דף לח – חיוב התכלת והלבן בציצית היחס בין הלבן והתכלת במצות הציצית
הרב ברוך וינטרוב מנחות דף מד – הטלת ציצית בטלית שאולה מדוע לאחר ל' יום מתחייבת טלית שאולה בהטלת ציצית? האם השואל ציצית לצורך מעבר לפני התיבה או עליה לתורה צריך לברך עליה?
הרב ברוך וינטרוב מנחות דף מה – איסור אכילת נבלה וטרפה לכהנים מדוע דווקא לגבי איסור נבלה וטרפה היתה הו"א שכהנים יותרו בו?
הרב ברוך וינטרוב מנחות דף נ – שני דינים בתמיד מהו ההבדל בין מזבח שכבר נתחנך למזבח שעוד לא נתחנך לעניין הבאת תמיד של בין הערבים במקרה בו נתבטל תמיד של שחר?
הרב ברוך וינטרוב מנחות דף נא – מנחת חביתי כהן גדול האם חביתי כהן גדול הינם קרבן יחיד או קרבן ציבור?
הרב ברוך וינטרוב מנחות דף נב – חביתי כהן גדול המוקרבים שלא על ידי כהן גדול רבי חייא בר אבא נסתפק האם לאחר מותו של הכהן הגדול יש להקריב עשרון שלם בבקר ועשרון שלם בערב, או עשרון בבקר ודיו. האם יש קשר בין ספק זה לבין מחלוקת אבא יוסי בן דוסתאי וחכמים לגבי מידת הלבונה המוקטרת עם חצי העשרון בעת שהכהן הגדול הוא המקריב את החביתין? האם שני מעשי ההקרבה של החביתין נפרדים לחלוטין, או מתייחסים זה לזה?
הרב ברוך וינטרוב מנחות דף נז – חימוץ מנחות ובישול בשבת מה בין הנחת שאור על גבי עיסת מנחות לבין הנחת בשר על גבי גחלים בשבת?
הרב ברוך וינטרוב מנחות דף נח – שיעור איסור שאור ודבש וטעם האיסור מהו השיעור המחייב בהקטרת דבש, והאם האיסור הוא מצד הטעם או עצם החפצא?
הרב ברוך וינטרוב מנחות דף נט – נתינת שמן ולבונה על מנחת חוטא בגדרי האיסור והפסול של הוספת שמן ולבונה על גבי מנחת חוטא.
הרב ברוך וינטרוב מנחות דף סד – בתר מחשבתו אזלינן או בתר מעשיו אזלינן האם אדם שחשב שהוא מחלל שבת לצורך פיקוח נפש, ונתברר שלא הציל, מחוייב חטאת?
הרב ברוך וינטרוב מנחות דף סה – דרוש על ויכוח ריב"ז והצדוקים הצדוקים והבייתוסים נחלקו עם הפרושים לגבי מועד הבאת העומר, וממילא זמן ספירת העומר וחג השבועות. בגמרא מתואר דיון שנערך בעניין בין רבן יוחנן בן זכאי לבין אחד מזקני הבייתוסים, אשר במשמעויותיו נעיין בעיון זה.
הרב ברוך וינטרוב מנחות דף סו – מצות ספירת העומר חקירה ביסוד מצות ספירת העומר וחיובה בזמן הזה, שיטת רבינו ירוחם לחלק בין מניית הימים למניית השבועות.
הרב ברוך וינטרוב מנחות דף עא – איסור קצירה קודם העומר נדון ביסוד איסור קצירת תבואה חדשה קודם העומר – האם הוא איסור על מעשה הקצירה, או איסור משום תוצאת התבואה האסורה? הצעה לביאור מחלוקת התלמודים ופסק הרמב"ם בנושא.

עמודים