מסכת מנחות
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ברוך וינטרוב מנחות דף עב – מצות קצירת העומר הגמרא מקשרת בין השאלה האם תבואה שנקצרה ביום כשרה לעומר לבין השאלה האם הקצירה תדחה שבת. אמנם, הרמב"ם מנתק קשר זה. בעיון נעמוד על יישובו של האבן ישראל לסתירה, ונעסוק בשאלה האם קצירת העומר הינה הכשר מצוה להקרבה או מצוה בפני עצמה.
הרב ברוך וינטרוב מנחות דף עג – חלוקת קדשים זה כנגד זה ביאור דין 'אין חולקין בקדשים' – האם מדובר בדין ממוני או באיסור משום ביזוי קדשים?
הרב ברוך וינטרוב מנחות דף עח – 'על בסמוך' בלחמי תודה ביאור מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש האם צריכים הלחמים להיות בתוך העזרה בעת שחיטת התודה, והמושג 'על בסמוך'.
הרב ברוך וינטרוב מנחות דף עט – היחס בין דין 'אם עלה לא ירד' לבין קידוש הלחם הגמרא דנה בפסולים שונים, ובמשמעותם לשני דינים שונים – דין קידוש הלחם ודין אם עלו לא ירדו. מהו היחס שבין דינים אלו, והאם הם מלמדים זה על זה?
הרב ברוך וינטרוב מנחות דף פ – חיוב הבאת תודה וחטאת שלא מממון הקדש 'מתכפר אדם בשבח הקדש' – האם יש מקום לחלק בין חטאת לתודה?
הרב ברוך וינטרוב מנחות דף פה – פסול סולת וחיטין שהתליעו ביאור גדר פסול קמח מתולע למנחות, וקמח שנעשה מחיטים מתולעות.
הרב ברוך וינטרוב מנחות דף פו – איכות השמן הנצרכת במנורה ובמנחות האם הותר להביא במנחות שמן שאינו זך, או שההיתר נצרך דווקא להבאת השמן המשובח יותר? היחס שבין שמן המנורה לבין השמן שבמנחה.
הרב ברוך וינטרוב מנחות דף פז – פסולים בנסכים מהלכו של הגרי"ז לחלק בין שני סוגי פסול במנחות ונסכים – פסול הנובע מאיסור חיצוני למזבח, ומום בעצם הדבר. חילוק על פי זה בין יין ומים שנתגלו.
הרב ברוך וינטרוב מנחות דף צב – סמיכה בקרבנות האם סמיכה היא דין בכפרה או בקרבן, ונפקא מינות שונות.
הרב ברוך וינטרוב מנחות צג – סמיכה ביורשים ובגויים שתי נפקא מינות נוספות לשאלה האם חיוב הסמיכה הינו חיוב בקרבן או במקריב – סמיכה ביורש ובגוי.
הרב ברוך וינטרוב מנחות דף צד – אפית שתי הלחם ולחם הפנים שתי הלחם נילושות אחת אחת ונאפות אחת אחת – מדוע, והאם מותר לאפותן עם לחם חולין?
הרב ברוך וינטרוב מנחות דף צט – 'תמיד' בלחם הפנים ו'לא ימוש' בלימוד תורה מהו עיקר חידושו של רבי יוסי בהיתר סילוק לחם הפנים, וכיצד מתקיימת מצות התמיד? כיצד מהווה קריאת שמע שחרית וערבית קיום של 'לא ימוש', ומדוע אסר רבי ישמעאל לבן דמה בן אחותו לימוד חכמה יוונית?
הרב ברוך וינטרוב מנחות דף ק – קדושת גוף בקרבנות ובמנחות מדוע קרבנות מתקדשים קדושת הגוף על ידי הקדשה בפה, ואילו מנחות רק על ידי קידוש הכלי? האם קדושת הגוף חיונית בכלל להקרבת המנחה?
הרב ברוך וינטרוב מנחות דף קא – פדיון מנחות טהורות מהו שורש השיטה הסוברת כי לא ניתן לפדות מנחות טהורות קודם קדושה בכלי? היחס בין מנחות קודם קידוש כלי לשאר קדושת דמים.
הרב ברוך וינטרוב מנחות דף קו – הבאת שני גזרי עצים מהו מעמד נדבת עצים על פי חכמים – האם מדובר בקדושת הגוף או בקדושת דמים בלבד? מתי יש צורך להביא שני גזירין ומתי ניתן להסתפק בגזיר אחד? האם שאלה זו תלויה במחלוקת רבי וחכמים?
הרב ברוך וינטרוב מנחות דף קז – הנודר קטן והביא גדול מהי סברת חכמים, הטוענים שהנודר קטן יכול להביא גדול? האם הם סוברים כך גם במחליף ממין למין?
הרב ברוך וינטרוב מנחות דף קח – המקדיש אחת מבהמותיו מה ההבדל בין המקדיש 'שור אחד משוורי' לבין המפרש איזה הקדיש ושכח, מהו ספק שבידיעה ומהו ספק שבעצם?
הרב ברוך וינטרוב מנחות דף מג – גוון התכלת מהו גוון התכלת? האם הוא דומה לים, לעשבים או לקשת?

עמודים