מסכת מנחות
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ברוך וינטרוב קרע בספר תורה מהו הפסול במקרה של קרע ביריעת ספר התורה, והאם יש צורך לתפרו בגידים דווקא? דף יומיומי מנחות
הרב ברוך וינטרוב ברכות התפילין ביאור המחלוקת האם מברכים ברכה אחת על תפילין של יד ותפילין של ראש, או שתי ברכות נפרדות. דף יומיומי מנחות
הרב ברוך וינטרוב הנחת תפילין על יד שמאל ביאור דין שמאל בתפילין דף יומיומי מנחות
הרב ברוך וינטרוב חיוב התכלת והלבן בציצית היחס בין הלבן והתכלת במצות הציצית דף יומיומי מנחות
הרב ברוך וינטרוב גוון התכלת מהו גוון התכלת? האם הוא דומה לים, לעשבים, או לקשת? דף יומיומי מנחות
הרב ברוך וינטרוב הטלת ציצית בטלית שאולה מדוע לאחר ל' יום מתחייבת טלית שאולה בהטלת ציצית? האם השואל ציצית לצורך מעבר לפני התיבה או עליה לתורה צריך לברך עליה? דף יומיומי מנחות
הרב ברוך וינטרוב איסור אכילת נבלה וטרפה לכהנים מדוע דווקא לגבי איסור נבלה וטרפה היתה הו`א שכהנים יותרו בו? דף יומיומי מנחות
הרב ברוך וינטרוב שני דינים בתמיד מהו ההבדל בין מזבח שכבר נתחנך למזבח שעוד לא נתחנך לעניין הבאת תמיד של בין הערבים במקרה בו נתבטל תמיד של שחר? דף יומיומי מנחות
הרב ברוך וינטרוב מנחת חביתי כהן גדול האם חביתי כהן גדול הינם קרבן יחיד או קרבן ציבור? דף יומיומי מנחות
הרב ברוך וינטרוב חביתי כהן גדול המקורבים שלא על ידי כהן גדול רבי חייא בר אבא נסתפק האם לאחר מותו של הכהן הגדול יש להקריב עשרון שלם בבקר ועשרון שלם בערב, או עשרון בבקר ודיו. האם יש קשר בין ספק זה לבין מחלוקת אבא יוסי בן דוסתאי וחכמים לגבי מידת הלבונה המוקטרת עם חצי העשרון בעת שהכהן הגדול הוא המקריב את החביתין? האם שני מעשי ההקרבה של החביתין נפרדים לחלוטין, או מתייחסים זה לזה? דף יומיומי מנחות
הרב ברוך וינטרוב חימוץ מנחות ובישול בשבת מה בין הנחת שאור על גבי עיסת מנחות לבין הנחת בשר על גבי גחלים בשבת? דף יומיומי מנחות
הרב ברוך וינטרוב שיעור איסור שאור ודבש וטעם האיסור מהו השיעור המחייב בהקטרת דבש? והאם האיסור הוא מצד הטעם או עצם החפצא? דף יומיומי מנחות
הרב ברוך וינטרוב נתינת שמן ולבונה על מנחת חוטא בגדרי האיסור והפסול של הוספת שמן ולבונה על גבי מנחת חוטא דף יומיומי מנחות
הרב ברוך וינטרוב בתר מחשבתו אזלינן או בתר מעשיו אזלינן האם אדם שחשב שהוא מחלל שבת לצורך פיקוח נפש, ונתברר שלא הציל, מחוייב חטאת? דף יומיומי מנחות
הרב ברוך וינטרוב דרוש על ויכוח ריב"ז והצדוקים הצדוקים והבייתוסים נחלקו עם הפרושים לגבי מועד הבאת העומר, וממילא זמן ספירת העומר וחג השבועות. בגמרא מתואר דיון שנערך בעניין בין רבן יוחנן בן זכאי לבין אחד מזקני הבייתוסים, אשר במשמעויותיו נעיין בעיון זה. דף יומיומי מנחות
הרב ברוך וינטרוב מצות ספירת העומר חקירה ביסוד מצות ספירת העומר וחיובה בזמן הזה, שיטת רבינו ירוחם לחלק בין מניית הימים למניית השבועות דף יומיומי מנחות
הרב ברוך וינטרוב איסור קצירה קודם העומר ביסוד איסור קצירת תבואה חדשה קודם העומר - האם הוא איסור על מעשה הקצירה, או איסור משום תוצאת התבואה האסורה? הצעה לביאור מחלוקת התלמודים ופסק הרמב`ם בנושא. דף יומיומי מנחות
הרב ברוך וינטרוב מצות קצירת העומר הגמרא מקשרת בין השאלה האם תבואה שנקצרה ביום כשרה לעומר, לבין השאלה האם הקצירה תדחה שבת. אמנם, הרמב`ם מנתק קשר זה. בעיון נעמוד על יישובו של האבן ישראל לסתירה, ונעסוק בשאלה האם קצירת העומר הינה הכשר מצוה להקרבה או מצוה בפני עצמה. דף יומיומי מנחות
הרב ברוך וינטרוב חלוקת קדשים זה כנגד זה ביאור דין 'אין חולקין בקדשים' - האם מדובר בדין ממוני או באיסור משום ביזוי קדשים? דף יומיומי מנחות
הרב ברוך וינטרוב 'על בסמוך' בלחמי תודה ביאור מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש האם צריכים הלחמים להיות בתוך העזרה בעת שחיטת התודה, והמושג 'על בסמוך'. דף יומיומי מנחות
הרב ברוך וינטרוב היחס בין דין אם עלה לא ירד לבין קידוש הלחם הגמרא דנה בפסולים שונים, ובמשמעותם לשני דינים שונים – דין קידוש הלחם ודין אם עלו לא ירדו. מהו היחס שבין דינים אלו, והאם הם מלמדים זה על זה? דף יומיומי מנחות
הרב ברוך וינטרוב חיוב הבאת תודה וחטאת שלא מממון הקדש 'מתכפר אדם בשבח הקדש' – האם יש מקום לחלק בין חטאת לתודה? דף יומיומי מנחות
הרב ברוך וינטרוב פסול סולת וחיטין שהתליעו ביאור גדר פסול קמח מתולע למנחות, וקמח שנעשה מחיטים מתולעות. דף יומיומי מנחות
הרב ברוך וינטרוב איכות השמן הנצרכת במנורה ובמנחות האם הותר להביא במנחות שמן שאינו זך, או שההיתר נצרך דווקא להבאת השמן המשובח יותר? היחס שבין שמן המנורה לבין השמן שבמנחה. דף יומיומי מנחות
הרב ברוך וינטרוב פסולים בנסכים מהלכו של הגרי`ז לחלק בין שני סוגי פסול במנחות ונסכים – פסול הנובע מאיסור חיצוני למזבח, ומום בעצם הדבר. חילוק על פי זה בין יין ומים שנתגלו. דף יומיומי מנחות

עמודים