מסכת מנחות
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביהוד שורץ מנחת העומר שנקמצה שלא לשמה רב וריש לקיש נחלקו בדינה של מנחת העומר שנקמצה שלא לשמה. נעמוד על הזיקה שבין מחלוקתם ובין עצם דין המשנה בדבר זבחים או מנחות שמצד אחד כשרים אך מצד שני אינם עולים לשם חובה. דף יומיומי מנחות
הרב אביהוד שורץ ממשקה ישראל הגמרא בדפים ה'-ו' עוסקת בכלל ההלכתי `ממשקה ישראל`, הקובע שאין להקריב דבר מה האסור באכילה על גבי המזבח. נדון בקצרה בכלל זה. דף יומיומי מנחות
הרב אביהוד שורץ אצבעות הקמיצה נדון באופן המעשי לקמיצה, וכן בברייתא הנזכרת בסוגייתינו בדבר תפקידן של חמש האצבעות שביד. דף יומיומי מנחות
הרב אביהוד שורץ הקטרת לבונה פחות מכזית אגב עניין שיעור הקטרת הלבונה לעניין פיגול, נזכיר בקצרה שני יסודות: האחד ביחס ליחסי המנחה והלבונה, והשני ביחס לאופיה של `אכילת המזבח`. דף יומיומי מנחות
הרב אביהוד שורץ מעשה ברבי אלעזר בן שמוע - על דרכו של רבי בעריכת המשנה על רקע התוספתא הארוכה בעניין מחשבת הינוח, נדון בדרכו של רבי בעריכת המשנה. דף יומיומי מנחות
הרב אביהוד שורץ הגשה בסדר הקרבת המנחה מוצאים אנו פעולות המתבצעות על ידי הבעלים, ופעולות אחרות המתבצעות על ידי הכהנים. אחת הפעולות המתבצעות על ידי הכהנים היא הגשה, ובה נדון בעיון זה. דף יומיומי מנחות
הרב אביהוד שורץ ריצוי ציץ בגדרי כפרת הציץ על קרבנות שנטמאו וכהנים שנטמאו דף יומיומי מנחות
הרב אביהוד שורץ קידוש קומץ בכלי נדון בדעת ר' שמעון, הסבור שאין צורך לקדש את הקומץ בכלי. דף יומיומי מנחות
הרב אביהוד שורץ כוחו של מנהג סוגייתינו קובעת שרב הולך אחר המנהג. נדון במשמעותה של קביעה זו, לאור תשובה של המהרי`ק. דף יומיומי מנחות
הרב אביהוד שורץ ישמור צאתך ובואך הגמרא קובעת כי המזוזה שומרת על ביתו של אדם. נדון במשמעות קביעה זו. דף יומיומי מנחות
הרב אביהוד שורץ קשר הציצית שיטות רבות נאמרו לגבי קשירת חוטי הציצית. ההלכה היחידה שמעכבת מדאורייתא היא זו הדורשת לקשור קשר עליון, ובה יעסוק עיון זה. דף יומיומי מנחות
הרב אביהוד שורץ מיני הבגדים החייבים בציצית על רקע דברי הגמרא בסוגייתינו בדבר פטור בגד של עור מציצית, נחלקו פוסקי הדור האחרון בחיובם של בגדי ניילון למיניהם בציצית. נדון במחלוקת זו. דף יומיומי מנחות
הרב אביהוד שורץ הלחם והכבשים - הקדמה לסוגיות שתי הלחם הגמרא בדפים מ`ה-מ`ט עוסקת בשאלות שונות הנוגעות למנחת `שתי הלחם` ולכבשי השלמים המוקרבים עימה. נדון במקורות הסוגיה במקראות, וביסוד הזיקה בין הלחם והכבשים. דף יומיומי מנחות
הרב אביהוד שורץ חמץ ומצה שתי הלחם באים מן החמץ. לאור דברי הרמב`ן בפירושו לתורה, ולכבוד סיומו של חג המצות, נדון במשמעות החמץ ומצה בנוגע לקורבנות, ובכלל. דף יומיומי מנחות
הרב אביהוד שורץ לישה בפושרין במשנה נאמר שיש ללוש את המנחה בפושרין. נדון בטעמה של הלכה זו, מתוך השוואה לדין לישת מצה במים שלנו. דף יומיומי מנחות
הרב אביהוד שורץ תוספת מים למנחת חוטא האמוראים נחלקו האם יש להוסיף מים למנחת חוטא. נדון בתוספת המים למנחות באופן כללי, וכן באופיה המיוחד של מנחת חוטא. דף יומיומי מנחות
הרב אביהוד שורץ תנופה והגשה המשנה בדף ס' עוסקת בתנופה ובהגשה, ומוסיפה שהתנופה קודמת להגשה. נדון בהלכה זו ובמשמעותה. דף יומיומי מנחות
הרב אביהוד שורץ תנופה בביכורים בגמרא בסוגייתינו מבואר שלדעת ר' אליעזר בן יעקב ולדעת ר' יהודה, יש לקיים מצות תנופה בביכורים. לאור דבריו של ר' יהודה במשנה במסכת ביכורים, נדון במשמעות תנופה זו. דף יומיומי מנחות
הרב אביהוד שורץ גזרת בעלי כיסים נדון במחלוקת הראשונים בביאורה של גזירת `בעלי כיסין` הנזכרת בסוגייתינו. דף יומיומי מנחות
הרב אביהוד שורץ יום הנף: בהלכה ובאגדה תנאים ואמוראים בסוגייתינו עסקו במעמדו של `יום הנף` - יום ט`ז בניסן. נעיין במדרש האגדה, ונעמוד על משמעותו הרוחנית והרעיונית של `יום הנף`. דף יומיומי מנחות
הרב אביהוד שורץ פתיתה במשנה נאמר שכל המנחות חייבות בפתיתה. נדון במשמעותה של חובה זו. דף יומיומי מנחות
הרב אביהוד שורץ חטאת כהן בסוגיתנו נאמר שכהן רשאי להקריב את קורבנותיו אף בקורבנות הבאים לכפר. נדון בהלכה זו. דף יומיומי מנחות
הרב אביהוד שורץ פרשנות נדרים סוגייתינו עוסקת באדם המעוניין להתחייב בלחמי תודה בלי זבח, או בזבח תודה בלי לחם. נבחן את משמעותה של הלכה זו בנוגע לענייני הפלאה ונדרים. דף יומיומי מנחות
הרב אביהוד שורץ שלמים ומעשר שני הגמרא בדפים פ`א-פ`ב עוסקת באפשרות להביא שלמים ותודה ממעות מעשר שני. נדון בזיקה העקרונית שבין שלמים ומעשר. דף יומיומי מנחות
הרב אביהוד שורץ שבעה כלים במשנה נאמר שבמקדש היו שבעה כלים למדידת נוזלים, ובגמרא מבואר כי `גמרא גמירי לה`. נדון במשמעות קביעה זו, ובשאלת תפקידם של שבעת הכלים. דף יומיומי מנחות

עמודים