מסכת מנחות
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ברוך וינטרוב סמיכה בקרבנות האם סמיכה הוא דין בכפרה או בקרבן, ונפקא מינות שונות דף יומיומי מנחות
הרב ברוך וינטרוב סמיכה ביורשים ובגויים שתי נפקא מינות נוספות לשאלה האם חיוב הסמיכה הינו חיוב בקרבן או במקריב – סמיכה ביורש ובגוי. דף יומיומי מנחות
הרב ברוך וינטרוב אפית שתי הלחם ולחם הפנים שתי הלחם נילושות אחת אחת ונאפות אחת אחת – מדוע, והאם מותר לאפותן עם לחם חולין? דף יומיומי מנחות
הרב ברוך וינטרוב 'תמיד' בלחם הפנים ו'לא ימוש' בלימוד תורה מהו עיקר חידושו של רבי יוסי בהיתר סילוק לחם הפנים, וכיצד מתקיימת מצות התמיד? כיצד מהווה קריאת שמע שחרית וערבית קיום של 'לא ימוש', ומדוע אסר רבי ישמעאל לבן דמה בן אחותו לימוד חכמה יוונית? דף יומיומי מנחות
הרב ברוך וינטרוב קדושת גוף בקרבנות ובמנחות מדוע קרבנות מתקדשים קדושת הגוף על ידי הקדשה בפה, ואילו מנחות רק על ידי קידוש הכלי? האם קדושת הגוף חיונית בכלל להקרבת המנחה? דף יומיומי מנחות
הרב ברוך וינטרוב פדיון מנחות טהורות מהו שורש השיטה הסוברת כי לא ניתן לפדות מנחות טהורות קודם קדושה בכלי? היחס בין מנחות קודם קידוש כלי לשאר קדושת דמים. דף יומיומי מנחות
הרב ברוך וינטרוב הבאת שני גזרי עצים מהו מעמד נדבת עצים על פי חכמים – האם מדובר בקדושת הגוף או בקדושת דמים בלבד? מתי יש צורך להביא שני גזירין ומתי ניתן להסתפק בגזיר אחד? האם שאלה זו תלויה במחלוקת רבי וחכמים? דף יומיומי מנחות
הרב ברוך וינטרוב הנודר קטן והביא גדול מהי סברת חכמים, הטוענים שהנודר קטן יכול להביא גדול? והאם הם סוברים כך גם במחליף ממין למין? דף יומיומי מנחות
הרב ברוך וינטרוב המקדיש אחת מבהמותיו מה ההבדל בין המקדיש שור אחד משוורי לבין המפרש איזה הקדיש ושכח, מהו ספק שבידיעה ומהו ספק שבעצם? דף יומיומי מנחות
הרב אביהוד שורץ מנחות דף ד – מנחת העומר שנקמצה שלא לשמה רב וריש לקיש נחלקו בדינה של מנחת העומר שנקמצה שלא לשמה. נעמוד על הזיקה שבין מחלוקתם ובין עצם דין המשנה בדבר זבחים או מנחות שמצד אחד כשרים אך מצד שני אינם עולים לשם חובה.
הרב אביהוד שורץ מנחות דף ה – ממשקה ישראל הגמרא בדפים ה'-ו' עוסקת בכלל ההלכתי "ממשקה ישראל", הקובע שאין להקריב דבר מה האסור באכילה על גבי המזבח. נדון בקצרה בכלל זה.
הרב אביהוד שורץ מנחות דף יא – אצבעות הקמיצה נדון באופן המעשי לקמיצה, וכן בברייתא הנזכרת בסוגייתנו בדבר תפקידן של חמש האצבעות שביד.
הרב אביהוד שורץ מנחות דף יב – הקטרת לבונה פחות מכזית אגב עניין שיעור הקטרת הלבונה לעניין פיגול, נזכיר בקצרה שני יסודות: האחד בקשר ליחסי המנחה והלבונה, והשני ביחס לאופיה של "אכילת המזבח".
הרב אביהוד שורץ מנחות דף יח – מעשה ברבי אלעזר בן שמוע: על דרכו של רבי בעריכת המשנה על רקע התוספתא הארוכה בעניין מחשבת הינוח, נדון בדרכו של רבי בעריכת המשנה.
הרב אביהוד שורץ מנחות דף יט – הגשה בסדר הקרבת המנחה מוצאים אנו פעולות המתבצעות על ידי הבעלים, ופעולות אחרות המתבצעות על ידי הכהנים. אחת הפעולות המתבצעות על ידי הכהנים היא הגשה, ובה נדון בעיון זה.
הרב אביהוד שורץ מנחות דף כו – קידוש קומץ בכלי נדון בדעת ר' שמעון, הסבור שאין צורך לקדש את הקומץ בכלי.
הרב אביהוד שורץ דף לב – כוחו של מנהג סוגייתנו קובעת שרב הולך אחר המנהג. נדון במשמעותה של קביעה זו, לאור תשובה של המהרי"ק.
הרב אביהוד שורץ דף לג – ישמור צאתך ובואך הגמרא קובעת כי המזוזה שומרת על ביתו של אדם. נדון במשמעות קביעה זו.
הרב אביהוד שורץ מנחות דף לט – קשר הציצית שיטות רבות נאמרו לגבי קשירת חוטי הציצית. ההלכה היחידה שמעכבת מדאורייתא היא זו הדורשת לקשור קשר עליון, ובה יעסוק עיון זה.
הרב אביהוד שורץ מנחות דף מ – מיני הבגדים החייבים בציצית על רקע דברי הגמרא בסוגייתנו בדבר פטור בגד של עור מציצית, נחלקו פוסקי הדור האחרון בחיובם של בגדי ניילון למיניהם בציצית. נדון במחלוקת זו.
הרב אביהוד שורץ דף מו – הלחם והכבשים: הקדמה לסוגיות שתי הלחם הגמרא בדפים מ"ה-מ"ט עוסקת בשאלות שונות הנוגעות למנחת "שתי הלחם" ולכבשי השלמים המוקרבים עימה. נדון במקורות הסוגיה במקראות, וביסוד הזיקה בין הלחם והכבשים.
הרב אביהוד שורץ דף מז - חמץ ומצה שתי הלחם באים מן החמץ. נדון במשמעות החמץ ומצה בנוגע לקרבנות, ובכלל, לאור דברי הרמב"ן בפירושו לתורה.
הרב אביהוד שורץ מנחות דף נג – לישה בפושרין במשנה נאמר שיש ללוש את המנחה בפושרין. נדון בטעמה של הלכה זו, מתוך השוואה לדין לישת מצה במים שלנו.
הרב אביהוד שורץ מנחות דף נד – תוספת מים למנחת חוטא האמוראים נחלקו האם יש להוסיף מים למנחת חוטא. נדון בתוספת המים למנחות באופן כללי, וכן באופיה המיוחד של מנחת חוטא.
הרב אביהוד שורץ מנחות דף ס – תנופה והגשה המשנה בדף ס' עוסקת בתנופה ובהגשה, ומוסיפה שהתנופה קודמת להגשה. נדון בהלכה זו ובמשמעותה.

עמודים