מסכת מנחות
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אברהם סתיו חיטים שזרען בקרקע האם חיטים שנזרעו בקרקע הופכות לגידולי קרקע באופן מוחלט או רק לעניינים מסויימים? דף יומיומי מנחות
הרב אברהם סתיו חמשת מיני דגן מהם גדרי הצירוף של חמשת מיני הדגן זה עם זה לעניין כלאים, מצה והפרשת חלה? דף יומיומי מנחות
הרב אברהם סתיו מספר החלות במנחות מהי משמעותה של חלוקת המנחות למספר חלות? דף יומיומי מנחות
הרב אברהם סתיו תרומת לחמי תודה בעיון זה נדון במשמעותו של שיעור תרומת לחמי תודה. דף יומיומי מנחות
הרב אברהם סתיו הבאת מנחת העומר ושתי הלחם מן החדש בעיון זה נדון בצורך להביא את העומר ואת שתי הלחם מתבואה חדשה. דף יומיומי מנחות
הרב אברהם סתיו הבאת ביכורים ומנחות מן המובחר בעיון זה נדון ביחס שבין החיוב להביא ביכורים מן המובחר ובין הדין המקביל בשאר מנחות. דף יומיומי מנחות
הרב אברהם סתיו קדושת מידות הלח והיבש מדוע קיים חילוק בין קדושת מידות הלח ובן קדושת מידות היבש? דף יומיומי מנחות
הרב אברהם סתיו נסכים בקרבנות חובה מה עומד מאחורי החלוקה בין קרבנות שיש עמם נסכים ובין קרבנות שאין עמם נסכים? דף יומיומי מנחות
הרב אברהם סתיו שולחנו של אדם מכפר כיצד ומדוע שולחנו של אדם מכפר עליו? דף יומיומי מנחות
הרב אברהם סתיו סידור חלות לחם הפנים בעיון זה נדון ביחס שבין הדינים השונים בסידור חלות לחם הפנים. דף יומיומי מנחות
הרב אברהם סתיו הבאת קרבנות בשותפות מדוע ניתן להביא קרבנות עוף ובהמה בשותפות ולא ניתן לעשות כן במנחה? דף יומיומי מנחות
הרב אברהם סתיו האומר הרי עלי מנחה מהו היחס שבין מנחת סולת ובין שאר המנחות? דף יומיומי מנחות
הרב ברוך וינטרוב המנחות לעומת הזבחים פתיחה למסכת מנחות - רבי שמעון מצביע על כך שבמנחות המעשים משקפים את כוונת המקריב, מה שאין כן בזבחי בהמה. מהו שורשו של הבדל זה? דברי הרב קוק בעניין החלפת הקרבנות במנחות לעתיד לבוא. דף יומיומי מנחות
הרב ברוך וינטרוב מנחת מחבת ומרחשת האם ישנה משמעות לאופנים השונים של עשיית המנחה אליבא דרבי שמעון? דף יומיומי מנחות
הרב ברוך וינטרוב קידוש מנחת חביתין וחצי עשרון למנחה מהו היחס בין מחלוקת רב ורבי יוחנן לגבי קידוש מנחת חביתין לבין מחלוקת רבי יוחנן ורבי אלעזר לגבי קידוש עשרון למנחה? האם אי קידושו של חצי העשרון הוא דין במנחה המתקדשת או בכלי המקדש? דף יומיומי מנחות
הרב ברוך וינטרוב קדושת סולת וקדושת מנחה מהו היחס בין שתי המחלוקות של רבי יוחנן וריש לקיש, האחת לגבי הכשרת המנחה ליפסל ביוצא כבר מעת הבלילה, והשניה לגבי קביעת כמות המנחה עוד קודם הקמיצה? האם רבי יוחנן וריש לקיש הפכו את דעותיהם? האם בלילה צריכה כלי שרת? דף יומיומי מנחות
הרב ברוך וינטרוב מקום נתינת שמן המצורע האם השמן הניתן על המצורע צריך להנתן בדווקא על מקום הדם? דף יומיומי מנחות
הרב ברוך וינטרוב פיגול בתודה, כבשים ולחמיהם מדוע הזבח מפגל את הלחם ולא להפך? מה שורש הספק האם כחצי זית מן הלחם ומן הזבח מצטרפים לפיגול? דף יומיומי מנחות
הרב ברוך וינטרוב פיגול בחצי מתיר בעבודות שאינן מתירות מהי סברת חכמים, הסוברים כי 'אין פיגול בחצי מתיר'? ביאור מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש לגבי עבודות שאינן מתירות כגון הולכת הקומץ. דף יומיומי מנחות
הרב ברוך וינטרוב גדרי אכילת מזבח כאכילה לעניין פיגול מדוע לא ניתן לחשב מחשבת אכילה חוץ לזמנו על הנקטרים? האם אכילת אש של מזבח דומה לאכילת אדם? דף יומיומי מנחות
הרב ברוך וינטרוב נתערב קומצה בקומץ חברתה האם יש להקטיר שני קמצים שנתערבו זה בזה ביחד, או שניתן לחלק את התערובת לשני חלקים? מחלוקת החפץ חיים והחזו`א בביאור דברי הרמב`ם. דף יומיומי מנחות
הרב ברוך וינטרוב בתר בטל ובתר מבטל 'בתר בטל אזלינן או בתר מבטל אזלינן' – הצעה בביאור מחלוקת האמוראים על פי שתי אפשרויות בהבנת שיטת רבי יהודה, כי 'מין במינו לא בטל' דף יומיומי מנחות
הרב ברוך וינטרוב צירוף כלי שני דינים בצירוף כלי – חיבור ממשי וחיבור מקום דף יומיומי מנחות
הרב ברוך וינטרוב משה רבינו, רבי עקיבא והתגים ביאור האגדתא המספרת על מפגשו של משה רבינו ברבי עקיבא; תפקיד התגים בספר התורה כמקור לכח הדרשה, וגבולותיו של כח זה. דף יומיומי מנחות
הרב ברוך וינטרוב מצות כתיבת ספר תורה מהו גדרה של מצות כתיבת ספר תורה – איפשור הלימוד, או עצם הכתיבה? דף יומיומי מנחות

עמודים