מסכת מעילה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביהוד שורץ מעשה דמים להקל ולהחמיר נעיין בדין המשנה אודות `מעשה הדמים`, המשמעותי למעמד הזבח בענייני מעילה. דף יומיומי מעילה
הרב אביהוד שורץ הכשר להיפסל בטבול יום נדון במשמעות הביטוי `הוכשרו` להיפסל בטבול יום, ובאופיה של טומאת טבול יום. דף יומיומי מעילה
הרב אביהוד שורץ הנאה מאבני הכותל המערבי אגב ההלכה העוסקת באומני ההקדש, שאסור להם להנות מאבני הבניין, נזכיר דיון מעניין בנוגע לכותל המערבי. דף יומיומי מעילה
הרב אביהוד שורץ צירוף מעילות כמפתח ליסוד דין מעילה נבחן את משמעותה של ההלכה המצרפת מעילות שונות ביחס ליסוד דין מעילה. דף יומיומי מעילה
הרב אביהוד שורץ שליחות לדבר עבירה במעילה נציע שני הסברים להלכה המחודשת שלפיה יש שליחות לדבר עבירה במעילה. דף יומיומי מעילה
הרב אברהם סתיו פתיחה למסכת מעילה דיון באופיו ומהותו של איסור המעילה. דף יומיומי מעילה
הרב אברהם סתיו פסולו בקדש דיון בגדר `פסולו בקדש` וביחס שבין דין `אם עלו לא ירדו` ובין הפקעת טומאת נבלה מקרבנות העוף. דף יומיומי מעילה
הרב אברהם סתיו תשלומי המעילה דיון באופיים וכתובתם של תשלומי המעילה. דף יומיומי מעילה
הרב אברהם סתיו מעילה באימורים דיון במהות החיוב של תרומת הדשן מתוך שאלת המעילה באימורים שעלו על המזבח. דף יומיומי מעילה
הרב אברהם סתיו טומאה ואיסור אכילה בשרצים דיון ביחס שבין שיעור הטומאה ושיעור איסור האכילה בשרצים. דף יומיומי מעילה
הרב אברהם סתיו כל שטומאתו ושיעורו שוין דיון בכללו של רבי יהושע בעניין צירוף איסורים וטומאות. דף יומיומי מעילה
הרב ירון בן צבי לן ומחשבת לינה דיון בשאלה לאיזה פיגול מתייחסת הגמרא בחידושה שזריקה מוציאה מידי מעילה. דף יומיומי מעילה
הרב ירון בן צבי שעת היתר לכהנים נעסוק בשתי אפשרויות להבין את משמעות שעתה ההיתר לכהנים ואת ספק הגמרא בנדון. דף יומיומי מעילה
הרב ירון בן צבי האם זריקת הדם מוציאה מידי מעילה? דף יומיומי מעילה
הרב ירון בן צבי דבר שנעשית מצוותו נעסוק בהבדל שבין איסור הנאה שדינו קבורה לאיסורי הנאה שדינם שריפה. דף יומיומי מעילה
הרב ירון בן צבי לכפרה נתתיו ולא למעילה נעסוק בדברי רבי יוחנן בנוגע לדין מעילה בקדשים שמתו. דף יומיומי מעילה
הרב ירון בן צבי קניין חצר בהקדש נעסוק בסיבה שלא ניתן להקיש דבר אגב קניין חצר. דף יומיומי מעילה
הרב ירון בן צבי פתיחה לפרק חמישי ביאור היחס בין ההנאה מהקדש לבין הוצאתו לרשות חולין בחיוב מעילה. דף יומיומי מעילה
הרב ירון בן צבי מועל אחר מועל פריסת ההבדל בין השאלת חולין והשאלת קדשים, וההשלכה לגבי אופן קניין השאלה. דף יומיומי מעילה
הרב ירון בן צבי יש שליח לדבר עבירה פירוט אפשרויות שונות להבנת דינו של שליח למעילה הנהנה מהמעילה. דף יומיומי מעילה
הרב אביהוד שורץ מעילה דף ז – מעשה דמים להקל ולהחמיר נעיין בדין המשנה אודות "מעשה הדמים", המשפיע על מעמד הזבח לעניין מעילה.
הרב אביהוד שורץ מעילה דף ח – הכשר להיפסל בטבול יום נדון במשמעות הביטוי "הוכשרו" להיפסל בטבול יום, ובאופיה של טומאת טבול יום.
הרב אביהוד שורץ מעילה דף יד – הנאה מאבני הכותל המערבי אגב ההלכה העוסקת באומני ההקדש, שאסור להם להנות מאבני הבניין, נזכיר דיון מעניין בנוגע לכותל המערבי.
הרב אביהוד שורץ מעילה דף טו – צירוף מעילות כמפתח ליסוד דין מעילה נבחן את משמעותה של ההלכה המצרפת מעילות שונות ביחס ליסוד דין מעילה.
הרב אביהוד שורץ מעילה דף כא – שליחות לדבר עבירה במעילה נציע שני הסברים להלכה המחודשת שלפיה יש שליחות לדבר עבירה במעילה.

עמודים